Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Vinárske odvetvie potrebuje reformu
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Európska komisia po viac ako rok trvajúcich konzultáciách navrhla komplexnú reformu trhu s vínom.Cieľom tejto reformy je zvýšiť konkurencieschopnosť výrobcov vína, získať späť stratené postavenie na trhoch, zamedziť plytvaniu, zjednodušiť pravidlá, zachovať najlepšie tradície výroby vína v EÚ, posilniť sociálnu sieť vo vidieckych oblastiach a chrániť životné prostredie.

  Ochutnávka vína

  V čom je problém?

  Európa je kolískou vína a jeho prvým svetovým výrobcom. Stačí si pozrieť pár regálov supermarketov, aby si človek všimol, že európski výrobcovia vína rýchlo strácajú trhové podiely v prospech dynamických výrobcov z „nového sveta“.

  Spotreba sa znižuje, dovoz sa rýchlo zvyšuje, zatiaľ čo vývoz len pomaly rastie. Dokonca aj v krajinách, kde ľudia začali piť viac vína ako predtým, častejšie uprednostňujú vína z nového sveta pred európskym vínom. 

  Spotrebitelia sú zmätení príliš komplikovanými a obmedzenými pravidlami etiketovania a výrobcovia nemôžu prispôsobiť svoje vína meniacim sa chutiam spotrebiteľov.

  EÚ ma k dispozícii rozpočet 1,3 miliardy EUR na pomoc vinárskemu odvetviu. Súčasne však ročne míňame 500 miliónov EUR len na účel zbavenia sa vína, pre ktoré neexistuje odbyt.

  A ak neuskutočníme reformu tohto odvetvia, prebytočne vyrobené víno dosiahne podľa predpovedi 15  % ročnej výroby do roku 2010.

  Nenavrhujeme znížiť rozpočet, ale použiť ho inteligentnejším spôsobom s cieľom:

  •        pomôcť našim 2,4 milióna vinárom, aby sa stali konkurencieschopnejšími

  •        zlepšiť povesť akostných vín z EÚ ako najlepších na svete

  •        získať naspäť staré trhy a ovládnuť nové

  •        vytvoriť pre víno režim, ktorý funguje na základe jasných, jednoduchých pravidiel

  •        vyrovnať ponuku a dopyt

  •        zachovať najlepšie tradície vinárskej výroby v EÚ, posilniť sociálnu štruktúru mnohých vidieckych oblastí a rešpektovať požiadavky ochrany životného prostredia.

  Keďže ide o kľúčové poľnohospodárske odvetvie EÚ - prvý svetový vývozca a najväčší vinársky trh – Komisia venovala veľa času dialógu so všetkými stranami, ktorých sa to týka, a pani komisárka Fischerová Boelová navštívila veľa vinárskych krajín, aby si vypočula ich obavy a názory. V návrhu predloženom 4. júla sa zohľadňujú hlavné problémy tak, že sa podporujú vývozné trhy a že sa členským štátom umožňuje obmedzovať vyklčovanie viniča v environmentálne citlivých a kopcovitých regiónoch a zastaviť ho úplne, pokiaľ predstavuje 10 % celkovej obhospodárenej plochy viniča.

  Návrh zahŕňa:

  •        zrušenie, od prvého dňa, všetkých neúčinných opatrení na podporu trhu, ako napr. destiláciu, pomoc na skladovanie, vývozné subvencie a subvencie na mušty určené na zahusťovanie vína, ako aj zrušenie používania cukru (sacharózy) na zahusťovanie, pretože nepochádza z hrozien

  •         atraktívne finančné stimuly, ktoré by povzbudili nekonkurencieschopných výrobcov vína prestať pestovať vínnu révu a úplne dobrovoľne odísť z odvetvia, s obmedzeniami v environmentálne citlivých oblastiach, ako napr. na príkrych svahoch a v horských regiónoch

  •        získanie priamych platieb na plochy viníc, ktoré získali ostatní poľnohospodári z EÚ, čím by sa posilnilo uplatňovanie noriem v oblasti životného prostredia

