Navigačný riadok


O NÁS
Zastúpenie Európskej komisie

Zastúpenie Európskej komisie


Politiky Európskej únie
Poslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPoslať túto stránku prostredníctvom e-mailuPrintPrint

V tejto rubrike nájdete Oznámenia Európskej komisie a Návrhy jej opatrení, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť budúcnosť všetkých Európanov v rôznych odvetviach ich života.

európania
 • Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc (24.11.2010)

Dobrovoľníctvo v EÚ je na vzostupe a venuje sa mu čoraz viac organizácií a skupín, ktoré uplatňujú v tomto smere rôznorodé prístupy. EÚ má v pláne vytvoriť Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc (EDZHP), ktorý by mladým Európanom poskytoval možnosti zapojiť sa do humanitárnej práce EÚ. Viac sa dozviete tu. msw8 - 27 KB [27 KB]

 

 • Päť krokov k bezpečnejšej Európe (24.11.2010)

Väčšina ľudí prežíva svoj každodenný život v relatívnej bezpečnosti, EÚ však čelí viacerým rýchlo sa rozvíjajúcim bezpečnostným hrozbám. Opatrenia na úrovni EÚ sú potrebné z dôvodu, že uvedené okolnosti ovplyvňujú všetky členské štáty EÚ.  Spoločné úsilie je potrebné a efektívnejšie. Viac sa dozviete tu. msw8 - 623 KB [623 KB]

 

 • Nová priemyselná politika EÚ (10.11.2010)

Priemyselná politika vo veku globalizácie je ťažiskovou iniciatívou stratégie Európa 2020. Spolu s ďalšími iniciatívami tejto stratégie sa zameriava na podporu rastu a vytváranie väčšieho počtu pracovných miest v Európe. Viac sa dozviete tu. msw8 - 37 KB [37 KB]

 

 • Aby mohla Európa lepšie reagovať na katastrofy (27.10.2010)

Reakcia EÚ na katastrofy je obvykle účinná a rýchla, ako tomu bolo aj v prípade nedávnych záplav v Pakistane a zemetrasenia na Haiti. Napriek tomu by jej pomoc mohla byť ešte efektívnejšia, účinnejšia, koherentnejšia a viditeľnejšia. Viac sa dozviete tu. msw8 - 32 KB [32 KB]

 

 • Integrácia systémov námorného dohľadu (27.10.2010)

EÚ by integráciou systémov námorného dohľadu mohla zachrániť viac životov na mori, účinnejšie bojovať proti organizovanému zločinu, obmedziť znečistenie a odhaliť nelegálny rybolov. Viac sa dozviete tu. msw8 - 34 KB [34 KB]

 

 • Správa EÚ za rok 2010 – prekážky výkonu práv občanov (27.10.2010)

Právne predpisy EÚ zaručujú Európanom určité práva v celej Únii. Týkajú sa napríklad cestovania, štúdia alebo práce, uzatvárania manželstiev alebo rozvodových konaní, nadobúdania majetku alebo dedenia, hlasovacích práv alebo nákupov na internete v iných členských štátoch EÚ. Napriek existencii pravidiel sa Európania stále stretávajú s problémami, keď sa snažia uplatniť svoje práva v iných štátoch EÚ. Viac sa dozviete tu. msw8 - 34 KB [34 KB]

 

 • Komplexný prístup k ochrane osobných údajov v EÚ (27.10.2010)

Vďaka technologickému pokroku sa môže veľmi ľahko stať, že sa naše osobné údaje a informácie o návykoch a preferenciách zverejnia a rozšíria na globálnej úrovni v nebývalom rozsahu. Komisia, ktorá zabezpečuje vysokú úroveň ochrany osobných údajov a ich voľný tok v EÚ, navrhla v tejto súvislosti spoločný prístup, ktorý slúži na riešenie uvedených problémov na európskej úrovni. Viac sa dozviete tu. msw8 - 32 KB [32 KB]  

 

 • Činnosti EÚ v oblasti ťažby ropy a zemného plynu na mori (19.10.2010)

Explózia na americkej vrtnej plošine a následný únik obrovského množstva ropy v apríli tohto roku vyvolala obavy z možného vzniku podobnej katastrofy aj v európskych vodách, kde sa ťažba ropy a zemného plynu vykonáva od 70-tych rokov minulého storočia. Európska komisia preskúmava súčasnú prax v tomto priemyselnom odvetví a prácu vnútroštátnych regulačných orgánov, aby zabezpečila primeranú ochranu verejného zdravia a prírodného prostredia v Európe. Viac sa dozviete tu. msw8 - 37 KB [37 KB]

 

 • Návrhy EÚ o správe ekonomických záležitostí (19.10.2010)

Finančná a hospodárska kríza a prílišná zadlženosť niektorých členov eurozóny ukázali slabé miesta a medzery súčasného systému riadenia hospodárstva EÚ. Nové legislatívne návrhy EÚ zabezpečia najmä prísnejšie uplatňovanie rozpočtovej politiky vo všetkých členských štátoch (v súlade s Paktom o stabilite a raste), rozšírenie dohľadu aj na makroekonomické nerovnováhy a účinnejšie presadzovanie dodržiavania predpisov. Viac sa dozviete tu. msw8 - 31 KB [31 KB]

 

 • Návrh nového predpisu EÚ o útokoch na informačné systémy (1.10.2010)

Pokusy o nelegálny prienik do informačných systémov (napr. hakerstvo) sú v Európe na vzostupe tak v súkromnom (banky), ako aj vo verejnom sektore (vládne agentúry). Európska komisia preto navrhuje nový predpis EÚ o útokoch na informačné systémy. Viac sa dozviete tu. msw8 - 643 KB [643 KB]

 

 • Návrh EÚ na modernizáciu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (29.09.2010)

Informačné a komunikačné technológie sú neodmysliteľnou súčasťou európskej spoločnosti. Čoraz viac ich využívajú občania, podniky a verejné orgány. Keďže sieť je celosvetová, hrozby môžu prísť z ktoréhokoľvek kúta planéty. Z toho dôvodu si bezpečnosť sietí a informácií vyžaduje v EÚ prístup založený na spolupráci. Preto EÚ navrhuje modernizáciu agentúry ENISA s cieľom prispôsobiť sa meniacim sa bezpečnostným hrozbám v kybernetickom priestore. Viac sa dozviete tu. msw8 - 30 KB [30 KB]

 

 •  Štandardy EÚ pre prenosy údajov o pasažieroch (21.09.2010)

Čoraz viac krajín mimo EÚ využíva na účely boja proti terorizmu a závažným formám cezhraničného zločinu záznamy o menách pasažierov (Passanger Name Records, PNR). Ide o údaje, ktoré cestujúci poskytujú pri rezervácii letu. V súčasnosti existujú rôzne mechanizmy týkajúce sa prenosu týchto údajov štátmi, ktoré sa nachádzajú mimo EÚ a s ktorými má Únia uzavreté dohody o PNR. Viac sa dozviete tu. msw8 - 637 KB [637 KB]

 

 • Nová stratégia pre rovnosť medzi mužmi a ženami (2010 – 2015) (21.09.2010)

Rovnosť medzi mužmi a ženami je základným právom zakotveným v európskych zmluvách. Európska únia už v roku 1957 uzákonila rovnaké zaobchádzanie a prijala rôzne opatrenia, ktoré majú za cieľ znížiť nerovnaké podmienky medzi mužmi a ženami. Nová stratégia predstavuje aktivity, ktoré chce Európska komisia realizovať v období rokov 2010 až 2015. Cieľom týchto aktivít je zahrnutie otázok súvisiacich so zásadou rovnosti do všetkých politík EÚ a prijatie osobitných opatrení, ktoré prispejú k presadzovaniu rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi. Viac sa dozviete tu. msw8 - 37 KB [37 KB]

 

 • Návrh EÚ o mimoburzových derivátoch (15.09.2010)

Mimoburzové deriváty (over-the-counter (OTC) derivatives) nie sú obchodované na burze cenných papierov. Aktuálna finančná kríza a najmä krach investičnej banky Lehman Brothers a takmer zlyhanie poisťovacej spoločnosti AIG v októbri 2008 poukázali na problémy s fungovaním trhu. EÚ preto navrhuje zlepšenie fungovania infraštruktúry trhu s OTC derivátmi (zavedenie centrálnych zúčtovacích stredísk a registrov transakcií). Viac sa dozviete tu. msw8 - 34 KB [34 KB]

 

 • Mládež v pohybe: viac príležitostí na štúdium a mobilitu pre mladých (15.09.2010)

Európa potrebuje viac mladých ľudí s kvalitnými zručnosťami, vedomosťami a zmyslom pre inovácie, aby si zachovala konkurencieschopnosť hospodárstva a dosiahla ciele, ktoré si stanovila v rámci stratégie Európa 2020. Iniciatíva „Mládež v pohybe“ prispeje k zlepšeniu kvality vzdelávania a odbornej prípravy. Mladí Európania si tak budú môcť ľahšie nájsť prácu alebo sa venovať štúdiu, absolvovať stáž alebo pracovať v zahraničí. Viac sa dozviete tu. msw8 - 36 KB [36 KB]

 

 • Návrh EÚ o legislatíve v oblasti železničnej dopravy (15.09.2010)

Európske odvetvie železničnej dopravy v súčasnosti nedokáže uspokojiť nároky európskych občanov a podnikov na prepravu osôb a tovaru. Pod túto situáciu sa podpisuje nízka úroveň investícií, nedostatočné konkurenčné prostredie a slabý dohľad zo strany národných regulačných úradov. EÚ preto navrhuje zlepšenie legislatívy v oblasti železničnej dopravy. Viac sa dozviete tu. msw8 - 27 KB [27 KB]

 

 • Usmernenia EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky 2011 – 2020 (22.07.2010)

Nové usmernenia EÚ zamerané zníženie počtu úmrtí na európskych cestách o 50 % do roku 2020 pomocou zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, vozidiel a infraštruktúry. Viac sa dozviete tu. msw8 - 50 KB [50 KB]

 

 • Pravidlá cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti (22.07.2010)

Významné rozdiely v právnej úprave medzi členskými štátmi EÚ spôsobujú veľké problémy pri preprave eurobankoviek a euromincí medzi štátmi eurozóny. EÚ preto navrhla spoločné pravidlá o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou v eurozóne. Viac sa dozviete tu. msw8 - 33 KB [33 KB]

 

 • Posilnenie systémov ochrany vkladov (08.07.2010)

Návrh EÚ na zlepšenie zabezpečenia vkladov v európskych bankách by mal priniesť riešenia na problémy, ktoré vznikajú z rôznych dôvodov. Viac sa dozviete tu. msw8 - 34 KB [34 KB]

 

 • Presuny kľúčových zamestnancov z krajín mimo EÚ (08.07.2010)

Nové pravidlá zamerané na zrýchlenie a zjednodušenie vnútropodnikových presunov kľúčových zamestnancov z tretích krajín na pôsobisko v EÚ. Viac sa dozviete tu. msw8 - 761 KB [761 KB]

 

 • Pravidlá pre sezónnych pracovníkov z krajín mimo EÚ (08.07.2010)

Návrh nových pravidiel, ktoré uľahčia zamestnávateľom nábor sezónnych pracovníkov, a ktoré sezónnym pracovníkom z krajín mimo EÚ zabezpečia lepšie postavenie. Viac sa dozviete tu. msw8 - 763 KB [763 KB]

 

 • Európa, najnavštevovanejšia turistická destinácia na svete (30.06.2010)

Cestovný ruch sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou života európskych občanov, ktorí stále viac cestujú, či už na súkromné alebo pracovné účely. Cieľom oznámenia EK je zachovanie Európy ako najobľúbenejšej turistickej destinácie na svete so zámerom zhodnotiť jej bohatstvo a prírodnú rozmanitosť. Viac sa dozviete tu. msw8 - 31 KB [31 KB]

 

 • Európske zmluvné právo pre spotrebiteľov a podniky (30.06.2010)

Na maximalizáciu prínosov vnútorného trhu je nevyhnutné, aby mohli spotrebitelia a podnikatelia s dôverou uzatvárať cezhraničné zmluvy. Koexistencia zmluvných práv 27 členských štátov EÚ zvyšuje zložitosť, cenu a neistotu a podnikateľov odrádza od predaja tovaru alebo poskytovania služieb v zahraničí. Táto nevôľa brzdí cezhraničnú hospodársku súťaž a obchod, a to na úkor spotrebiteľov i podnikov. Viac sa dozviete tu. msw8 - 762 KB [762 KB]

 

 • Návrh o prekladoch patentov EÚ (30.06.2010)

EÚ sa usiluje o vytvorenie nového patentu EÚ, ktorý by bol platný v celej Únii. Na existenciu takéhoto patentu je nutná dohoda o prekladoch. Viac sa dozviete tu. msw8 - 34 KB [34 KB]

 

 • Minimálna sadzba DPH v EÚ (21.06.2010)

Európsky návrh na predĺženie platnosti minimálnej štandardnej sadzby DPH vo výške 15 % na ďalších 5 rokov od 1. januára 2011. Viac sa dozviete tu. msw8 - 32 KB [32 KB]

 

 •  Budúcnosť odborného vzdelávania a prípravy v Európe 2010 – 2020 (10.06.2010)

Európske odborné vzdelávanie a príprava musia prejsť procesom modernizácie, aby pre záujemcov predstavovali atraktívnu a vysokokvalitnú alternatívu, ktorá poskytne mladým ľuďom práve tie zručnosti, ktoré sú potrebné na to, aby sa uplatnili na trhu práce adospelým príležitosť zdokonaliť svoje zručnosti a získať ďalšie, ktoré využijú počas pracovnej kariéry. Viac sa dozviete tu. msw8 - 31 KB [31 KB]

 

 • Zníženie emisií o 30 % do roku 2020 (26.05.2010)

EÚ sa zaviazala do roku 2020 znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % a zabezpečiť 20 % dodávok elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Únia je za určitých podmienok ochotná zvýšiť svoj cieľový redukčný podiel do roku 2020 na 30 %, zatiaľ však neprijala žiadne konkrétne rozhodnutie. Viac sa dozviete tu. msw8 - 45 KB [45 KB]

 

 • Koordinácia ekonomických politík na úrovni EÚ (21.05.2010)

Plány EÚ na zabránenie finančných kríz, ktoré podkopávajú euro. Bližšie sledovanie ekonomického vývoja v členských štátoch a efektívnejšia finančná pomoc. Viac sa dozviete tu. msw8 - 60 KB [60 KB]

 

 • Estónsko je pripravené na prijatie eura (21.05.2010)

Zo záverov správy Európskej komisie vyplýva, že z 9 štátov spĺňa podmienky na prijatie jednotnej meny iba Estónsko – členom eurozóny by sa malo stať 1. januára 2011. Viac sa dozviete tu. msw8 - 41 KB [41 KB]

 

 • Európska susedská politika 2010 (21.05.2010)

Európska susedská politika (ESP) ponúka 16 krajinám príležitosť na prehĺbenie spolupráce s EÚ so zámerom podporiť spoločné hodnoty, ako sú demokracia a ľudské práva, právny štát, dobrá verejná správa, princípy trhového hospodárstva a udržateľného rozvoja. Viac sa dozviete tu. msw8 - 33 KB [33 KB]

 

 • Spoločné plánovanie výskumu v oblasti potravinovej bezpečnosti a zmien klímy (21.05.2010)

Očakáva sa, že rast svetovej populácie bude mať do roku 2050 za následok dvojnásobné zvýšenie globálneho dopytu po potravinách. Udržateľná produkcia potravín je ohrozená zmenami klímy. Viac sa dozviete tu. msw8 - 39 KB [39 KB]

 

 • Návrh EÚ na výskumnú spoluprácu v oblasti zdravého stravovania (21.05.2010)

EÚ navrhuje členským štátom, aby prostredníctvom tzv. spoločného plánu koordinovali svoje výskumné zdroje zamerané na prevenciu chorôb súvisiacich so stravovaním. Viac sa dozviete tu. msw8 - 39 KB [39 KB]

 

 • Akčný plán EÚ: sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť pre občanov Európy (30.04.2010)

Jednou z priorít EÚ na nasledujúcich päť rokov je dosiahnuť hmatateľný pokrok v budovaní európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom všetci môžu žiť, pracovať a cestovať bez obáv o bezpečnosť a s vedomím, že ich práva sa plne rešpektujú. Akčný plán bude slúžiť ako východiskový rámec pre opatrenia EÚ zamerané na praktickú realizáciu tohto cieľa, pričom sa naplno využijú nové ustanovenia, ktoré zaviedla Lisabonská zmluva. Viac sa dozviete tu. msw8 - 780 KB [780 KB]

 

 • Spoločné plánovanie výskumu v oblasti kultúrneho dedičstva (30.04.2010)

Európa prišla o veľkú časť svojho kultúrneho dedičstva v dôsledku vojen, nedostatočnej starostlivosti o pamiatky, krádeží a vandalizmu, prírodných katastrof, znečistenia, urbanizácie a environmentálnych faktorov, akými sú napríklad zmeny klímy. Národné výskumné programy nestačia na záchranu európskeho kultúrneho dedičstva – na jeho zachovanie naliehavo potrebujeme celourópske koordinované opatrenia.Viac sa dozviete tu. msw8 - 39 KB [39 KB]

 

 • Akčný plán EÚ na podporu rozvojových cieľov tisícročia (22.04.2010)

Akčný plán v 12-tich bodoch na zníženie chudoby a podporu rozvoja, ktorý nadväzuje na rozvojové ciele tisícročia. Viac sa dozviete tu msw8 - 44 KB [44 KB] .

 

 • Zabezpečenie dostatku potravín v rozvojových krajinách (22.04.2010)

Rastúci hlad a podvýživa vo svete má negatívny vplyv na rozvoj spoločnosti a na sociálnu a politickú stabilitu. EK pripravila politický rámec EÚ na zabezpečenie dostatku potravín prijatý v kontexte príprav na septembrovú konferenciu OSN o RCT. Viac sa dozviete tu msw8 - 39 KB [39 KB] .

 

 • Oblasť celosvetového zdravia a prístup k zdravotnej starostlivosti (22.04.2010)

Niektoré otázky zdravia sú natoľko široké a spletité, že jednotlivé krajiny ich samostatne nevedia efektívne rozuzliť. Európska komisie propaguje celosvetové zdravie a univerzálny prístup k zdravotnej starostlivosti v rozvojových krajinách. Viac sa dozviete tu msw8 - 35 KB [35 KB] .

 

 •  Správa o regionálnej politike (15.04.2010)

Pohľad na pokrok, ktorý dosiahli krajiny EÚ implementáciou investičných programov zameraných na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európe. Viac sa dozviete tu msw8 - 49 KB [49 KB] .

 

 •  Návrh zmien na zlepšenie fungovania agentúry Frontex (09.04.2010)

Komisia navrhuje zmenu pravidiel fungovania agentúry Frontex (v oblasti kontroly a správy vonkajších hraníc EÚ), ktorá by mala viesť k efektívnejšiemu riadeniu spoločných operácií medzi členskými štátmi EÚ. Viac sa dozviete tu. msw8 - 760 KB [760 KB]

 

 • Návrh na zavedenie označenia „Európske dedičstvo“ (09.04.2010)

Viaceré európske krajiny z tohto dôvodu vytvorili v roku 2006 označenie „Európske dedičstvo“, čím chceli zviditeľniť naše spoločné európske dedičstvo. Formálna účasť EÚ na tejto iniciatíve by zefektívnila zvyšovanie povedomia verejnosti o spoločnom európskom dedičstve. Viac sa dozviete tu. msw8 - 37 KB [37 KB]

 

 • Stratégia v oblasti biodiverzity po roku 2010 (09.04.2010)

Biodiverzita v EÚ je ohrozená. Mnoho druhov zvierat a rastlín vymiera, genetická rôznorodosť sa zmenšuje a ekosystémy sú poškodené. EÚ sa snaží o zastavenie poklesu biologickej rôznorodosti od roku 2001. Podľa pôvodných plánov sa mal tento cieľ dosiahnuť do roku 2010. Kríza biodiverzity však pokračuje, a preto je potrebná nová stratégia. Viac sa dozviete tu. msw8 - 37 KB [37 KB]

 

 • Pravidlá EÚ pre európsku iniciatívu občanov (31.03.2010)

EÚ ustanovuje základné pravidlá pre iniciatívu, ktorá občanom umožňuje priamo vyzvať Európsku komisiu, aby sa zaoberala určitou záležitosťou. Viac sa dozviete tu msw8 - 42 KB [42 KB] .

 

 •  Európske dedičstvo (17.03.2010)

Formálna účasť EÚ na iniciatíve európskeho dedičstva by zefektívnila zvyšovanie povedomia verejnosti o spoločnom európskom dedičstve. Viac sa dozviete tu msw8 - 37 KB [37 KB] .

 

 • Stratégia v oblasti biodiverzity po roku 2010 (17.03.2010)

Biodiverzita v EÚ je ohrozená. Mnoho druhov zvierat a rastlín vymiera, genetická rôznorodosť sa zmenšuje a ekosystémy sú poškodené. Oznámenie Komisie o biodiverzite obsahuje 4 možnosti pre strednodobú víziu a krátkodobé ciele. Viac sa dozviete tu msw8 - 37 KB [37 KB] .

 

 • Ochrana verejného zdravia – politický dokument EÚ (14.01.2010)

EÚ sa môže podieľať na ochrane verejného zdravia Európanov, ktoré môžu ohroziť napr. infekčné ochorenia, chemické a rádioaktívne znečisťujúce látky vo výrobkoch a v širšom prostredí, biologické zbrane, atď. Ako reagovať na tieto hrozby popisuje dokument EÚ o zdravotnej bezpečnosti. Viac sa dozviete tu msw8 - 37 KB [37 KB] .

 

 • Úloha EÚ vo svete (14.01.2010)

Verejnosť nemá dostatok informácií o tom, čo EÚ robí vo svete pre potlačenie chudoby. Preto Komisia pripravuje program propagácie výsledkov politík EÚ v oblasti boja proti chudobe a podpore udržateľného rozvoja. Viac sa dozviete tu msw8 - 38 KB [38 KB] .

 

 • Finančné prostriedky EÚ na informačné kampane o humanitárnej pomoci (07.01.2010)

EÚ prispeje na informačné kampane partnerských organizácií o potrebe humanitárnej pomoci a jej zásadách nestrannosti, neutrality a nezávislosti. Viac sa dozviete tu msw8 - 177 KB [177 KB] .

 

 • Nové chránené prírodné územia EÚ - Natura 2000 (07.01.2010)

Natura 2000 je celoeurópska sieť chránených území, ktorej poslaním je zaistiť dlhodobé prežitie najohrozenejších európskych druhov a biotopov. V súčasnej dobe sa aktualizujú zoznamy 6 prírodných oblastí, do ktorých bude priradených 59 nových území s celkovou rozlohou takmer 30 000 km². Viac sa dozviete tu msw8 - 35 KB [35 KB] .

 

 • Verejná konzultácia o európskej iniciatíve občanov (12.11.2009)

EÚ sa usiluje získať podnety o iniciatíve, ktorá občanom umožňuje priamo vyzvať Európsku komisiu, aby sa zaoberala určitou záležitosťou. Viac sa dozviete tu msw8 - 42 KB [42 KB] .

 

 • Rozšírenie širokopásmového internetového pripojenia (06.11.2009)

Európska únia navrhuje využiť rádiové spektrum, ktoré sa uvoľní po prechode na digitálne televízne vysielanie, na rozšírenie širokopásmového internetového pripojenia. Viac sa dozviete tu msw8 - 56 KB [56 KB] .

 

 • Vyšetrovanie nehôd v civilnom letectve (29.10.2009)

Letectvo je jedným z najbezpečnejších spôsobov dopravy. Objem leteckej dopravy však neustále rastie, a tak aj napriek značnému úsiliu regulačných úradov a samotného odvetvia sa nehodám nedá úplne vyhnúť. V dnešnej dobe si vyšetrovanie leteckých nehôd vyžaduje nové odborné znalosti a viac zdrojov ako to bolo v minulosti. Preto Európska komisia navrhuje nový právny predpis EÚ v tejto oblasti. Viac sa dozviete tu msw8 - 59 KB [59 KB] .

 

 • Boj proti HIV/AIDS v EÚ a susediacich štátoch 2009 – 2013 (26.10.2009)

V roku 2007 bolo v EÚ a susediacich štátoch oznámených viac ako 50 000 nových prípadov HIV/AIDS a s vírusom HIV žije v súčasnosti okolo 2 miliónov Európanov. Účinná liečba existuje, liek však nie. V boji proti HIV/AIDS je preto ťažisková prevencia, a ak ju zanedbáme, zbytočne márnime životy a zdroje. Viac sa dozviete tu msw8 - 39 KB [39 KB] .

 

 • Zmierňovanie rozdielov v oblasti zdravia v EÚ (21.10.2009)

Európania sa v priemere dožívajú vysokého veku a ich zdravotný stav je dobrý, ale v oblasti zdravia existujú medzi jednotlivými krajinami EÚ aj v rámci nich stále veľké rozdiely. Preto EÚ navrhuje opatrenia zamerané na zmiernenie týchto rozdielov. Viac sa dozviete tu msw8 - 37 KB [37 KB] .

  

 • Pandémia chrípky H1N1 2009 (05.10.2009)

EÚ koordinuje opatrenia na boj proti chrípkovej pandémii H1N1 a zmierneniu jej dôsledkov. Viac sa dozviete tu msw8 - 39 KB [39 KB] euskara (eu) .

 

 • Správa EÚ a oznámenie o súdržnosti politík v záujme rozvoja (16.09.2009)

Správa z roku 2009 o všetkých aspektoch rozvojovej politiky (obchod, životné prostredie, bezpečnosť, poľnohospodárstvo, rybolov, globalizácia, migrácia, výskum, informačná spoločnosť, doprava a energie) a dokument o novom strategickom prístupe Únie. Viac sa dozviete tu msw8 - 42 KB [42 KB] .

 

 • Návrh EÚ o rodičovskej dovolenke (02.09.2009)

EÚ navrhuje, aby mali európski zamestnanci právo na dlhšiu rodičovskú dovolenku a na hladší návrat do práce. Minimálna dĺžka rodičovskej dovolenky by mala byť podľa návrhu EÚ 4 mesiace (v súčasnosti sú to 3 mesiace). Viac sa dozviete tu msw8 - 41 KB [41 KB]

 

 • Navrhované zmeny a doplnenia – smernica EÚ o kapitálových požiadavkách (14.07.2009)

Finančná kríza ovplyvnila všetky členské štáty EÚ. Opatrenia prijaté na úrovni EÚ by mali zabezpečiť porovnateľnú úroveň zodpovednosti a dohľadu nad bankami vo všetkých členských štátoch. Viac sa dozviete  tu msw8 - 49 KB [49 KB] .

 

 • Posilnenie jednotného európskeho trhu (09.07.2009)

Vďaka jednotnému európskemu trhu sa Európania môžu voľne pohybovať, žiť, pracovať, študovať, podnikať, ponúkať tovary, poskytovať služby alebo stráviť svoj dôchodok v ktorejkoľvek krajine EÚ. Integrovaný trh prináša spotrebiteľom väčší výber tovaru a nižšie ceny, podnikom viac obchodných možností a všetkým občanom vyšší hospodárky rast a viac pracovných miest. Viac sa dozviete tu msw8 - 48 KB [48 KB] .

 

 • Návrh EÚ o investičných produktoch (26.06.2009)

Návrh EÚ sa týka „balíkov retailových investičných produktov", t. j. investičných produktov predávaných spotrebiteľom (investičné fondy, životné poistenie atď.). Keďže vo väčšine prípadov ide o komplexné produkty, existujú v EÚ štandardy týkajúce sa povinných informácií a spôsobu predaja týchto produktov. Viac sa dozviete tu msw8 - 34 KB [34 KB] .

 

 • Návrh EÚ na stimuláciu zamestnanosti (25.06.2009)

Hospodárska kríza má takmer vo všetkých krajinách EÚ za následok úbytok pracovných miest. Môže viesť k rozsiahlym sociálnym problémom, akými sú dlhodobá nezamestnanosť a nárast chudoby. EÚ navrhuje, aby sa Komisia, členské štáty, odbory a združenia zamestnávateľov prihlásili k spoločnému záväzku pre zamestnanosť. Viac sa dozviete tu msw8 - 61 KB [61 KB] .

 

 • Susedská politika EÚ 2009 (25.06.2009)

Európska susedská politika (ESP) ponúka 16 krajinám príležitosť na prehĺbenie spolupráce s EÚ v otázkach kolektívneho záujmu a na podporu spoločných hodnôt vrátane demokracie, ľudských práv, právneho štátu, dobrej verejnej správy, princípov trhového hospodárstva a udržateľného rozvoja. Viac sa dozviete tu msw8 - 39 KB [39 KB] .

 

 • Akčný plán EÚ: chemická, biologická, rádiologická a jadrová bezpečnosť (25.06.2009)

 EÚ je stále otvorenejšia a jej členské štáty stále viac závisia jeden na druhom. Ľudia, nápady, technológie a zdroje sa v rámci Európy pohybujú bez obmedzení a zvyšujú tak atraktivitu tohto priestoru pre pôsobenie teroristov. Akčný plán EÚ navrhuje posilnenie bezpečnosti EÚ v prípade chemických, biologických, rádiologických alebo jadrových útokov. Viac sa dozviete tu msw8 - 760 KB [760 KB] .

 

 • Ochrana spotrebiteľov, ktorí kupujú investičné produkty (18.06.2009) 

Právne predpisy EÚ už teraz vymedzujú pre väčšinu investičných produktov informácie, ktoré musia byť poskytnuté potenciálnym investorom. EÚ predložila návrh o dôslednejších predpisoch o informáciách a predaji tzv. balíkov retailových investičných produktov s cieľom zvýšiť ochranu investorov. Viac sa dozviete tu msw8 - 34 KB [34 KB] .

 

 • 2011 ako Európsky rok dobrovoľníckej práce (15.06.2009)

Návrh EÚ na vyhlásenie roku 2011 ako Európskeho roku dobrovoľníckej práce chce zviditeľniť, rozšíriť a zefektívniť dobrovoľnícku prácu v Európe a to aj prostredníctvom špeciálnych aktivít ako sú rôzne podujatia, publikácie, štúdie, diskusie a iné. Viac sa dozviete tu msw8 - 42 KB [42 KB] .

 

 • Lepší európsky finančný dohľad (12.06.2009)

Vytvorenie nezávislého orgánu monitorovania rizík by mal priniesť efektívnejší dohľad nad finančnými inštitúciami a finančným systémom, ktorý by sa zakladal na lepšej koordinácii a vyššej miere zdieľania úloh na úrovni EÚ (každodenný dohľad by však naďalej ostal v kompetencii vnútroštátnych orgánov). Viac sa dozviete tu msw8 - 43 KB [43 KB] .

 

 • Stratégia EÚ pre región Baltského mora (12.06.2009)

EÚ prichádza po prvýkrát s konkrétnymi návrhmi, ktoré sú určené všetkým krajinám v širšom regióne Baltského mora. Európsky návrh by mal prispieť k zlepšeniu životného prostredia, dopravných prepojení a energetickej bezpečnosti v regióne Baltského mora. Viac sa dozviete tu msw8 - 41 KB [41 KB] .

 

 • Ochrana kritických digitálnych systémov(02.06.2009)

Návrh EÚ podporuje ochranu proti rozsiahlym počítačovým útokom a narušeniam prostredníctvom zlepšenej pripravenosti a zvýšenej bezpečnosti a odolnosti systémov. Viac sa dozviete tu msw8 - 74 KB [74 KB] .

 

 • Politika kvality poľnohospodárskych výrobkov(28.05.2009)

Toto oznámenie je reakciou EÚ na výzvy týkajúce sa kvality poľnohospodárskych výrobkov, ktorým čelia európski poľnohospodári. Viac sa dozviete tu msw8 - 33 KB [33 KB] .

Posledná aktualizácia: 16/04/2013  |Na začiatok