Διαδρομή πλοήγησης

Small Business Act - μετάβαση στο επόμενο στάδιο

Μάρτιος 2011

Στοίβες από φακέλους

Οι Ιταλοί επιχειρηματίες μπορούν τώρα να ιδρύσουν μια επιχείρηση μέσα σε 24 ώρες. Οι αρχές της χώρας θέσπισαν μια απλουστευμένη διαδικασία, η οποία καθιστά δυνατή την ίδρυση μιας εταιρείας χωρίς γραφειοκρατικά κωλύματα: το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι επιχειρηματίες είναι να στείλουν μια αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων, μέσω του οποίου υποβάλλεται εκ νέου στη φορολογική αρχή και το ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων μετά την εγγραφή.

Η βελτίωση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς μέτρων που υιοθετήθηκαν από κάθε κράτος μέλος έπειτα από τη Small Business ActDeutschEnglishfrançais (SBA), την οποία εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008 προκειμένου να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, να προωθήσει την ανάπτυξη των ΜΜΕ και να τις διευκολύνει σύμφωνα με την αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις».

Μια σειρά από επιτεύγματα έχουν ήδη σημειωθεί από την έναρξή της:

  • ο μέσος χρόνος και το κόστος για την έναρξη μιας επιχείρησης μειώθηκαν στην ΕΕ από τις 12 μέρες και τα €485 το 2007 στις εννιά μέρες και τα €399 το 2010∙
  • οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται τώρα να πληρώνουν τιμολόγια εντός 30 ημερών∙
  • η πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις έγινε πιο εύκολη για τις μικρές επιχειρήσεις∙
  • το νέο Κέντρο για τις ΜΜΕ της ΕΕ στην Κίνα βοηθά τις ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές της χώρας∙
  • οι φραγμοί που εμπόδιζαν την προώθηση νέων ιδεών από τις μικρές επιχειρήσεις σταδιακά καταργήθηκαν∙
  • 100 000 επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που διατίθενται μέσω του Προγράμματος-Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP).

Σύμφωνα με την ανασκόπηση της συμφωνίας SBADeutschEnglishfrançais αυτού του μήνα, ενώ έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης αυτής της διαδικασίας.

Στους τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνονται η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η προσαρμογή των κανονισμών στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων και η μεγιστοποίηση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων εντός και εκτός ΕΕ.

Όλα τα παραδείγματα επιτυχίας

Αρχή σελίδας
Όμως, τι είναι μια ΜΜΕ;

Τα κυριότερα προγράμματα για επιχειρηματίες

  • Δραστηριοποιηθείτε στο εξωτερικό με το Enterprise Europe Network
  • Καθοδηγήστε νέους επιχειρηματίες: Erasmus for Young Entrepreneurs

Η διαχείριση του παρόντος δικτυακού τόπου πραγματοποιείται από τη ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ
και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΠΑΚ).

Τελευταία ενημέρωση: 11/02/2014 | Αρχή σελίδας