Navigacijska pot


O nas
Vodja Predstavništva

Razpis za izbor gostiteljskih organizacij za informacijsko mrežo Europe Direct v obdobju 2013–2017
Pošlji spletno stran prijateljemPošlji spletno stran prijateljemNatisniNatisni

25/06/2012 00:00:00

Evropska komisija preko svojega Predstavništva v Republiki Sloveniji objavlja razpis za zbiranje predlogov, s katerim bo izbrala organizacije, ki bodo v zameno zato, da bodo gostile javne informacijske točke Evropske komisije, znane pod skupnim imenom „informacijska mreža Europe Direct”, v obdobju 2013–2017 upravičene do donacije in tehnične pomoči.

Rok za predložitev ponudb: 10. september 2012.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

  VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

  VPRAŠANJE 1:

  Med branjem razpisne dokumentacije nisem zasledil podatka o višini sofinanciranja. Zanima me zgolj ali so pravila enaka kot doslej, torej, da je potrebno vsaj 50 % sofinanciranje s strani gostiteljske strukture.

  ODGOVOR 1:

  Kot zapisano v tretjem odstavku oddelka 1. v dokumentu Razpis za zbiranje predlogov: "Ustrezno sofinanciranje mora zagotoviti vlagatelj, da izpolni zahteve informacijske točke Europe Direct (informacijska točka ED) glede osebja, prostorov in dejavnosti." Višina sofinanciranja ni določena, mora pa zadostiti zahtevam glede osebja, prostorov in izvajanju dejavnosti, ki so navedeni v razpisnih pogojih.

  VPRAŠANJE 2:

  Zanima me ali drži naslednje,za razjasnitev okoliščin, po razpisu spadajo sem Zavodi, Obrtne zbornice in Gospodarske zbornice, Regionalne razvojne agencije, Vem točke ipd. Ali v Sloveniji že obstajajo take točke, in če mi jih lahko navedete, ki so bile financirane preko podobnih razpisov kot je zgoraj omenjen.

  ODGOVOR 2:

  Zavodi, Obrtne zbornice, Gospodarske zbornice, Regionalne razvojne agencije, Vem točke ipd. se lahko prijavijo na razpis COMM/LJU/ED/2013–2017, če izpolnjujejo pogoje oddelka 2.2.2. Merila za upravičenost dokumenta Razpis za zbiranje predlogov.

  V Sloveniji v obdobju 2009–2012 delujejo informacijske točke Europe Direct v Celju, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Ravnah na Koroškem. Več informacij o točkah Europe Direct v Sloveniji in ostalih državah članicah: http://europa.eu/europedirect/meet_us/directory/index_en.htm

  VPRAŠANJE 3:

  V zvezi z razpisom za zbiranje predlogov COM/LJU/ED/2013-2017 nas zanima ali lahko se prijavi na razpis več regionalnih izpostav (z ločenimi prijavami) ene pravne osebe (ena davčna številka). Ali veljajo posebni pogoji za takšen primer in kje bi lahko našli podrobne informacije o tem?

  ODGOVOR 3:

  Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje Razpisa in izpolnjujejo merila iz oddelka 2.2.2.. V primeru, da regionalne izpostave izpolnjujejo pogoje iz oddelka 2.2.2., se lahko prijavijo, v nasprotnem primeru mora prijavo poslati "nosilna" pravna oseba.

  Kot navedeno v četrtem odstavku oddelka "2.1. Prijava" dokumenta Razpis za zbiranje predlogov, "Vlagatelji lahko vložijo več predlogov za gostitev več točk. V tem primeru morajo vsak predlog pripraviti ločeno v skladu s pravili razpisa."

  VPRAŠANJE 4:

  V alineji b) točke 2.2.2. Merila za upravičenost je navedena opomba 8 glede opravljanja javne službe, za katero je navedena kot referenca nacionalna zakonodaja. Zanima me ali v Sloveniji obstaja zakonodaja ki priznava tak status in ali je to status delovanja v javnem interesu oz. v katerem drugem aktu je to opredeljeno?

