Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Krízový manažment v bankovom sektore
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Nový rámec EÚ pre krízový manažment vo finančnom sektore na riadenie problémov skôr ako sa vymknú kontrole

  euromince položené na novinách

  Svetová finančná kríza prinútila EÚ zamyslieť sa nad tým, ako podobným prípadom predchádzať, a ponúknuť primerané opatrenia. Reforma sa priamo dotýka bankového sektora, ktorý by sa mal posilniť natoľko, aby ďalšiu prípadnú krízu ustál bez potreby záchranných opatrení.

  Počas krízy sa naplno ukázalo, že problémy jednej banky sa môžu rozšíriť na celý finančný sektor a aj na ďalšie krajiny. V mnohých prípadoch museli vlády štátov EÚ použiť peniaze daňových poplatníkov na ozdravenie väčších bánk.

  Tieto banky boli považované za natoľko veľké, že by ich prípadný pád mohol znásobiť problémy a finančne poškodiť milióny klientov. Štátna pomoc na podporu bánk počas nedávnej krízy dosiahla objem 13 % HDP celej EÚ.

  Súčasťou reformy navrhovanej Komisiou by mal byť systém koordinácie dohľadu medzi regulačnými orgánmi a vládami EÚ zameraný na identifikáciu a riešenie ťažkostí problémových bánk. Žiadna banka by sa nemala vyhnúť bankrotu len preto, že je "príliš veľká" alebo príliš previazaná s inými bankami.

  Banky pôsobiace vo viacerých štátoch EÚ budú podrobené prísnejšiemu dohľadu. Novovytvorený Európsky orgán pre bankovníctvo bude pomáhať vnútroštátnym regulačným orgánom v krízových situáciách.

  Na pokrytie nákladov na správu krachujúcich bánk budú banky tvoriť vnútroštátne fondy. Medzi ďalšie navrhované opatrenia patria:

  • požiadavka, aby finančné inštitúcie aj vlády mali pripravené plány na zvládnutie vážnych finančných ťažkostí alebo zlyhaní;
  • nové právomoci regulačných orgánov, ktoré im umožnia dotlačiť problémové banky k výmene vrcholových manažérov, prinútiť ich uplatňovať záchranný plán alebo obmedziť operácie, ktoré nadmerne zvyšujú riziko;
  • právomoc orgánov nariadiť prevzatie krachujúcej banky či finančnej firmy inou spoločnosťou alebo prevod celého podniku alebo jeho časti na dočasnú tzv. preklenovaciu banku. Toto opatrenie umožní kontinuitu základných bankových operácií a súčasne vytvorí priestor na riešenie zlyhania banky.

  Návrh je súčasťou balíka legislatívnych opatrení naplánovaných na jar 2011 zameraných na riadenie budúcich kríz v bankovom a investičnom sektore.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 31/10/2010  |Na začiatok