Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Ďalšie kroky k užšej hospodárskej únii
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

EÚ už od začiatku krízy eura zaviedla opatrenia na zosúladenie svojej reakcie s hlavnými ekonomickými výzvami, ako aj na podporu úsilia o posilnenie rastu a tvorby pracovných miest.

  puzzle s vyobrazenou vlajkou EÚ

  V októbri 2012 sa lídri EÚ dohodli na tom, že na pokračovanie v týchto reformách je potrebné ešte viac posilniť hospodárske väzby medzi členskými štátmi. Vyzvali na predloženie návrhov na vytvorenie bankovej, fiškálnej, hospodárskej a politickej únie.

  Komisia vo svojej odpovedi predložila plán na ich vytvorenie. Teraz navrhla prvé opatrenia, ktoré sú v súlade s týmto plánom.

  V prvom návrhu Komisia stanovuje možnosti, ako štrukturalizovať diskusie na úrovni EÚ týkajúce sa užšej hospodárskej a menovej únie. Diskusie by slúžili na posúdenie pravdepodobného vplyvu reforiem na vnútroštátne hospodárstva a krajinám by umožnili včas prijať vhodné opatrenia.

  V druhom návrhu sa od krajín EÚ vyžaduje, aby uskutočnili osobitné reformy prostredníctvom vzájomnej zmluvnej dohody. V návrhu je takisto uvedená možnosť, aby EÚ poskytla vládam finančnú podporu na zavedenie týchto reforiem. Peniaze by sa mohli použiť napríklad na odbornú prípravu.

  Účinná koordinácia

  Komisia v oboch návrhoch určuje postup pre kroky, ktoré sú potrebné na dosiahnutie užšej únie. Ako sa uvádza v pláne, tieto návrhy by pomohli zabezpečiť koordinované a efektívnejšie reakcie na celoeurópske hospodárske problémy.

  V priebehu nasledujúcich 5 rokov by krajiny EÚ koordinovali svoje daňové politiky a politiky zamestnanosti. Štáty eurozóny, ktoré sa ocitnú pod tlakom, by mali prístup k spoločnému rozpočtu krytému fondom na splácanie dlhu, aby mohli znížiť svoj veľký verejný dlh na udržateľnú úroveň.

  Po 5 rokoch by EÚ mohla podniknúť ďalšie kroky k úplnej bankovej, rozpočtovej, hospodárskej a následne aj politickej únii. Tieto neskoršie kroky by si vyžadovali úpravy zmlúv EÚ a vyššiu demokratickú zodpovednosť.

  Krajiny EÚ by v rámci plánu realizovali už dohodnuté (alebo pripravované) reformy o lepšom hospodárskom a rozpočtovom riadení. Takisto musia schváliť rozpočet EÚ na obdobie rokov 2014 až 2020. Následne nato by sa mal vytvoriť samostatný rozpočet určený na pomoc členským štátom EÚ pri dokončení hospodárskych reforiem.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 25/03/2013  |Na začiatok