  ODGOVOR 4:

  V Sloveniji obstaja taka zakonodaja po področjih. Se pravi, da se koncesije za opravljanje javne službe podeljujejo posebej na področju šolstva, posebej na področju zdravstva, posebej na področju sociale itd. Opravljanje javne službe v vlogi zasebnika ni status  delovanja v javnem interesu.  

  VPRAŠANJE 5:

  Izvajanje Modula M2: Spletišča- Zanima me ali je lahko to spletišče poseben del (podstran) znotraj spletne strani naše agencije, na tej podstrani ne bomo nudili samo osnovnih informacij glede točke (saj to zajema že modul M1ab), ampak bomo seznanjali javnost s dejavnostmi, temami, novicami, novostmi,  povezanimi z EU,...?

  ODGOVOR 5:

  V okviru modul 2 je dovoljena tudi podstran pod pogojem, da obisk podstrani ni pogojen z obiskom spletne strani gostiteljske organizacije. Se pravi, ko kliknemo na podstran, namenjeno točki Europe Direct, se tudi v URL naslovu to jasno izpiše in uporabnik lahko do te podstrani dostopa preko neposredne povezave (direktnega linka).

  VPRAŠANJE 6:

  Ker je potrebno veliko dokumentov objavljati tudi na intranetu me zanima, na kateri spletni strani se ta intranet nahaja?

  ODGOVOR 6:

  Intranet se nahaja na: http://ednetwork.ec.europa.eu/login

  VPRAŠANJE 7:

  Izvajanje Modula 7a: Zanima me ali je za uresničitev tega modula dovolj 1kratna (večdnevna), aktivna prisotnost na sejmu s stojnico , število udeležencev pa merimo s številom obiskovalcev sejma (ali je potrebna še kakšna podpisana lista prisotnosti)?

  Zanima me, če se odločimo za kakršnokoli drugo sodelovanje na dogodkih, če je lahko dogodkov več ter se nato udeleženci seštevajo, zato da dosežemo skupno število vsaj 200? Zanima me ali dikcija »vsak dogodek mora vključevati 3-uri program« velja za celoten dogodek na katerem sodelujemo ali samo za našo predstavitev (Namreč za Modul M7b je določena samo 1 urno predstavitev)?

  ODGOVOR 7:

  Pri modulih 7a, 7b in 7c se morate za vsak dogodek držati časovnih omejitev. Pri modulu 7a mora vsak dogodek trajati najmanj 3 ure, pri modulu 7b mora vsak dogodek trajati najmanj 1 uro in pri modulu 7c mora vsak dogodek trajati najmanj 3 ure. Časovne omejitve se nanašajo na program, ki ga aktivno izvaja Europe Direct točka na dogodkih, se pravi na vašo predstavitev.

  Pri udeležencih je dovoljena fleksibilnost, kar pomeni, da imate lahko v okviru modula 7a, 7b in 7c več dogodkov in nato obiskovalce seštejete, da dosežejo minimum za izpolnitev modula. Pri modulu 7b morate izvesti najmanj 4 dogodke.

  Pri številu udeležencev sami izberete način, kako boste dokazovali prisotnost (s pomočjo fotografij, splošnih podatkov o obisku sejma, dogodkov, listami prisotnosti itd.).

  VPRAŠANJE 8:

  Dogodki  (M7a, M7b, M7c) – ali lahko ti dogodki trajajo več dni, kot npr. različni Tedni itd?

  Pri M7b – ali vsi dogodki skupaj (minimalno 4) morajo imeti skupno 100 ljudi ali vsak posebej?

  ODGOVOR 8:

  Dogodki v okviru modula 7 lahko trajajo več dni pod pogojem, da zadostijo minimalnim zahtevam modula. V primeru, da posamezni modul 7a, 7b ali 7c izberete dvakrat, trikrat ali večkrat, se minimalne zahteve podvojijo, potrojijo itd.

  Pri modulu 7b morate izvesti najmanj 4 dogodke, katerih se skupno udeleži 100 ljudi.

  VPRAŠANJE 9:

  Prosim za pojasnilo, kako v Sloveniji interpretirate naravo pravne osebe “zasebna organizacija, ki opravlja javno službo”.

