Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Európa 2020
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

V novembri 2011 sa v Bratislave uskutočnila záverečná konferencia Európa 2020 – inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa, kde v kontexte stratégie Európa 2020 predstavili slovenskí odborníci odporúčania pre vládnu politiku.

    Konferencia uzavrela sériu siedmich workshopov, ktoré reagovali na jednotlivé iniciatívy stratégie Európa 2020 – Inovácia v Únii, Mládež v pohybe, Digitálna agenda pre Európu, Európa efektívne využívajúca zdroje, Priemyselná politika vo veku globalizácie, Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta a Európska platforma na boj proti chudobe.

    Hlavným cieľom týchto podujatí bolo iniciovať odbornú diskusiu o stratégii Európa 2020 a jej realizácii v podmienkach Slovenskej republiky. Workshopy k jednotlivým iniciatívam prinášali komplexný pohľad na problematiku, ktorou sa jednotlivé iniciatívy zaoberajú – od identifikovania hlavných problémov a ich príčin cez zhodnotenie súčasných politík, ich prínosov ale aj nedostatkov, až k odporúčaniam a návrhom potrebných opatrení, ktoré by súčasný stav v oblasti jednotlivých iniciatív pomohli zlepšiť. Cieľom konferencie bolo zhrnúť práve odporúčania odborníkov, ktorých implementácia by priblížila Slovensko k naplneniu cieľov stratégie Európa 2020. Na tieto odporúčania mali možnosť v poslednom paneli reagovať aj zástupcovia politických strán.

    Konferenciu zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť. Záštitu nad konferenciou prevzal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ivan Štefanec.

    Pri príležitosti konferencie vyšla publikácia Európa 2020 – inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa s podtitulom Odporúčania pre Slovensko, v ktorej sú tiež odporúčania odborníkov podrobne opísané. Publikáciu nájdete tu.

    Posledná aktualizácia: 07/12/2011  |Na začiatok