Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


ACTA – ako ďalej?
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Európska komisia sa rozhodla predložiť protipirátsku dohodu ACTA na Súdny dvor EÚ.

  Karel de Gucht - komisár pre obchod

  Komisia sa 22. februára 2012 rozhodla predložiť protipirátsku dohodu ACTA na Súdny dvor EÚ a požiadať ho o posúdenie jej zlučiteľnosti so základnými ľudskými právami a slobodami, najmä s právom na súkromie, slobodou prejavu, právom na prístup k informáciám, právom na ochranu osobných údajov a právom vlastniť majetok. Komisia oceňuje, že sa na túto tému rozprúdila široká celospoločenská debata naprieč celou EÚ a preto pokladá za vhodné reagovať na obavy verejnosti tým, že vec predloží na posúdenie Súdnemu dvoru EÚ. V prípade, že rozhodne o jej nezlučiteľnosti s právom EÚ, dohoda ACTA nebude môcť byť v tomto znení zo strany EÚ uzavretá. V takom prípade by dohoda musela byť prepracovaná v intenciách stanoviska Súdneho dvora.

  Vyhlásenie európskeho komisára Karla de Guchta k dohode ACTA

  Brusel 22. februára 2012: Som rád, že dnes predpoludním sa moji kolegovia z Európskej komisie po diskusii zhodli na mojom návrhu, aby Súdny dvor Európskej únie posúdil dohodu ACTA.

  Na najvyšší súd EÚ sa obraciame so žiadosťou o posúdenie zlučiteľnosti dohody ACTA so základnými právami a slobodami EÚ, akými sú napríklad sloboda prejavu, právo na informácie a ochranu údajov a vlastnícke práva v prípade duševného vlastníctva.

  Ako iste viete, Európska komisia už v rámci inštitucionálnych postupov EÚ postúpila dohodu ACTA národným vládam na ratifikáciu. Rada EÚ ju v decembri jednohlasne prijala a členským štátom povolila jej podpis. Komisia takisto predložila dohodu Európskemu parlamentu na diskusiu a budúce hlasovanie.

  Som toho názoru, že Európska komisia nesie zodpovednosť za to, aby parlamentným zástupcom a širokej verejnosti poskytla čo možno najdostupnejšie a najpresnejšie informácie. A tak postúpenie dohody umožní, aby vrcholná súdna inštancia EÚ nezávisle objasnila zákonnosť tejto dohody.

  Ratifikačný proces dohody vyvolal celoeurópsku diskusiu o slobode internetu a význame ochrany európskeho duševného vlastníctva pre našu ekonomiku.

  Chcem celkom jasne povedať, že chápem obavy verejnosti o zachovanie týchto základných slobôd. Vítam, že ľudia svoje obavy vyjadrili s takou intenzitou, najmä pokiaľ ide o slobodu internetu. A takisto chápem, že panuje neistota v tom, čo dohoda ACTA bude vo vzťahu k týmto kľúčovým otázkam napokon skutočne znamenať.

  Som teda presvedčený, že k postúpeniu dohody ACTA Súdnemu dvoru Európskej únie bolo potrebným krokom. Táto diskusia sa musí zakladať na faktoch a nie na dezinformáciách a dohadoch, ktoré v nedávnych týždňoch prevládali na sociálnych sieťach a blogoch.

  Ako som už viac razy uviedol v Európskom parlamente, cieľom dohody je ACTA je zvýšiť svetové štandardy vymáhateľnosti práv duševného vlastníctva. Práve tie sú už zakotvené v európskom práve. Pre nás má význam, aby sa k nim pripojili aj ďalšie štáty, čo by európskym firmám umožnilo chrániť sa pred zjavným kradnutím ich produktov a práce pri obchodovaní vo svete.

  Znamená to teda, že ACTA nezmení nič v samotnej Európskej únii, bude však mať pre ňu význam.

  Duševné vlastníctvo je našou hlavnou surovinou, problematickým je však naše úsilie o jeho ochranu mimo Európskej únie. Nedostatočná ochrana škodí našim firmám, ničí pracovné miesta a škodí našim ekonomikám. A v tomto ACTA prinesie zmenu v prospech  nás všetkých. Pomôže totiž chrániť pracovné miesta, ktoré strácame v dôsledku toho, že na svetových trhoch sa každoročne obchoduje s falšovaným a pirátskym tovarom v hodnote 200 miliárd eur.

  Jasne chcem povedať, že keďže ACTA nezavádza žiadne nové pravidlá, nezmení nič na tom, ako dnes používame internet a sociálne siete. ACTA len pomáha presadzovať to, čo už dnes zákon upravuje. 

  ACTA nevedie k cenzúre webových stránok, ani ich rušeniu, rovnako neobmedzuje slobodu internetu, ani slobodu slova.

  Zbavme sa teda neistoty a umožnime Súdnemu dvoru EÚ, našej najvyššej nezávislej súdnej inštancii, aby dohodu dôkladne preskúmal.

  Istota je predpokladom pokojnej, dôkazmi podloženej, otvorenej a demokratickej diskusii o dohode ACTA, nech už je to na národnej alebo európskej úrovni. Budeme takisto v kontakte s ďalšími európskymi inštitúciami, aby sme vysvetlili tento náš krok, ako aj dôvody na to, aby postupovali rovnako.

  Súvisiace odkazy

  Posledná aktualizácia: 27/02/2012  |Na začiatok