Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Odbúravanie byrokracie v oblasti DPH
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Sprehľadnené pravidlá EÚ o DPH by podnikateľom mali priniesť úľavu.

  Odbúravanie byrokracie

  EÚ reviduje pravidlá o fakturácii DPH s odôvodnením, že zmeny môžu priniesť podnikateľom úspory až do výšky 18 miliárd eur ročne. Návrhmi sa sleduje pokles byrokracie a podvodov a intenzívnejšie využívanie elektronickej fakturácie.

  Pravidlá EÚ o dani z pridanej hodnoty tvoria rámec, ktorý ponecháva na členských štátoch rozhodnutie o spôsobe, ako ho premietnu do svojho vnútroštátneho právneho poriadku. Spoločnosti sa však sťažujú, že vnútroštátne postupy sú príliš zložité a rozdielne, čo sťažuje podnikanie vo viac ako jednej krajine. Nové pravidlá v snahe o vyššiu štandardizáciu zmenšujú manévrovací priestor pre vlády. Na druhej strane skracujú čas na oznámenie transakcie v prípade spoločností, ktoré podnikajú v inom členskom štáte, čo by malo vládam pomôcť v boji proti podvodom. Odbúravajú sa aj obmedzenia týkajúce sa používania elektronických faktúr. Znamenalo by to zrovnoprávnenie elektronických a papierových faktúr.

  Malým a stredným podnikom by mal návrh pomôcť rozšírením zjednodušenej formy fakturácie, a to najmä pre faktúry s hodnotou 200 eur a nižšou. Zároveň štátom poskytuje väčší priestor pri rozhodovaní o tom, v ktorom momente požadovať zaplatenie fakturovanej dane.

  Komisár pre daňovú a colnú politiku László Kovács v tejto súvislosti poznamenal: „Táto významná iniciatíva prinesie oveľa jednoduchšie, modernejšie a ucelenejšie pravidlá pre vyhotovovanie faktúr“.

  DPH je daň, ktorú znášajú občania, nie podnikatelia. Jej sadzby sú v rámci EÚ značne odlišné. Podnikatelia vyberajú DPH pri predaji tovaru a následne majú povinnosť odviesť vyzbierané peniaze do štátneho rozpočtu. Výška DPH účtovanej zákazníkom musí byť zrejmá z faktúr.

  Navrhované zmeny sú ťažiskovým elementom prebiehajúceho snaženia o odbúranie byrokracie. Pred štyrmi rokmi sa Komisia začala usilovať o zníženie administratívnej záťaže podnikateľov EÚ prostredníctvom zjednodušenia a kodifikácie svojich právnych predpisov. Doteraz sa navrhlo zrušenie predpisov EÚ v rozsahu 7 800 strán.

  V roku 2007 Komisia rozhodla, že sú potrebné ďalšie kroky vrátane technických opatrení na uľahčenie vykonávania pravidiel najmä v oblasti daní a práva obchodných spoločností. Podľa odhadov Komisie priniesli jej snahy v tejto oblasti podnikateľom úspory vo výške okolo 30 miliárd eur. Komisia svojimi krokmi inšpirovala 21 členských štátov, ktoré vytvorili podobné programy na sprehľadnenie vlastnej legislatívy.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok