Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Odpovede na Vaše otázky
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

Európska únia je komplexný organizmus, ktorého pravidlá sa môžu na prvý pohľad zdať komplikované a nezrozumiteľné. Preto Európska komisia vytvorila niekoľko služieb, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa a odpovedia Vám na Vaše otázky o praktickom živote v EÚ.

logo Vaša Európa 

Osobné poradenstvo portálu Vaša Európa

Ak cestujete po Európe alebo sa sťahujete do inej krajiny EÚ, stránky Vašej Európy vám pomôžu pri hľadaní:

Vaša Európa – Poradenstvo

Pýtajte sa – dostanete radu šitú na mieru. Ak potrebujete osobné poradenstvo o vašej konkrétnej situácii, môžete zaslať otázky týkajúce sa vašich práv v EÚ na Vaša Európa – Poradenstvo. Služba je poskytovaná zdarma.

Kto môže využiť túto službu?

Na túto službu sa môžete obrátiť, ak máte otázku týkajúcu sa vašich práv v EÚ a ak:
• ste občanom krajiny EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru,
• ste členom rodiny občana EÚ,
• nie ste občanom EÚ, ale domnievate sa, že máte práva v EÚ,
• váš podnik má sídlo v EÚ.

Aké sú hlavné témy, na ktoré sa možno pýtať v rámci tejto služby?

sociálne zabezpečenie: otázky o nároku na dôchodok, rodinných príspevkoch, dávkach v nezamestnanosti.
vozidlá: zaevidovanie alebo kúpa vozidla v inej krajine EÚ, vodičské preukazy;
víza: schengenské a iné víza pre ľudí z krajín mimo EÚ;
miesto pobytu: právo žiť v inej krajine EÚ, súvisiace formálne požiadavky;
práca: uznávanie odborných kvalifikácií a diplomov, vysielanie ľudí na prácu v zahraničí;
dane: v ktorej krajine musíte platiť dane?

Viac informácií, ako získať požadovanú pomoc, nájdete tu.

 

SOLVIT je online sieť na riešenie problémov, v ktorej členské štáty spoločne pracujú na riešení praktických problémov, ktoré vznikajú pri nesprávnom uplatňovaní pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej správy. Centrá SOLVIT existujú vo všetkých členských štátoch Európskej únie (ako aj v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande). Pomáhajú pri riešení sťažností od jednotlivcov a podnikov. Centrá SOLVIT sú súčasťou vnútroštátnej verejnej správy a ich úlohou je poskytovať skutočné riešenia na skutočné problémy v krátkej lehote desiatich týždňov. Svoje služby poskytujú zdarma.

SOLVIT centrum SR
Barbora Šikutová
Úrad vlády SR
sekcia vládnej legislatívy
odbor aproximácie práva
Nám slobody 1/29
813 70 Bratislava
Tel. +421 2 572 95 610
Fax. +421 2 5441 3909
solvit@vlada.gov.sk

Máte ešte ďalšie otázky o Európe? Obráťte sa na EUROPE DIRECT, sieť, ktoré Vám na svojich pobočkách, telefónnej linke či cez online operátora odpovie na Vaše otázky.

EUROPE DIRECTVám ponúka:

 • všeobecné informácie o záležitostiach EÚ vo všetkých úradných jazykoch EÚ
 • odpovede na otázky o politikách Európskej únie
 • praktické informácie o množstve otázok: napríklad ako zabezpečiť uznanie vzdelania alebo ako podať sťažnosť v prípade nebezpečných výrobkov
 • kontaktné údaje príslušných organizácií, ktoré by ste chceli osloviť
 • odporúčania na prekonanie praktických problémov pri uplatňovaní vašich práv v Európe

Kontaktujte EUROPE DIRECT:

V Bratislave nájdete Európske informačné centrum.

EURÓPSKE DOKUMENTAČNÉ CENTRÁ NA SLOVENSKU

Aká je ich úloha?
 • pomáhajú vysokým školám a výskumným ústavom
 • podporovať a rozvíjať vzdelávacie a výskumné aktivity v oblasti európskej integrácie
 • podnecujú ich k účasti na diskusiách o Európe
Prinášajú širokej verejnosti
 • informácie o politikách a aktivitách Európskej únie
Čo poskytujú?
 • prezenčné štúdium oficiálnych publikácií inštitúcií Európskej únie
 • prístup k elektronickým informačným zdrojom
 • rešeršné a konzultačné služby pri vyhľadávaní relevantných informácií
 • sprístupnenie bezplatných informačných publikácií a letákov o EÚ
Kde ich nájdete?

Európske dokumentačné centrum
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
+421 2 692 531 10  
Mail: harachova@cvtisr.sk
Web: www.cvtisr.sk

Európske dokumentačné centrum
Univerzita Komenského
Šafárikovo nám. 6
PO BOX 313
810 00 Bratislava   
+421 2 592 444 60
Mail: dajana.stanciakova@flaw.uniba.sk
Web: http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=2378

Európske dokumentačné centrum
Univerzita Mateja Bela
Univerzitná knižnica
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
+421 48 446 52 14
Mail: martina.tregerova@umb.sk
Web: http://www.library.umb.sk/index.php?module=articles&id=574&language=3

Európske dokumentačné centrum
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
Univerzitná knižnica
Kováčska 26
041 80 Košice
+ 421 55 234 42 18
Mail: Eva.Matusovicova@upjs.sk
Web http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/europske-dokumentacne-centrum/

Európske dokumentačné centrum
Ekonomická univerzita v Bratislave - Slovenská ekonomická knižnica
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Kontakt: Ing. Miriam Vertaľová
Tel: +421 2 6729 1614
E-mail: miriam.vertalova@euba.sk
Web: www.sek.euba.sk

Posledná aktualizácia: 27/02/2014  |Na začiatok