Навигационна пътека

Често задавани въпроси - Портал за малкия и средния бизнес

изтегляне на PDF документ pdf - 132 KB [132 KB] .
 1. Дефиниция за мсп
 2. Фондове и финансиране
 3. Международни дейности
 4. Статистически данни
 5. Връзки към/от европейския портал за малкия и средниябизнес

Дефиниция за мсп

 • Моето дружество МСП ли е?

  Предприятията попадат в категорията микро-, малки и средни предприятия (МСП), ако отговарят на критериите, установени по отношение на дефиницията за МСП в Препоръка 2003/361/ЕО, която влезе в сила на 1 януари 2005 г.

  Праговете и другите критерии, както и всички законодателни документи и опростен наръчник са на разположение на следния адрес:

  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm English

Фондове и финансиране

 • Как мога да получа финансиране за моето дружество или моя бизнес проект?

  Порталът за малкия и средния бизнес предлага обширен раздел, посветен на информация за евентуалните възможности за финансиране от ЕС, които са на разположение на МСП: http://ec.europa.eu/small-business/funding-partners-public/finance/index_bg.htm

  Освен това, за да знаете дали дадена програма е приложима във Вашия конкретен случай, Ви препоръчваме да се свържете с Вашия местен партньор от мрежата "Enterprise Europe Network", който може да Ви даде персонален съвет и да Ви окаже съдействие при кандидатстване за финансиране от ЕС.

  Данните за контакт с най-близкия до Вас член на мрежата "Enterprise Europe Network" можете да намерите на адрес: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

 • Как мога да получа безвъзмездни средства или заем за моето дружество или моя бизнес проект?

  Порталът за малкия и средния бизнес предлага обширен раздел, посветен на информация за капитал, заеми и банкови гаранции за МСП: http://ec.europa.eu/small-business/funding-partners-public/finance/index_bg.htm

  Европейската комисия не предоставя директно безвъзмездни средства или заеми на отделни дружества или новосъздадени компании, но уебсайтът "Access2finance" (http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_bg.htm) може да Ви помогне да намерите местен финансов посредник, който управлява заеми или гаранции от ЕС.

  Освен това Ви препоръчваме да се свържете с Вашия местен партньор от мрежата "Enterprise Europe Network", който може най-добре да определи дали отговаряте на условията за кандидатстване за безвъзмездни средства от ЕС. Данните за контакт с най-близкия до Вас член на мрежата "Enterprise Europe Network" можете да намерите на адрес: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English

Международни дейности

 • Искам да развия бизнеса си в друга държава-членка и/или извън ЕС. Как мога да се свържа с евентуални чуждестранни икономически партньори?

  На портала е предоставен достъп до информация за европейските програми в помощ на предприятията, които искат "да излязат на международната сцена": http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_bg.htm

  Освен това Ви препоръчваме да се обърнете към Вашия местен партньор от мрежата "Enterprise Europe Network", който може да Ви свърже с бизнес партньори в ЕС и извън него, както и да Ви окаже съдействие при кандидатстване за финансиране от ЕС.

  Данните за контакт с най-близкия до Вас член на мрежата "Enterprise Europe Network" можете да намерите на адрес: http://een.ec.europa.eu/about/branches/ English .

Статистически данни

 • Къде мога да намеря статистически данни за МСП в Европа?

  Статистически данни за МСП можете да намерите на страницата "Факти и цифри" на адрес: http://ec.europa.eu/small-business/policy-statistics/facts/index_bg.htm

  Данни за МСП в Европа и в различните държави-членки можете да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm English , а данни в по-дългосрочен аспект - на адрес: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/special_sbs_topics/small_medium_sized_enterprises_SMEs English .

Връзки към/от европейския портал за малкия и средниябизнес

 • Възможно ли е да популяризирам връзка към сайта на моето дружество, на моята агенция или инициатива чрез портала за малкия и средния бизнес?

  Съгласно нашите критерии за поставяне на връзки на портала за малкия и средния бизнес връзките трябва да имат отношение към МСП, да бъдат с европейско измерение (т.е. да не касаят само една държава-членка) и - когато водят към външни сайтове -те да са тясно свързани с Европейската комисия, като например да са финансирани от ЕС. Не поставяме връзки към търговски сайтове или сайтове, изискващи заплащане.

  ГД "Предприятия и промишленост" на Европейската комисия администрира също портал, чрез който предоставя на МСП, проявяващи интерес към бизнес дейност в друга държава-членка, специализирана информация за отделните държави: бизнес портал "Вашата Европа"

  http://europa.eu/youreurope/business/index_bg.htm

 • Възможно ли е да използвам информацията от портала за малкия и средния бизнес за други уебсайтове или публикации?

  Данните от портала за малкия и средния бизнес може да бъдат използвани като източник на информация за други уебсайтове, при условие че се посочва точният източник.

  Прилагат се посочените по-долу правила.

  От всеки един уебсайт може да се създават връзки към портала за малкия и средниябизнес, при условие че се спазват следните условия:

  - връзките трябва да бъдат онагледени с официалното лого и/или запазен знак, които са притежание на европейските институции и/или за които те притежават лиценз, и трябва да са създадени при спазване на инструкциите, предоставени в наръчника за доставчиците на информация (http://ec.europa.eu/ipg English ). Ако не е възможно използването на съответното лого или запазен знак, се допуска използването на текстова връзка (напр.: „Повече информация ще намерите на Европейския портал за малкия и средния бизнес“), ако са спазени посочените по-долу условия;

  • връзките трябва да водят единствено към страници, на които фигурира краткото съобщение, отнасящо се до отказа от отговорност и до информацията за авторските права;
  • при достъп до страниците на Европейския портал за малкия и средния бизнес чрез връзка, на ползвателите трябва да е напълно ясно, че разглеждат информация, която е за общо ползване или за която не се заплаща;
  • също толкова важно — и във връзка с горната точка — е връзките да не бъдат поставяни в контекст, който може да заблуди ползвателите, че европейските институции одобряват или подкрепят целите или съдържанието на съответния уебсайт или на организацията, която го администрира;
  • ако връзките се правят от базиран на фреймове (рамки) уебсайт, страниците не трябва да се извеждат във фреймове в този сайт по начин, който може да заблуди ползвателите за действителния произход на страниците;
  • веднага след създаването на връзка уебмастърът на Европейския портал за малкия и средния бизнес (grow-small-business@ec.europa.eu) трябва да бъде уведомен за това, като му се изпрати URL адреса на страницата, на която връзката е поместена, за да може той да провери дали горепосочените указания са били спазени на съответния сайт.

  Начало на страницата
  Но какво представлява МСП?

  Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

  Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
  и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

  Последна актуализация: 20/01/2015 | Начало на страницата