  ODGOVOR 9:

  Javna služba ali gospodarska javna služba je namenjena zagotavljanju materialnih javnih dobrin, katerih trajno in nemoteno proizvajanje je v javnem interesu.

  Zasebnopravni subjekti lahko izvajajo takšne dejavnosti na podlagi koncesije. Koncesija je posebno dovoljenje, s katerim državni ali lokalni organi podelijo osebi zasebnega prava pooblastilo za izvajanje določene javne službe.

  VPRAŠANJE 10:

  Ali je mogoče, da se z namenom prijave na razpis oblikuje konzorcij, ki bi prijavil enotno regijsko točko Europe Direct? 

  ODGOVOR 10:

  Vsak predlog (vlogo) lahko odda ena pravna oseba, ki je odgovorna za izvajanje storitev Europe Direct in izpolnjuje merila iz oddelka 2.2.2 . Merila za upravičenost dokumenta Razpis za zbiranje predlogov. Dve pravni osebi se lahko prijavita le z ločenimi vlogami, skupna vloga ni možna.

  VPRAŠANJE 11:

  Pri merilih za izbor je pod točko 2.2.4. pri poslovni sposobnosti navedeno pod točko i naslednje:

  i. vsaj dve leti dokazanih izkušenj na področju komuniciranja z javnostjo, po možnosti o zadevah, povezanih s politikami EU13. Iz navedenega me zanima zaznamek 13. Ali je obvezno dokazilo o preteklem članstvu v mreži Europe Direct ali pa so lahko dokazila tudi članstva v drugih mrežah povezanih s politiko EU.

  ODGOVOR 11:

  Članstvo v mreži Europe direct ni pogoj, vlagatelj lahko navede tudi druge izkušnje iz zahtevanih področij.

  VPRAŠANJE 12:

  Ali je potrebno da so življenjepisi v Europass obliki?

  ODGOVOR 12:

  Kot zapisano v točki b) oddelka 2.2.4. Merila za izbor dokumenta Razpis za zbiranje predlogov, zaznamek 15: Uporabiti je treba predlogo za življenjepis Europass, ki je na voljo na spletišču Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

  VPRAŠANJE 13:

  Ali se lahko k razpisu doda pisma podpore partnerjev ali slednje vpliva na rezultat razpisa?

  ODGOVOR 13:

  Vlagatelj mora oddati vlogo oz. predlog v skladu z zahtevami v razpisu.

  VPRAŠANJE 14:

  Pri izbiri modula dogodki za ciljno javnost se zahteva izvedba najmanj 4 dogodkov. Kakšen je minimum dogodkov pri modulu za dogodke za širšo javnost.

  ODGOVOR 14:

  Pri modulu 7 c ni določen minimum dogodkov. Podrobnejše informacije so podane v odgovorih št. 7 in 8.

  VPRAŠANJE 15:

  Kakšen delež sofinanciranja se zahteva?

  ODGOVOR 15:

  Informacije o tem so podane v odgovoru št. 1.

  VPRAŠANJE 16:

  V zvezi s točko 2.1.5. razpisa me zanima, če se lahko elektronsko različico odda na cd-ju in ne na pomnilniškem ključu USB, kot je navedeno v pozivu.

  ODGOVOR 16:

  V oddelku 2.1.5. dokumenta Razpis za zbiranje predlogov je navedeno, da mora biti predlog oddan v izvirniku, dveh kopijah, od katere ena ni vezana, in elektronsko različico na pomnilniškem ključu USB. V primeru, da vlagatelj predloga ne more oddati na pomnilniškem ključu USB, mora to jasno navesti v vlogi in podati tudi razloge. V takšnih primerih je možna oddaja elektronske različice predloga na zgoščenki.

  VPRAŠANJE 17:

  Zanima nas, ali glede na obveznosti, ki so navedene pod točko 1.2.2. lahko zaposlimo novo osebo, ali mora oseba že biti zaposlena pri nas; če bi jo zaposlili na novo, ali jo lahko financiramo iz sredstev, ki bi jih morebiti dobili?

  ODGOVOR 17:

  Razpis ne določa koliko časa mora biti osebje, ki bo opravljalo naloge v informacijski točki, zaposleno. Gostiteljska struktura mora zagotoviti, da osebje izpolnjuje pogoje iz oddelka 1.2.2. c). dokumenta Razpis za zbiranje predlogov.

