Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Od roku 2007 si 18. októbra každoročne pripomíname Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

  komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová

  „Obchodovanie s ľuďmi, či už ide o nútenú prácu alebo sexuálne vykorisťovanie, je ohavným zločinom a malo by sa nazývať pravým menom: moderné otroctvo. Boj proti nemu je najvyššou prioritou pre mňa a musíme mobilizovať všetky nástroje na konanie s cieľom posilniť prevenciu, presadzovanie práva a ochranu obetí“, vyhlásila Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

  Pomáhať obetiam obchodovania s ľuďmi je dôležité nielen preto, aby sa pomohlo im samotným, ale aj preto, aby sa zabránilo tomu, že sa obeťami obchodovania stanú aj iní prostredníctvom tých istých sietí. Obete obchodovania s ľuďmi nemajú vždy odvahu spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, čo sťažuje odhaľovanie páchateľov. Je preto dôležité plne využívať existujúce možnosti na ochranu obetí.

  Európska komisia v marci 2010 navrhla novú smernicu EÚ zameranú proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá zahŕňa opatrenia vo viacerých rovinách:

  • ustanovenia trestného práva vrátane spoločnej definície tohto trestného činu, priťažujúce okolnosti a vyššie trestné sadzby, ako aj nepotrestanie obetí,
  • stíhanie páchateľov vrátane možnosti stíhania štátnych príslušníkov EÚ za trestné činy spáchané v iných krajinách,
  • práva obetí v rámci trestného konania vrátane osobitného zaobchádzania s najzraniteľnejšími obeťami, policajná ochrana obetí, právne poradenstvo, osobitné ochranné opatrenia pre deti,
  • podpora obetí vrátane vnútroštátnych mechanizmov pre včasné zistenie obetí a pomoc obetiam,
  • prevencia vrátane opatrení zameraných na znižovanie dopytu, ktorý stimuluje obchodovanie s ľuďmi,
  • monitorovanie, opatrenia na ustanovenie národných spravodajcov alebo iných rovnocenných mechanizmov poverených monitorovaním vykonávania príslušných opatrení.

  Smernica o povoleniach na trvalý pobyt, vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi, alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktorí spolupracujú s príslušnými orgánmi, vytvára systém, v rámci ktorého každá obeť obchodovania s ľuďmi, ktorá je štátnym príslušníkom tretej krajiny, by mala dostať najprv čas na premyslenie, aby mohla dospieť k rozhodnutiu, či bude spolupracovať s príslušnými orgánmi. V rámci času na premyslenie majú obete nárok na vybavenie potrebnými zdrojmi a na zaobchádzanie, ktoré má pomôcť najmä obetiam s osobitnými potrebami. Obete, ktoré sa rozhodli spolupracovať s príslušnými orgánmi, môžu získať povolenie na pobyt v závislosti od dĺžky vnútroštátneho konania.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 31/10/2010  |Na začiatok