Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Čo je to viacjazyčnosť?
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Pokiaľ ide o kultúru a zlepšovanie kvality života, EÚ aktívne pracuje na propagácii štúdia a používania všetkých svojich úradných jazykov na celom území Únie.

  Čo je to viacjazyčnosť?

  Európska únia si uvedomuje význam svojej osobitnej jazykovej politiky, a preto poverila jedného zo svojich najvyšších úradníkov jej zastupovaním na najvyššej úrovni. Do portfólia komisára EÚ Leonarda Orbana patrí aj zodpovednosť za viacjazyčnosť.

  Jazyky sú jedným zo základných znakov kultúrnej identity. Motto Európskej únie "Jednota v rozmanitosti" je odrazom viacjazyčnosti, ktorá je jednou zo profilových čŕt EÚ. Európska komisia vždy považovala jazykové bohatstvo EÚ za cennú devízu, nie za príťaž. EÚ aktívne presadzuje politickú a hospodársku integráciu svojich členských štátov, a pritom aktívne podporuje právo svojich občanov komunikovať vo svojom vlastnom jazyku.

  Hoci si Európska komisia uvedomuje, že sa angličtina stáva najrozšírenejším jazykom v rámci Európy, chce zabrániť možnému obmedzeniu jazykovej rôznorodosti na svojom území. Komisia práve z toho dôvodu stanovila ambiciózny cieľ pre svoju politiku v oblasti jazykových schopností – aby čo najviac Európanov ovládalo okrem svojho materinského jazyka ďalšie dva jazyky. Podľa najnovších údajov európskeho prieskumu o používaní jazykov okolo 28 % Európanov tvrdí, že ovláda dva cudzie a jeden materinský jazyk. Výzva pre EÚ spočíva v trvalo udržateľnom zvýšení tohto podielu v čo najkratšom čase.

  Viac informácií o jazykovej rozmanitosti, ako aj o vzdelávaní, výučbe, preklade a tlmočení, technológiách a nových trendoch v oblasti viacjazyčnosti nájdete tu.

  AGENDA PRE VIACJAZYČNOSŤ

  Jazyková rôznorodosť je každodennou realitou Európskej únie. Európska komisia sa zaväzuje túto kľúčovú črtu uchovať a podporovať. K hlavným cieľom mandátu komisára by malo patriť určenie prínosu viacjazyčnosti pre hospodársku konkurencieschopnosť, rast a lepšie pracovné miesta, celoživotné vzdelávanie a medzikultúrny dialóg, ako aj rozvíjanie priestoru pre európsky politický dialóg prostredníctvom viacjazyčnej komunikácie s občanmi.

  Portfólio viacjazyčnosti má výrazný horizontálny rozmer vďaka úzkej súčinnosti s ostatnými politikami Európskej únie, napríklad v oblasti kultúry, komunikácie, sociálnej politiky, zamestnanosti, spravodlivosti, slobody a bezpečnosti atď. Preto by sa mal naďalej skúmať jej prínos pre tvorbu a formovanie politík EÚ na vnútornej, ako aj vonkajšej úrovni a čo najviac podporovať jej výhody.

  DÔLEŽITÉ DOKUMENTY A ODKAZY

  Prisťahovalectvo a jazykové vzdelávanie v Európe

  V ostatnom čase dochádza v mnohých členských krajinách EÚ k zintenzívneniu prisťahovaleckej vlny, čo má podstatný vplyv na školské systémy v daných krajinách. V zelenej knihe Komisie venovanej migrácii v kontexte vzdelávacieho systému EÚ (2008) a správe o konzultácii z konferencie zúčastnených strán (2009) sa okrem týchto výziev osobitne uvádza význam celoeurópskej spolupráce v predmetnej oblasti. Ministri školstva štátov EÚ prijali 26. novembra 2009 usmernenia týkajúce sa vzdelávania detí z prisťahovaleckého prostredia. Závery Rady obsahujú informácie o politikách výučby jazyka hostiteľskej krajiny v prípade žiakov s iným materinským jazykom. Zároveň sa v nich osobitne uvádzajú konkrétne spôsoby uchovávania ich rodného jazyka. V záveroch sa takisto odporúča, aby učitelia a riaditelia škôl pravidelne navštevovali školenia venované nadobúdaniu medzikultúrnych schopností a zručností.

  Viac informácií nájdete tu.

  • 23. októbra 2009 sa v Bruseli konalo ustanovujúce zasadnutie novej platformy občianskej spoločnosti na podporu viacjazyčnosti . Jej hlavným cieľom je podpora stáleho dialógu medzi Komisiou a občianskou spoločnosťou o rôznych aspektoch politiky viacjazyčnosti. Medzi členmi platformy sú zástupcovia z oblastí vzdelávania a kultúry, médií a ďalších organizácií občianskej spoločnosti.

  • Európska komisia prijala 18. septembra 2008 oznámenie pod názvom „Viacjazyčnosť: devíza pre Európu a spoločný záväzok“

  V oznámení sa členské štáty a ostatné inštitúcie EÚ vyzývajú, aby spoločnými silami podporovali občanov a pomáhali im pri nadobúdaní jazykových zručností. Oznámenie sa zaoberá otázkami ako napríklad: úloha, akú jazyky zohrávajú pri rozvíjaní vzájomného porozumenia vo viackultúrnej spoločnosti; ako jazykové zručnosti zlepšujú šance zamestnať sa a zabezpečujú konkurenčnú výhodu pre európske podniky; akým spôsobom podporovať občanov Európy, aby popri svojom materinskom jazyku ovládali ďalšie dva jazyky; ako možno prostredníctvom médií a nových technológií vybudovať prepojenie medzi ľuďmi hovoriacimi odlišnými jazykmi.

  • Skupina intelektuálov, ktorá bola vytvorená s cieľom poskytovať Komisii poradenstvo v oblasti prínosu viacjazyčnosti k medzikultúrnemu dialógu , predložila komisárovi Orbanovi svoju správu nazvanú "Prospešná výzva"

  • Závery podnikateľského fóra pre viacjazyčnosť založeného z iniciatívy EK v roku 2007: Lepšie výsledky spoločností vďaka jazykom

  Správa skupiny na vysokej úrovni pre viacjazyčnosť (2007)

  Oznámenie Komisie "Nová rámcová stratégia pre viacjazyčnosť" (2005)

  IATE - Interaktívna Terminológia pre Európu - terminologická databáza EÚ

  Databáza IATE bola navrhnutá, aby zastrešovala všetky terminologické zdroje EÚ v rámci jednej webovej lokality, čím sa zjednodušuje prístup k informáciám a štandardizuje ich prezentácia.

  EURLEX

  priamy bezplatný prístup k právu Európskej únie. Služba umožňuje aj nahliadnuť do Úradného vestníka Európskej únie a okrem iného obsahuje aj zmluvy, právne predpisy, precedenčné právo a návrhy legislatívy. Systém poskytuje aj rozsiahle možnosti vyhľadávania.

  Posledná aktualizácia: 09/10/2014  |Na začiatok