Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Spoločné pravidlá boja proti podvodom poškodzujúcim rozpočet EÚ
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Ak budú členské krajiny EÚ postupovať proti podvodom koordinovane, uľahčí sa stíhanie podvodníkov a vymáhanie peňazí ukradnutých z programov určených verejnosti.

  Trojrozmerný kruhový diagram pitaich parametrov na troch stránkach s grafmi © Stock/123render

  Komisia a členské štáty úzko spolupracujú v oblasti boja proti podvodom, ktoré sa týkajú rozpočtu EÚ, je však potrebné urobiť viac. Len v roku 2010 členské štáty oznámili prípady podvodov v celkovej sume 600 mil. EUR, čo je približne 1 % rozpočtu EÚ.

  Pomohol by spoločný prístup v oblasti vnútroštátnych pravidiel proti podvodom, pretože z celkového ročného rozpočtu Únie zodpovedajú za čerpanie približne 80 % jednotlivé krajiny EÚ a za zvyšok Komisia.

  V rámci EÚ platia v súčasnosti rozdielne vymedzenia skutkovej podstaty trestných činov, ako sú sprenevera alebo zneužitie právomoci, čo v niektorých krajinách vedie k nízkej miere právoplatných odsúdení – v prípade podvodov s rozpočtovými prostriedkami EÚ sa pohybuje v rozmedzí od 14 % do 80 %.

  V reakcii na tento stav Komisia navrhuje spoločné pravidlá , aby sa uľahčilo vyšetrovanie a stíhanie podvodov v celej Európe. Prísnejšie pravidlá budú mať zároveň odstrašujúci účinok, zabezpečia lepšiu ochranu peňazí daňových poplatníkov a pomôžu EÚ získať späť podvodne vyplatené prostriedky. V návrhu smernice sa napríklad: 

  • stanovujú spoločné vymedzenia trestných činov poškodzujúcich rozpočet EÚ (podvody a machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe), ktoré sa budú takisto vzťahovať aj na prípady korupcie a prania špinavých peňazí. Zároveň sa počas vyšetrovania zjednoduší postup zmrazenia alebo zaistenia majetku v iných krajinách EÚ;
  • zavádza minimálna 6-mesačná hranica trestnej sadzby za podvodné konania, pri ktorých výška spôsobenej škody vo vzťahu k rozpočtu EÚ prekračuje sumu 100 000 EUR. V súčasnosti sa výška sankcií za podvody pohybuje od zaplatenia peňažnej pokuty až po 12 rokov odňatia slobody;
  • ustanovujú dlhšie lehoty, v rámci ktorých možno vzniesť obvinenie z podvodu. V niektorých krajinách sú tieto lehoty príliš krátke na vyšetrovanie v prípade cezhraničných podvodov, ktoré sú často zložité a ich objasnenie si vyžaduje viac času.

  Ďalšie kroky

  Nové návrhy musí schváliť Európsky parlament a vlády členských štátov EÚ.

  V budúcom roku Komisia plánuje navrhnúť jednotné pravidlá týkajúce sa dôkazov v trestných konaniach v EÚ. Ďalší návrh sa zameria na zlepšenie spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a Európskym úradom pre boj proti podvodom.

  Správa o podvodoch a neoprávnenom použití prostriedkov EÚ za rok 2010

  Viac o politikách EÚ na boj proti podvodom

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 25/07/2012  |Na začiatok