Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Cyprus pri kormidle
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Prioritou druhej polovice roku 2012 bude oživenie hospodárskeho rastu a sprístupnenie výhod jednotného trhu pre všetkých. Cyprus preberá predsedníctvo EÚ v čase pretrvávajúcich obáv z pomalého tempa hospodárskeho oživenia a z dlhovej krízy štátov eurozóny.

  Logo: štylizovaná loď s nápisom "CY 2012 EU" © Cyprus
  Ozdravenie verejných financií v súlade s dohodnutými kritériami EÚ musí ísť ruka v ruke s podporou rastu. Cyprus sa počas nasledujúcich 6 mesiacov zameria na opatrenia podporujúce tieto ciele.

  Jednou z hlavných úloh predsedajúcej krajiny bude dosiahnutie dohody o návrhu rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorý vypracovala Komisia. Rozpočet je základom strednodobých priorít EÚ, ktorými sú urýchlenie hospodárskeho rastu, tvorba nových pracovných miest a zlepšenie konkurencieschopnosti.

  Počas svojho predsedníctva Cyprus bude pokračovať v zlepšovaní ekonomickej koordinácie medzi členskými štátmi EÚ a monitorovaní rozpočtovej disciplíny členských štátov.

  Ďalšou prioritou sú investície do programov zamestnanosti a odbornej prípravy s dôrazom na mladých nezamestnaných ľudí a zručnosti požadované na trhu práce.

  Cyprus bude presadzovať programy na podporu aktívnejšieho a zdravšieho životného štýlu a programy na riešenie problémov súvisiacich so starnutím európskej populácie.

  Spájanie Európy

  Cyprus dúfa, že sa mu podarí dosiahnuť pokrok pri presadzovaní návrhov Komisie, ktoré majú výhody európskej integrácie (jednotný trh) priniesť bližšie k občanom a podnikom, čo by malo mať pozitívny efekt na hospodársky rast.

  Dôraz sa bude klásť na opatrenia, ktoré majú pomôcť malým podnikom, a na vznik jednotného digitálneho trhu.

  Cyprus bude taktiež dohliadať na prebiehajúce rozhovory o európskych energetických, dopravných a telekomunikačných sieťach. Prepojenie infraštruktúr v rámci EÚ zvýši hospodársku súťaž a napomôže zníženiu cien pre spotrebiteľov.

  Jedným hlavných cieľov cyperského predsedníctva je dosiahnutie dohody o integrovanejšej námornej politike. Návrhy Komisie, o ktorých diskutujú lídri EÚ, sa zameriavajú na zlepšenie koordinácie EÚ s cieľom efektívnejšie riadiť morské zdroje.

  Správa vonkajších hraníc EÚ

  Dosiahnutie dohody o spoločných pravidlách pre žiadateľov o azyl je mimoriadne dôležité v kontexte minuloročných udalostí v severnej Afrike a následnej rozsiahlej vlne imigrácie do Európy.

  Čelní predstavitelia EÚ sa snažia zdokonaliť správu vonkajších hraníc EÚ a rokujú o nových dohodách týkajúcich sa bezhraničného vnútorného priestoru EÚ.

  Viac o programe cyperského predsedníctva.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 03/07/2012  |Na začiatok