Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Zabezpečenie základných práv EÚ
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Charta základných práv EÚ - chrániaca občianske, osobné, hospodárske a sociálne práva - by mala byť rešpektovaná vo všetkých členských štátoch EÚ.

  socha ženy držiacej v ruke váhy a vlajka EÚ

  Charta základných práv EÚ vychádza zo všeobecných práv zakotvených v ústavných a právnych tradíciách členských štátov, judikatúre Európskeho súdneho dvora, v Európskom dohovore o ľudských právach a v iných medzinárodných dohodách o ľudských právach.

  Chráni práva týkajúce sa nás všetkých, ako napr. dôstojnosť, spravodlivosť, slobodu a rovnosť. Zahŕňa nielen tradičné práva ako rovnosť medzi mužmi a ženami a práva detí, ale aj novodobé výdobytky ako je ochrana osobných údajov, bioetika a transparentná správa vecí verejných.

  Cieľom stratégie Komisie je zabezpečiť, aby Chartu rešpektovali pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ všetky členské štáty. Ak ju niektorý zo štátov nedodržiava, Komisia môže začať právne konanie.

  Navrhovatelia nových právnych predpisov v EÚ budú mať odteraz k dispozícii štandardný nástroj na overenie vplyvu návrhov na základné práva občanov.

  Pokroky dosiahnuté pri uplatňovaní stratégie, ako aj dodržiavanie Charty členskými štátmi budú predmetom výročných správ. Tieto správy budú vychádzať z informácií poskytnutých mimovládnymi organizáciami, agentúrami na ochranu ľudských práv, inštitúciami EÚ, ako aj súdmi a vnútroštátnymi orgánmi. Prvá správa je plánovaná na jar 2011.

  Ďalším kľúčovým prvkom stratégie je zlepšiť informovanosť verejnosti o jej právach, ako aj o spôsobe ako a kde hľadať pomoc. Nová webová lokalita pod názvom "Elektronická justícia" bude vstupnou bránou pre všetkých občanov, ktorí chcú predložiť sťažnosť v súvislosti s ich právami vyplývajúcimi z právnych predpisov EÚ.

  Zastrešujúcou myšlienkou celej stratégie je zabezpečiť, aby boli právne predpisy EÚ odrazom kultúry spoločných základných práv, ktorú zdieľajú krajiny v celej Únii.

  Hoci korene Charty siahajú do roku 2000, záväznou sa stala až v decembri 2009, keď nadobudla platnosť Lisabonská zmluva.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 31/10/2010  |Na začiatok