Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Otvorené nebo nad Atlantikom
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Od 30. marca sa začala uplatňovať nová dohoda v oblasti letectva „Otvorené nebo“ medzi EÚ a USA. Po prvýkrát sú európske a americké letecké spoločnosti oprávnené lietať z jednej strany Atlantiku na druhú bez obmedzenia. Nezáleží na veľkosti lietadiel, frekvencii služieb, destinácii alebo cene.

  Otvorené nebo nad Atlantikom

  Táto dohoda je prelomová svojim rozsahom, dosahom a cieľmi.Vzťahuje sa na Spojené štáty a na 27 členských štátov Európskej únie, t. j. na viac ako 800 miliónov osôb.V dohode sa uplatňuje úplne nový prístup v oblasti tvorby medzinárodných predpisov, pretože sa ňou nahrádza nespočetné množstvo dvojstranných dohôd  medzi jednotlivými členskými štátmi a Spojenými štátmi a s nimi spojené obmedzenia.Ako najznámejší príklad takýchto dvojstranných dohôd môže slúžiť dohoda známa pod menom „Bermudy II“ podpísaná medzi Veľkou Britániou a Spojenými štátmi v roku 1977,ktorá oprávňovala iba dve spoločnosti z každej krajiny prevádzkovať spoj medzi letiskom Londýn – Heathrow a Spojenými štátmi.Odteraz bude letisko Londýn-Heathrow zaisťovať 16 nových každodenných letov do Spojených štátov, medzi ktorými nebudú chýbať lety spoločností Continental Airlines a Delta Air Lines, ktoré budú ponúkať svoje služby na tejto trase po prvýkrát.

  Dohoda „Otvorené nebo“ zmení v prvom rade život cestujúcich.

  Európske spoločnosti, ktoré prevádzkujú diaľkové lety, budú mať odteraz možnosť prevádzkovať lety do Spojených štátov nielen z miesta odletu na svojom vnútroštátnom trhu, ale z ktoréhokoľvek miesta v Európe.Spoločnosť Air France už počíta s otvorením novej priamej trasy medzi letiskom Londýn-Heathrow a Los Angeles.British Airways by mali cestujúcim v blízkej budúcnosti ponúknuť prostredníctvom svojej pobočky „Open Skies“ možnosť lietať do New Yorku z Paríža a Bruselu.

  Z tejto zvýšenej mobility bude mať úžitok viac ako 50 miliónov cestujúcich, ktorí každoročne cestujú medzi Európou a Spojenými štátmi.Niekoľkonásobne sa zvýšia možnosti prepravy tovaru.Nesmieme zabudnúť na skutočnosť, že viac ako polovica tovaru každoročne prepravovaného medzi Európou a Spojenými štátmi, ktorý predstavuje hodnotu 450 miliárd EUR, sa prepravuje letecky.Pre všetkých tých, ktorí sú závislí od transatlantických letov, predstavuje nová dohoda prísľub väčšej hospodárskej súťaže, z čoho vyplýva zlepšenie služieb a cien ako v oblasti prepravy tovaru, tak i v oblasti prepravy cestujúcich. 

  Nová dohoda „Otvorené nebo“ takisto významne prispieva k trvalo udržateľnej mobilite.

  Odvetvie leteckej dopravy si je stále viac a viac vedomé potreby plniť svoje povinnosti v boji proti klimatickým zmenám, znečisteniu ovzdušia, hlučnosti.Dohoda ako jedna z prvých uznáva mimoriadny význam ochrany životného prostredia.Prínosy spolupráce medzi Európou a Spojenými štátmi sa v tejto oblasti už odzrkadľujú v projekte AIRE pre letecké trasy s nižšou spotrebou paliva.Tento projekt dopĺňa európske výskumné úsilie v oblasti účinnejšieho riadenia letovej prevádzky (SESAR), „čistých“ lietadiel (CLEAN SKY), nových pohonných hmôt, ako aj boja Európy, aby sa letecká doprava zohľadnila na medzinárodnej úrovni v systéme obchodovania s emisiami.

  Touto dohodou sa takisto umožnilo zavedenie podobných opatrení na spoluprácu v odvetví hospodárskej súťaže, bezpečnosti a ochrany letectva.

  Väčšia konkurencia, lepšie zharmonizované ustanovenia právnych predpisov a pokračovanie v našich projektoch s cieľom lepšie chrániť životné prostredie:to je nový rozlet transatlantického letectva!

  Naďalej však ostáva veľa práce.V dohode „Otvorené nebo“ sa obe strany zaväzujú začať rokovania s cieľom dospieť k dohode „druhej fázy“.

  Jej cieľom je prispôsobiť tento trh tak, aby predstavoval ešte lepšie výhody pre spotrebiteľov, letecké spoločnosti, občanov a podniky na oboch stranách Atlantiku.

  Európa už oznámila, čo by chcela v tejto druhej fáze vyjednať:možnosť pre európske a americké spoločnosti prevádzkovať lety v rámci domácich trhov s rovnakou slobodou, akou sa prevádzkujú lety nad Atlantikom.

  V súčasnosti to nie je možné.Z veľkej časti je to dané históriou a ochranárskymi tendenciami inej doby, ktoré sú nemysliteľné v iných odvetviach hospodárstva, a najmä v odvetví špičkových technológií.Európa už odstránila svoje národné bariéry medzi členskými štátmi v prospech všetkých Európanov, čím umožnila najmä vznik nízkonákladových spoločností a svetových velikánov ako Air France – KLM.Ak však chceme pokročiť, potrebujeme vzájomnú spoluprácu s medzinárodnými partnermi, akými sú napr. Spojené štáty.

  Výhody tejto posilnenej dohody by nevyužívali len samotní spotrebitelia.Keby európske a americké spoločnosti mohli ponúkať služby aj mimo svojich vnútroštátnych trhov, predstavovalo by to výhody aj pre zamestnanosť.Systém aliancií sa doteraz snažil cestujúcim ponúkať lepšie spoje vďaka zoskupovaniu rôznych podnikov, neumožňoval však tieto cesty úplne zjednodušiť.

  Druhá fáza bude teda rovnako dôležitá ako prvá.Po Európe a Spojených štátoch cestuje každoročne viac ako miliarda pasažierov.Ak sa nám podarí definitívne odstrániť prekážky brániace hospodárskej súťaži na dvoch trhoch, ktoré spolu predstavujú viac ako 50 % medzinárodnej letovej prevádzky, umožníme svetu moderného letectva vstúpiť do novej éry, čo prospeje Európskej únii, Spojeným štátom a priateľstvu, ktoré ich spája, hospodárskej dynamike a trvalo udržateľnej mobilite, ktorá je základnou hodnotou nastávajúceho storočia.

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok