Навигационна пътека

Често задавани въпроси - Портал за малкия и средния бизнес

изтегляне на PDF документ pdf - 132 KB [132 KB] .
 1. Дефиниция за мсп
 2. Фондове и финансиране
 3. Международни дейности
 4. Статистически данни
 5. Връзки към/от европейския портал за малкия и средниябизнес

Дефиниция за мсп

 • Моето дружество МСП ли е?

  Предприятията попадат в категорията микро-, малки и средни предприятия (МСП), ако отговарят на критериите, установени по отношение на дефиницията за МСП в Препоръка 2003/361/ЕО, която влезе в сила на 1 януари 2005 г.

  Праговете и другите критерии, както и всички законодателни документи и опростен наръчник са на разположение на следния адрес:

  http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm  English

Фондове и финансиране

 • Как мога да получа финансиране за моето дружество или моя бизнес проект?

  Порталът за малкия и средния бизнес предлага обширен раздел, посветен на информация за евентуалните възможности за финансиране от ЕС, които са на разположение на МСП: http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_bg.htm

  Освен това, за да знаете дали дадена програма е приложима във Вашия конкретен случай, Ви препоръчваме да се свържете с Вашия местен партньор от мрежата "Enterprise Europe Network", който може да Ви даде персонален съвет и да Ви окаже съдействие при кандидатстване за финансиране от ЕС.

  Данните за контакт с най-близкия до Вас член на мрежата "Enterprise Europe Network" можете да намерите на адрес: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

 • Как мога да получа безвъзмездни средства или заем за моето дружество или моя бизнес проект?

  Европейската комисия не предоставя директно безвъзмездни средства или заеми на отделни дружества или новосъздадени компании, но уебсайтът "Access2finance" (http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_bg.htm) може да Ви помогне да намерите местен финансов посредник, който управлява заеми или гаранции от ЕС.

  Освен това Ви препоръчваме да се свържете с Вашия местен партньор от мрежата "Enterprise Europe Network", който може най-добре да определи дали отговаряте на условията за кандидатстване за безвъзмездни средства от ЕС. Данните за контакт с най-близкия до Вас член на мрежата "Enterprise Europe Network" можете да намерите на адрес: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Международни дейности

 • Искам да развия бизнеса си в друга държава-членка и/или извън ЕС. Как мога да се свържа с евентуални чуждестранни икономически партньори?

  На портала е предоставен достъп до информация за европейските програми в помощ на предприятията, които искат "да излязат на международната сцена": http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_bg.htm

  Освен това Ви препоръчваме да се обърнете към Вашия местен партньор от мрежата "Enterprise Europe Network", който може да Ви свърже с бизнес партньори в ЕС и извън него, както и да Ви окаже съдействие при кандидатстване за финансиране от ЕС.

  Данните за контакт с най-близкия до Вас член на мрежата "Enterprise Europe Network" можете да намерите на адрес: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English .

Статистически данни

 • Къде мога да намеря статистически данни за МСП в Европа?

  Данни за МСП в Европа и в различните държави-членки можете да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm English , а данни в по-дългосрочен аспект - на адрес: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme English .

Връзки към/от европейския портал за малкия и средниябизнес

 • Възможно ли е да популяризирам връзка към сайта на моето дружество, на моята агенция или инициатива чрез портала за малкия и средния бизнес?

  Съгласно нашите критерии за поставяне на връзки на портала за малкия и средния бизнес връзките трябва да имат отношение към МСП, да бъдат с европейско измерение (т.е. да не касаят само една държава-членка) и - когато водят към външни сайтове -те да са тясно свързани с Европейската комисия, като например да са финансирани от ЕС. Не поставяме връзки към търговски сайтове или сайтове, изискващи заплащане.

  ГД "Предприятия и промишленост" на Европейската комисия администрира също портал, чрез който предоставя на МСП, проявяващи интерес към бизнес дейност в друга държава-членка, специализирана информация за отделните държави: бизнес портал "Вашата Европа"

  http://europa.eu/youreurope/business/index_bg.htm

 • Възможно ли е да използвам информацията от портала за малкия и средния бизнес за други уебсайтове или публикации?

  Данните от портала за малкия и средния бизнес може да бъдат използвани като източник на информация за други уебсайтове, при условие че се посочва точният източник.

  Прилагат се посочените по-долу правила.

  От всеки един уебсайт може да се създават връзки към портала за малкия и средниябизнес, при условие че се спазват следните условия:

  - връзките трябва да бъдат онагледени с официалното лого и/или запазен знак, които са притежание на европейските институции и/или за които те притежават лиценз, и трябва да са създадени при спазване на инструкциите, предоставени в наръчника за доставчиците на информация (http://ec.europa.eu/ipg English ). Ако не е възможно използването на съответното лого или запазен знак, се допуска използването на текстова връзка (напр.: „Повече информация ще намерите на Европейския портал за малкия и средния бизнес“), ако са спазени посочените по-долу условия;

  • връзките трябва да водят единствено към страници, на които фигурира краткото съобщение, отнасящо се до отказа от отговорност и до информацията за авторските права;
  • при достъп до страниците на Европейския портал за малкия и средния бизнес чрез връзка, на ползвателите трябва да е напълно ясно, че разглеждат информация, която е за общо ползване или за която не се заплаща;
  • също толкова важно — и във връзка с горната точка — е връзките да не бъдат поставяни в контекст, който може да заблуди ползвателите, че европейските институции одобряват или подкрепят целите или съдържанието на съответния уебсайт или на организацията, която го администрира;
  • ако връзките се правят от базиран на фреймове (рамки) уебсайт, страниците не трябва да се извеждат във фреймове в този сайт по начин, който може да заблуди ползвателите за действителния произход на страниците;
  • веднага след създаването на връзка уебмастърът на Европейския портал за малкия и средния бизнес (grow-webmaster@ec.europa.eu) трябва да бъде уведомен за това, като му се изпрати URL адреса на страницата, на която връзката е поместена, за да може той да провери дали горепосочените указания са били спазени на съответния сайт.

  Начало на страницата
  Но какво представлява МСП?

  Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

  Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
  и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

  Последна актуализация: 20/01/2015 | Начало на страницата