Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Európania sú za zlepšenie mobility
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Hoci občania EÚ stále považujú osobný automobil za hlavný spôsob prepravy, sú si v značnej miere vedomí jeho vplyvu na životné prostredie a premávku. Podľa prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, ktorý sa uskutočnil len nedávno, sa väčšina Európanov vyjadrila za opatrenia na podporu využívania verejnej dopravy a dosiahnutia udržateľného stupňa mobility.

  Stanica

  „Z tohto prieskumu je jasne vidieť, že mobilita tvorí neoddeliteľnú súčasť života občanov EÚ, ktorí očakávajú vysokú kvalitu a spoľahlivosť dopravného systému“, uviedol podpredseda Európskej komisie zodpovedný za oblasť dopravy, Jacques Barrot. „Usilujeme sa o zavedenie dopravnej politiky, ktorá bude jasne zameraná na potreby a očakávania našich občanov, ktorými sú na základe tohto prieskumu: zlepšenie ochrany životného prostredia, zvýšenie bezpečnosti, obmedzenie preťaženia premávky vo veľkých mestách a posilnenie práv občanov ako spotrebiteľov.“

  Prieskum Eurobarometer sa uskutočnil v 27 členských štátoch Európskej únie na náhodne vybratej vzorke približne 26 000 jednotlivcov, ktorí odpovedali na otázky súvisiace s dopravnou politikou EÚ vrátane mestskej dopravy, aspektov týkajúcich sa životného prostredia a premávky, bezpečnosti leteckej dopravy a práv cestujúcich. Možno uviesť tieto hlavné zistenia:

  - V Európskej únii prevláda osobná motorizovaná doprava: 81 % občanov EÚ má svoje vlastné auto. Väčšina občanov EÚ (51 %) uvádza auto ako svoj hlavný spôsob prepravy, za ktorým nasleduje verejná doprava (21 %), chodenie peši (15 %) a motocykel (2 %).

  - Skvalitnenie verejnej dopravy, ako je napr. vylepšenie cestovného poriadku (29 %) a zlepšenie prípojov na pravidelne absolvované trasy (28 %), môže motivovať občanov, ktorí na svoj každodenný presun využívajú v prvom rade auto, aby autom cestovali zriedkavejšie. Výrazné percento (22 %) ľudí, ktorí cestujú autom, však tvrdí, že miera využívania auta by za žiadnych okolností neklesla.

  - Veľká väčšina občanov EÚ (78 %) zastáva názor, že typ auta a spôsob, akým ho ľudia používajú, výrazne vplývajú na životné prostredie. Väčšia časť (35 %) respondentov sa domnieva, že najlepším spôsobom znižovania emisií oxidu uhličitého (CO2) v dôsledku cestnej dopravy je povoliť len predaj menej znečisťujúcich vozidiel. Ďalších 30 % si myslí, že najúčinnejšie obmedzenie emisií CO2 sa môže prostredníctvom daňových stimulov dosiahnuť podporou nákupu vozidiel s hospodárnou spotrebou paliva.

  - Na otázku, ako (ak vôbec) v minulom roku šetrili palivom, viac ako polovica respondentov, ktorí v rámci domácnosti auto najviac využívajú, uviedla, že sa snažili buď prispôsobiť svoj štýl jazdy (57 %), alebo chodili viac peši alebo na bicykli (56 %). Menej respondentov využívalo verejnú dopravu častejšie (26 %) alebo si zaobstaralo auto s nižšou spotrebou paliva (25 %), kým 16 % nepoužilo žiadnu z metód uvedených v dotazníku a 4 % z nich uplatňovali všetky uvedené metódy na úsporu paliva.

  - Podľa 36 % občanov EÚ najlepším spôsobom podpory používania biopaliva je zníženie jeho ceny prostredníctvom daňových stimulov. Druhým najuprednostňovanejším (32 %) opatrením je vymedziť pre výrobcov povinné normy na výrobu áut na biopalivo.

  - Traja zo štyroch (74 %) občanov EÚ si dobre uvedomujú, že typ auta a spôsob, akým ho ľudia používajú, výrazne vplývajú na premávku v ich najbližšom okolí. Drvivá väčšina (90 %) respondentov má pocit, že situácia v oblasti premávky v ich okolí by sa mala zlepšiť prostredníctvom kvalitnejšieho systému verejnej dopravy (49 %), ktorým sa zavedú obmedzenia v centrách miest (17 %), rýchlostné obmedzenia (17 %) alebo poplatky za využívanie ciest (5 %).

  - Tesná väčšina občanov EÚ je ochotná platiť viac za využívanie menej znečisťujúcej dopravy (54 %). Napriek tomu väčšina Európanov (60 %) nesúhlasí s tvrdením, že by každý používateľ cestnej komunikácie mal platiť za preťaženie a škody na životnom prostredí prostredníctvom cestného mýta, hoci 35 % s tým súhlasí.

  - Mnohí občania EÚ (38 %) uviedli, že leteckú dopravu využívajú len zriedka a nepovažujú sa preto za skutočne kompetentných odpovedať na otázky týkajúce sa bezpečnostných kontrol na letiskách. Väčšina respondentov, ktorí leteckú dopravu využívajú, považuje bezpečnostné kontroly na letiskách za primerané (61 %), podľa jednej štvrtiny (24 %) sú nedostatočné a len 16 % si myslí, že sú prehnané. 46 % občanov EÚ je informovaných o tom, aké majú cestujúci práva na letiskách na území EÚ, kým 49 % nie je. V rámci týchto 49 % asi dve tretiny nikdy necestujú lietadlom, kým jedna tretina respondentov uviedla, že o týchto právach nevedeli, hoci lietadlom cestujú.

  Kompletná správa Eurobarometra je dostupná na internetovej stránke:

  http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok