Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Budúcnosť dopravy je zelená
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Plány efektívnejšej dopravy sa zamerajú na prepojenie cestnej, železničnej, vzdušnej a vodnej dopravnej siete, na zníženie závislosti na dovoze ropy a emisií skleníkových plynov.

 

  Cieľom nového európskeho plánu dopravy  je zvýšiť mobilitu, prehĺbiť integráciu dopravných sietí EÚ a súčasne zredukovať emisie skleníkových plynov a závislosť Únie na dovoze ropy.

  Opatrenia na podporu významných investícií do infraštruktúry, zmeny v oblasti prepravy nákladu a cestovných návykov ľudí by mali podporiť konkurencieschopnosť hospodárstva a tvorbu pracovných miest.

  Plán sa zameriava na dopravu v rámci miest, medzimestskú a diaľkovú dopravu. Medzi jeho ciele, ktorých plnenie je naplánované až do roku 2050, patria:

  • vylúčiť používanie áut na konvenčný pohon v mestách;
  • presunúť 50 % objemu cestujúcich alebo tovarov dopravovaných na vzdialenosť presahujúcu 300 km z cestnej na železničnú alebo vodnú infraštruktúru;
  • zvýšiť podiel využívania udržateľného nízkouhlíkového paliva leteckými spoločnosťami na 40 %;
  • znížiť uhlíkové emisie vyprodukované v lodnej dopravy o 40 %.

  Dosiahnutie týchto cieľov umožní EÚ znížiť skleníkové plyny zo všetkých druhov dopravy o 60 % do roku 2050.

  Lepšie spojenia

  Plynulé prepojenie cestnej, železničnej, leteckej a vodnej dopravy prispeje k zefektívneniu celoeurópskych dopravných sietí a uľahčí cestovanie osôb a prepravu tovarov.

  Podľa plánu by sa do roku 2050 v Európe mali prepojiť informačné, riadiace a platobné systémy v osobnej a nákladnej doprave. Do roku 2050 by všetky významné letiská mali mať (podľa možnosti) výsokorýchlostné pripojenie na železničnú sieť. Všetky hlavné prístavy budú napojené na nákladnú železničnú dopravu, a tam kde je to možné aj vnútrozemské dopravné cesty.

  V rovnakom časovom horizonte rozšíri EÚ uplatňovanie a koordináciu zásad "používateľ platí" a "znečisťovateľ platí" na financovanie dopravnej infraštruktúry.

  Ďalšie informácie nájdete tu.

   

  Posledná aktualizácia: 04/04/2011  |Na začiatok