  Sistem pavšalnih zneskov financiranja temelji na modularnem pristopu. Vsi moduli so obračunani tako, da vključujejo tudi stroške človeških virov. Vlagatelj naj to pri oceni proračuna upošteva.

  VPRAŠANJE 18:

  Pri pripravi akcijskega načrta me zanima ali je potrebno v točki 2.8. pri izbiri modula 1a točno opredeliti katere dni v letu (največ 6 tednov) bo ED točka zaprta. V primeru, da je odgovor pritrdilen, me zanima ali se med opredelitvijo največ 6 tednov na leto, štejejo tudi dela prosti dnevi? (prazniki)

  ODGOVOR 18:

  Pri pripravi akcijskega načrta ni potrebno opredeliti, katere dni v letu (največ 6 tednov) bo točka zaprta. Vikendi in dela prosti dnevi niso vključeni v kvoto 6 tednov.

  VPRAŠANJE 19:

  Vprašanje glede modula 7a. Ali lahko sodelujemo (in s tem zadostimo razpisnim pogojem modula 7a) na vseslovenskem dogodku Festival za 3. življenjsko obdobje v Ljubljani. Dogodek se res da odvija v Ljubljani, vendar ga obiščejo državljani s cele Slovenije, na njem sodelujejo tudi društva iz Gorenjske.

  ODGOVOR 19:

  Prijavitelj izbere dogodke v skladu z oddelkom 1.2.1.3. dokumenta Razpis za zbiranje predlogov, na katerih bo izvajal ukrepe, navedene v tabeli oddelka 2.1.9 istega dokumenta. V tej fazi postopka ne moremo podati ocene glede ustreznosti predloga ali dogodka. Po zaključenem roku za vložitev predlogov bo odbor za ocenjevanje preverjal, ali predlog izpolnjuje upravne zahteve ter, če vlagatelj in predlog izpolnjujeta merila razpisa. Pri ocenjevanju se bo upoštevala geografska pokritost predloga kot tudi doseg komunikacijskih dejavnosti in dejavnosti ozaveščanja.

  VPRAŠANJE 20:

  Direktor potencialne gostiteljske strukture ni zaposlen v organizaciji, ampak funkcijo direktorja opravlja za polni delovni čas po pogodbi o poslovodenju. Ali lahko strošek direktorja uveljavljamo kot strošek človeških virov v modulu 1a?

  Ali se lahko kot stroški človeških virov v modulih uveljavljajo stroški zunanjih sodelavcev/ekspertov?

  ODGOVOR 20:

  V razpisu ni navedeno, na kakšen način mora biti osebje gostiteljske strukture zaposleno. Gostiteljska struktura mora zagotoviti osebje tako, da bo izpolnjevala obveznosti navedene v razpisu.

  Glede uveljavljanja stroškov in financiranja so informacije podane v odgovoru št. 17.

  VPRAŠANJE 21:

  V vlogi pod točko 1.6 Drugo financiranje Unije je potrebno navesti donacije EU, pridobljene neposredno ali posredno. Kako se izpolni tabela, v primeru, če gre za posredno financiranje? Na primer: če je bil nek projekt financiran s strani Ministrstva, slednji pa je dobil finance s strani Evropskega socialnega sklada. Ali se v tabelo v stolpec »Institucija Evropske unije, ki je sprejela odločitev o dodelitvi« vpiše Evropski socialni sklad (kot posredni financer) ali Ministrstvo (kot neposredni financer), ali se navede oba?

  ODGOVOR 21:

  Navedite posredne in neposredne financerje. V vašem primeru ministrstvo in Evropski socialni sklad.

  VPRAŠANJE 22:

  Pod točko 2.5 Zaprošeni znesek pri Evropski komisiji je potrebno v tabeli navesti »Skupni stroški ukrepa« in »Zaprošeni znesek pri Evropski komisiji«. V sklopu »Skupni stroški ukrepa«, kolikšno je možno odstopanje pri izvedbi ukrepa – npr.: če so skupni stroški 28.000€, zaprošeni 25.000€, po izvedbi ukrepa pa bi imeli dejanskih stroškov 25.000€. Kako to vplival na izplačilo, ali se po % lahko sofinanciranje s strani EU zaradi tega zmanjša?

  ODGOVOR 22:

  V oddelku 2.1.9. Pavšalni zneski dokumenta Razpis za zbiranje predlogov, so v tabeli navedeni opisi modulov in minimalne zahteve za izplačilo pavšalnih modulov. V kolikor te zahteve izpolnjujete, se vam po odobritvi poročila o izvajanju izplača zaprošeni znesek. Glede izplačil zneskov si preberite še oddelek 3.4. dokumenta Razpis za zbiranje predlogov ter člen 5 posebnega sporazuma o dodelitvi donacije za ukrep.

  VPRAŠANJE 23:

  Pri izpolnjevanju različnih Modulov je potrebno navesti partnerje. Ali je za navedbo posameznega partnerja potrebno z njim že imeti podpisano pogodbo, da je partner v tem projektu, ali se to lahko naredi naknadno? Ali je pri navedbi partnerjev potrebno navesti tudi kaj bodo partnerji naredili oz. na kakšen način bodo sodelovali pri projektu, ali je zadostno le, da se partnerje našteje?

  ODGOVOR 23:

  Kot navedeno v oddelku 2.9 Komuniciranje in ozaveščanje Priloge B: Vloga, v okviru modulov opišite partnerje, če obstajajo.

  VPRAŠANJE 24:

  Kako natančno mora biti napisana časovnica: po mesecih, po dnevih (točen datum), po urah?

  ODGOVOR 24:

  Kot navedeno v oddelku 2.9 Komuniciranje in ozaveščanje Priloge B: Vloga, opredelite čim natančnejšo časovnico dejavnosti.

  VPRAŠANJE 25:

  Če en modul izvedemo dvakrat, kako v prilogi B1 – Ocena proračuna za leto 2013 to izpolnimo: ali se pod »Zaprošeni znesek« navede le npr. 2x 1000€, ali je potrebno dodati vrstico v excellu in se le-ta dvakrat ponovi?

  ODGOVOR 25:

  Obe možnosti sta sprejemljivi. Pomembno je, da je iz obrazca B1 jasno razvidno katere module ste izbrali in kolikokrat ste jih izbrali.

  VPRAŠANJE 26:

  Naj najprej navedem primer. Če pri modulu M7b, kjer je predviden pavšalni znesek 1000€, pri realizaciji porabimo 1500€, pri modulu M7c, kjer je predviden pavšalni znesek 2000€, pa se porabi 1500€ - ali je znotraj teh dveh možna kompenzacija, glede na to, da sta oba modula del enotne skupine III. Dogodki?

  ODGOVOR 26:

  Kot navedeno v oddelku 2.1.9. Pavšalni zneski dokumenta Razpis za zbiranje predlogov, pavšalnega zneska za posamezni modul ni možno spreminjati (npr. vlagatelj ne more prositi za polovico pavšalnega zneska), vendar je možna prilagodljivost (npr. pri modulu 7c: kadar je udeležencev manj, lahko dogodek traja dlje). Čeprav sta modul 7b in 7c del skupine dogodki, ne morete kompenzirati med pavšalnimi zneski.

  VPRAŠANJE 27:

  V razpisu je navedeno, da je potrebno priložiti življenjepise projektnega osebja (Merila za izbor, str. 15), kar pa ni enako osebju, imenovano za ukrep (Vloga, točka 1.5.2). Namreč projektno skupino sestavljajo: vodja, člani projektnega sveta, projektne skupine, skupine za tehnično podporo, skupine za nadzor kvalitete, skrbnik projekta. To je v skupnem tudi 10 in več oseb. Ali je pod točko 1.5.2 potrebno podati življenjepise tistih, ki bodo vsakodnevno delali na projektu (npr. dva ali trije), ali moramo priložiti življenjepise celotne projektne skupine (10 oseb in več)? V sklopu častne izjave pa je kot prilogo potrebno dodati življenjepise osebja, imenovanega za izvajanje ukrepa. Torej v celotnem razpisu se pojavljajo trije različni termini in/ali zahtevki za projektno skupino – kot celoto ali projektno skupino za (izvajanje) ukrepa?

  ODGOVOR 27:

  Priložiti je potrebno življenjepise celotnega osebja, ki bo delovalo v okviru informacijske točke Europe Direct.

  VPRAŠANJE 28:

  V razpisni dokumentaciji točka 2.1.10 DRUGE DOLOČBE piše da vlagatelj kateri namerava vložiti več predlogov mora to navesti v ustreznem delu vloge. Mi nameravamo podati 2 vlogi (2 točki) in nas zanima v kateri točki vloge moramo to navesti.

  ODGOVOR 28:

  V primeru, da namerava isti vlagatelj vložiti več predlogov, mora to navesti v točki 1.6.b.) dokumenta Vloga.

  VPRAŠANJE 29:

  Ali je pod M5a (publikacija) potrebno nujno opredeliti eno od aktualnih tem EU, ali je publikacija lahko izdelana kot  informativna publikacija o Europe Direct? Mišljeno je bilo na ta način, da bi v publikacijo vnesli koledar dogodkov naše gostiteljske strukture, splošne informacije o Europe Direct, itd..

  ODGOVOR 29:

  Publikacije iz modula M5a morajo zadostiti pogojem navedenim v oddelku 2.1.9. dokumenta Razpisa za zbiranje predlogov. Vsebina publikacij se mora osredotočati na dejavnosti informacijske točke Europe Direct (in ne gostiteljske strukture) in/ali teme, povezane z EU, zlasti pravice državljanov EU in prednostne naloge EU, ter je prilagojena lokalnim/regionalnim javnostim.

  VPRAŠANJE 30:

  V primeru, da se na razpis prijavljamo 3 partnerji in bi v sklopu aktivnosti kandidirali za ustanovitev 3 informacijskih točk na različnem območju me zanima obrazložitev točke 2.1.10, kjer je navedeno, da se finančna podpora za posamezno informacijsko točko lahko dodeli samo enkrat in samo enemu upravičencu.

  1. Ali to pomeni, da bi lahko kandidirali z eno vlogo za 3 informacijske točke in pridobili sofinanciranje treh informacijskih točk (max. 25.000 € x3)?

  2. Ali bi bila potem to lahko samo 1 vloga in 1 informacijska točka s tremi poslovnimi enotami, kjer bi se izvajali različni moduli, vendar znesek prijave nebi presegal 25.000 €?

  ODGOVOR 30:

  Vsak predlog (vlogo) odda pravna oseba, ki je odgovorna za izvajanje storitev Europe Direct in izpolnjuje merila iz oddelka 2.2.2. dokumenta Razpis za zbiranje predlogov. Več pravnih oseb se lahko prijavi z ločenimi vlogami, skupna vloga ni možna.

  Z eno vlogo se vlagatelj prijavi za eno informacijsko točko (finančna podpora se dodeli za vsako vlogo, t.j. za vsako posamezno informacijsko točko). Posamezna pravna oseba lahko odda več predlogov za več informacijskih točk, vendar morajo biti predlogi oddani ločeno. V točki 1.6.b.) dokumenta Vloga pa je potrebno navesti vse vloge, za katere je pravna oseba oddala predloge.

  Gostiteljska struktura lahko v vlogi oz. akcijskem načrtu predvidi delovanje tudi v »poslovnih enotah«. Z vidika izvajanja pogodbe, poročanja in dostopov do aplikacij bo odgovorna samo informacijska točka in ne »poslovne enote«.

  V središču
  Evropsko leto državljanov 2013: »Za Evropo gre. Za vas gre.«
  Evropsko leto državljanov 2013: »Za Evropo gre. Za vas gre.«

  Evropske institucije so leto 2013 razglasile za evropsko leto državljanov. Številni dogodki, ki se odvijajo po vseh državah članicah pod sloganom »Za Evropo gre. Za vas gre so posvečeni pojasnjevanju pravic in priložnosti...

  Več ...

   

  NE ZAMUDITE
  KoledarPublikacije.

  Zadnja sprememba: 31/08/2012  |Na vrh