  •        ukončenie od roku 2013 obmedzenia výsadby s cieľom povoliť úspešným výrobcom rozširovať čo najviac ich vinice, pokiaľ nájdu svoj tržný odbyt, s obmedzeniami pre oblasti so zemepisnými označeniami

  •        povolenie niektorých enologických postupov, ktoré doposiaľ neboli povolené v EÚ, ale ktoré sú však schválené Medzinárodným úradom pre révu a víno

  •        zjednodušenie a zlepšenie pravidiel etiketovania s cieľom umožniť rozvoj značiek vín EÚ. Pri všetkých vínach by na fľašiach mal byť označený rok zberu a odroda révy, čo sa doteraz označovalo len na štítkoch vín so zemepisným označením

  •        omnoho viac finančných prostriedkov na podporu vín EÚ, najmä na zámorských trhoch a na informačnú kampaň o širokej rozmanitosti vín z EÚ, a takisto na opatrenia na podporu zodpovednej a umiernenej konzumácie vína v EÚ

  •        prostriedky v rámci vnútroštátneho finančného rámca s cieľom umožniť jednotlivým krajinám prispôsobiť opatrenia ich miestnym situáciám. Možné varianty sa týkajú podpory, reštrukturalizácie a modernizácie viníc, ako aj riadenia krízových situácií

  •        viac finančných prostriedkov na rozvoj vidieka, ktoré budú vyčlenené na projekty vo vinárskom odvetví prispievajúce k zlepšeniu ochrany životného prostredia a na podporné opatrenia, ako napr. marketing, podpora na začatie činnosti mladých výrobcov, na zachovanie tradičných krajín a na predčasný odchod starších výrobcov na dôchodok.

  Prečo návrh na úrovni EÚ?

  Víno je jedným z klenotov európskeho poľnohospodárstva. V EÚ sa nachádza okolo 2,4 milióna výrobcov vína z viac ako polovice členských štátov. Vínna réva rastie na viac ako 3,6 milióna hektároch pôdy EÚ a výroba vína predstavuje päť percent celkovej poľnohospodárskej výroby. EÚ má v európskom vinárskom odvetví už dlho zavedený systém podpory. Vďaka spoločnému rozpočtu vyhradenému pre vinárske odvetvie môžu výrobcovia po celom území EÚ za rovnakých podmienok, bez nekalej súťaže čerpať pomoc Spoločenstva, ktorá je prispôsobená špecifickým potrebám jednotlivých regiónov. Z lepšieho využívania dostupných finančných prostriedkov budú mať úžitok nielen vinári v EÚ, ale aj európski spotrebitelia, európsky vidiek a milovníci vín po celom svete.

  Ako by sa mal návrh implementovať?

  Keď Rada ministrov príjme reformu, vinári budú môcť okamžite využiť nové dostupné finančné prostriedky na činnosti, akými sú napr. podpora, ochrana životného prostredia a modernizácia viníc. Nekonkurencieschopní výrobcovia by mohli odvetvie opustiť za určitú finančnú náhradu, využiť opracovanú pôdu na pestovanie iných plodín s tým, že sa od nich bude vyžadovať, aby pôdu udržiavali v dobrých ekologických podmienkach. Iní by mohli zlepšiť kvalitu ich výroby prostredníctvom finančných prostriedkov získaných na reštrukturalizáciu viníc. Viac finančných prostriedkov by sa malo použiť na podporu zodpovednej konzumácie vína. Lepšie pravidlá etiketovania a zavedenie nových techník by mali spotrebiteľom poskytnúť širšiu ponuku výrobkov a na základe viacerých informácií im umožniť lepší výber.

  Kedy tento návrh vstúpi do platnosti?

  Komisia príjme návrh 4. júla. Následne sa pošle Európskemu parlamentu a Rade ministrov na posúdenie. Táto reforma vstúpi do platnosti 1. augusta 2008, keď Parlament vyjadrí svoje stanovisko a Rada návrh príjme. Snahou je dokončiť rokovania ministrov v Rade do konca roku 2007.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok