Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Deľba majetku medzinárodných párov - koniec problémov
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Nové predpisy EÚ o majetkových právach medzinárodných párov posilnia právnu istotu a znížia náklady a dĺžku konaní o deľbe majetku.

  Zaľúbenci sedia v parku

  Čoraz viac Európanov uzatvára manželstvo alebo registrované partnerstvo s občanom iného členského štátu EÚ. Ale aj v prípade, že partneri alebo manželia majú rovnakú štátnu príslušnosť, často žijú v zahraničí - niekedy v dvoch rôznych krajinách. V roku 2007 predstavovali takéto medzinárodné páry 13 % manželstiev uzavretých v EÚ.

  V prípade rozvodu, rozluky alebo úmrtia sa môže súdne konanie o rozdelení majetku nachádzajúceho sa vo viacerých krajinách zmeniť na nočnú moru. Právne predpisy ktorej krajiny sa budú v tomto prípade uplatňovať? Predpisy krajiny, v ktorom pár žil? Alebo predpisy krajiny, ktorej sú manželia občanmi? Alebo neplatí ani jedna z predchádzajúcich možností a musia sa uplatniť predpisy krajiny, v ktorej sa nachádza ich majetok? A ktorý súd bude rozhodovať? Tieto komplexné právne prípady stoja ročne 1,15 miliardy EUR.

  Komisia navrhla nové pravidlá, ktoré objasnia výber rozhodného práva, znížia náklady a zamedzia tomu, aby jeden z partnerov alebo manželov zámerne využil právne predpisy jednej krajiny na úkor toho druhého.

  Nové predpisy sa týkajú manželských párov  a registrovaných partnerstiev  v trinástich členských štátoch. V roku 2007 bolo v Európskej únii zaregistrovaných 41 000 partnerstiev, ktoré uzavreli medzinárodné páry.

  Páry, ktoré sa rozvádzajú, si budú čoskoro môcť vybrať, podľa právnych predpisov ktorej krajiny sa bude deliť ich majetok a ktorý súd v ich konaní rozhodne. V prípade, že sa pár nedokáže dohodnúť, rozhodné právo a príslušný súd sa stanovia podľa nových kritérií. Na ich základe sa určí štát, s ktorým majú manželia alebo partneri najtesnejšie väzby. V prípade registrovaného partnerstva sa pri deľbe majetku uplatnia právne predpisy štátu, v ktorom bolo partnerstvo uzavreté. Voľba súdu ostáva na partneroch. Aj v tomto prípade platí, že ak sa partneri nedokážu dohodnúť, príslušný súd sa určí na základe kritérií.

  Už minulý rok EÚ prijala právne predpisy, ktoré medzinárodným párom umožňujú výber rozhodného práva v prípade ich rozvodu. Tieto predpisy, ktoré platia v 14 členských štátoch, však neriešia majetkové otázky.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 30/03/2011  |Na začiatok