Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Dánsko na čele Rady Európskej únie
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Dánsko prebralo 1. januára riadenie Európskej únie na ďalších 6 mesiacov roku 2012 v neľahkej situácii. V spolupráci s ďalšími členskými štátmi a európskymi inštitúciami sa bude usilovať vyviesť Úniu z ekonomickej krízy a naštartovať ekonomický rast.

  Štyri hlavné priority dánskej vlády sa týkajú hospodárstva, rastu, životného prostredia a bezpečnosti.

  Zodpovedná Európa

  Dánske predsedníctvo bude mať za úlohu naplniť rozhodnutie Európskej rady z decembra 2011, ktoré sa týka posilnenia rozpočtovej disciplíny a stabilizácie ekonomiky. Predsedníctvo bude dohliadať na vykonávanie balíka opatrení v oblasti hospodárskeho riadenia a na historicky prvé hodnotenie národných rozpočtov v rámci európskeho semestra. Súčasťou programu dánskeho predsedníctva je aj urýchlenie reforiem zameraných na prísnejšiu reguláciu finančného sektora prijatých s cieľom zabrániť novým krízam.

  Vo vzťahu k diskusiám o rozpočte Únie na roky 2014 až 2020 je potrebné dosiahnuť významný pokrok, aby bolo rozpravu možné uzavrieť pred koncom roku 2012.

  Dynamická Európa

  Ďalším kľúčovým cieľom dánskeho predsedníctva je prispieť k rastu a tvorbe pracovných miest. Dôraz sa bude klásť na jednotný trh, ktorý v roku 2012 oslávi 20 rokov existencie. Na to, aby mohli podniky a občania naplno využiť všetky jeho výhody, je ešte potrebné prijať ďalšie reformy. Dánsko je pripravené pracovať na prijímaní opatrení v 12 oblastiach, ktoré Komisia určila v Akte o jednotnom trhu ako kľúčové.

  Počas svojho predsedníctva by chcelo vytvoriť nové obchodné príležitosti pre európske podniky, hlavne využitím dohôd o voľnom obchode s Japonskom, Indiou, Kanadou a Tuniskom.

  Ekologická Európa

  Dánske predsedníctvo zaradilo ekologický a udržateľný rast medzi ťažiskové body svojho programu a chce zabezpečiť, aby si Európska únia udržala svoje čelné postavenie pri určovaní globálneho smerovania v otázkach životného prostredia, energetiky a boja proti zmenám klímy.

  Navyše by Dánsko chcelo dosiahnuť pokrok pri schvaľovaní návrhu smernice o energetickej účinnosti, plánu postupu v energetike do roku 2050 a siedmeho environmentálneho akčného programu.

  Bezpečná Európa

  V kontexte minuloročných udalostí v severnej Afrike a náporu veľkého počtu prisťahovalcov na hranice Európy navrhuje dánske predsedníctvo zlepšiť riadenie vonkajších hraníc Únie. Podstatou návrhu je najmä dobudovanie spoločného európskeho azylového systému a posilnenie slobodného pohybu osôb v schengenskom priestore.

  Pokiaľ ide o rozširovanie Európskej únie, úsilie Dánska sa sústredí na dosiahnutie pokroku v prístupových rokovaniach s Islandom a Tureckom, na začatie rozhovorov s Čiernou Horou a na dokončenie rokovaní o kandidatúre Srbska.

  Posledná aktualizácia: 05/01/2012  |Na začiatok