Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Zvyšovanie kvality súdnictva
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Aj Slovensko patrí medzi krajiny EÚ, ktoré musia urýchliť reformy zamerané na zefektívnenie riešenia občianskych a obchodných vecí. Práve fungujúce súdnictvo je kľúčovým faktorom z hľadiska prilákania zahraničných investícií a podnikov.

  Zvyšovanie kvality súdnictva

  Zlepšenie kvality, nezávislosti a efektívnosti súdnictva v celej EÚ je kľúčom k dosiahnutiu vysokého štandardu výkonu spravodlivosti, ktoré je dôležité pre ľudí a spoločnosti.

  Kvalitné súdnictvo zvyšuje príťažlivosť krajiny v očiach investorov a podnikateľov a nepriamo tak prispieva k podpore rastu a tvorby pracovných miest.

  Európska komisia uverejnila po prvýkrát „hodnotiacu tabuľku “ v oblasti súdnictva, ktorá má členským štátom pomôcť pri zlepšovaní fungovania tohto základného pilieru štátu. Ide o ročné vyhodnotenie efektívnosti súdnictva jednotlivých krajín EÚ pri riešení prípadov z oblasti občianskeho, obchodného a správneho práva.

  Z hodnotenia vyplýva, že niektoré vlády musia urýchliť reformy, aby sa vyrovnali ostatným krajinám. Hlavné závery hodnotenia sú:

  • v jednej tretine členských štátov trvajú súdne konania minimálne dvakrát dlhšie ako vo zvyšku Európskej únie, pričom v niektorých prípadoch má počet nerozhodnutých konaní rastúcu tendenciu. Všetci účastníci konaní si želajú, aby súdy rozhodovali bez zbytočných prieťahov;
  • pravidelné monitorovanie a hodnotenie, ktorým sa má zlepšovať rýchlosť a kvalita rozhodovania súdov, v niektorých krajinách EÚ zaostáva;
  • alternatívne spôsoby riešenia sporov (napr. mediácia) môžu znížiť zaťaženie súdov a mali by sa v záujme zníženia počtu nevyriešených prípadov využívať častejšie;
  • vnímanie nezávislosti súdov zo strany podnikov je v niektorých krajinách EÚ veľmi nízke – súdnictvo musí byť vnímané ako prostriedok na vymoženie práv;
  • elektronické systémy môžu prispieť k zníženiu nákladov na konanie pre účastníkov a obmedziť súdne prieťahy;
  • odborná príprava sudcov a primerané materiálne a personálne zabezpečenie sú dôležité z hľadiska zlepšenia efektívnosti.

  Ďalšie kroky

  Po konzultáciách s vládami štátov EÚ Komisia zohľadní problémy, ktoré boli identifikované v tohtoročnom hodnotení, pri príprave usmernení pre jednotlivé krajiny. Finančné prostriedky, ktoré by členským štátom mali pomôcť pri realizácii dohodnutých reforiem, budú dostupné v rámci nového viacročného rozpočtu.

  V hodnotiacej tabuľke sa pomocou konkrétnych ukazovateľov kvality, efektívnosti a nezávislosti súdnictva navzájom porovnávajú členské štáty Európskej únie. EÚ tak môže monitorovať vznikajúce trendy a identifikovať problémové oblasti.

  Zabezpečenie efektívneho fungovania justičných systémov všetkých členských štátov je kľúčovým aj z hľadiska jednotného uplatňovania právnych predpisov EÚ, ktoré sa týkajú najrôznejších oblastí – napr. ekonomiky, ochrany spotrebiteľa alebo životného prostredia.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 09/04/2013  |Na začiatok