Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Európa 2020: Komisia navrhuje novú hospodársku stratégiu
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Komisia stanovuje 10-ročnú stratégiu na oživenie európskeho hospodárstva s víziou „inteligentného, udržateľného, začleňujúceho“ rastu založeného na väčšej koordinácii vnútroštátnych a európskych politík.

  predseda EK José Manuel Barroso

  Na konci najhoršej krízy v histórii EÚ poukazuje dlhoočakávaný plán Európa 2020 na veľké výzvy, ktoré sú pred nami. Hospodárska kríza odhalila najväčšie slabiny hospodárstva dovtedy sužovaného problémami, ako sú globalizácia, nedostatok zdrojov a starnutie obyvateľstva. Podľa Komisie je uvedené možné prekonať, ak sa Európa dokáže transformovať na ekologickejší a inovatívnejší trh, ktorý podporuje sociálny blahobyt.

  Stratégia sa opiera o podporu nízkouhlíkového priemyslu, investície do úsilia vyvinúť nové výrobky, využitie potenciálu digitálnej ekonomiky a modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy. Navrhnutých bolo 5 kvantitatívnych cieľov. Patrí medzi ne zvýšenie miery zamestnanosti zo súčasných 69% na aspoň 75% a významné navýšenie výdavkov na výskum a vývoj až na úroveň 3% HPD. V súčasnosti sú tieto výdavky na úrovni 2 % HDP, čo je oveľa menej ako v USA a Japonsku.

  V pláne sa takisto potvrdzujú veľmi ambiciózne ciele EÚ v oblasti klímy (20/20/20), ktoré vo svete nemajú konkurenciu. Súčasťou stratégie je aj zámer zredukovať chudobu o 25%, čo by podľa odhadov posunulo 20 miliónov ľudí nad hranicu chudoby.

  V oblasti vzdelávania Komisia odporúča znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky zo súčasných 15% pod úroveň 10% a zvýšiť podiel tridsiatnikov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním na 40% (aktuálne 31 %).

  V dokumente sa navrhuje, aby vlády odsúhlasili vlastné predsavzatia zohľadňujúce vnútroštátne podmienky, ktoré však prispejú k dosiahnutiu cieľových parametrov na úrovni celej EÚ. Komisia bude sledovať dosiahnutý pokrok a upozorní na „neadekvátne reakcie“.

  EÚ v súčasnosti dohliada na verejné financie v záujme predísť výkyvom, ktoré by mohli podkopať eurozónu. Nový plán ide ešte ďalej a túto úlohu rozširuje aj na ďalšie oblasti, ktoré by mohli podvrátiť konkurencieschopnosť celej EÚ.

  Stratégia stanovuje 7 kľúčových iniciatív, ktoré by EÚ mala prijať v záujme rozmachu rastu a zamestnanosti. Patria sem programy na zlepšenie podmienok a prístupu k finančným prostriedkom pre výskum a vývoj, rýchlejšie zavádzanie vysokorýchlostného internetu a nárast podielu využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

  Lídri členských štátov by koncepciu plánu mali prebrať na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v druhej polovici marca 2010. Ďalšími podrobnosťami, ako sú vnútroštátne ciele, sa budú pravdepodobne zaoberať na júnovom samite.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/10/2010  |Na začiatok