Cale de navigare

Comisia simplifică procedurile administrative şi ameliorează protecţia investitorilor în cazul prospectelor de ofertă publică de vânzare de valori mobiliare

24/09/2009

În conformitate cu principiile privind o mai bună legiferare, Comisia Europeană a prezentat astăzi o propunere de revizuire a Directivei privind prospectul. Propunerea face parte dintr-un proces de simplificare care se înscrie în Programul de acţiune al Comisiei Europene pentru reducerea sarcinilor administrative în Uniunea Europeană.  Propunerea sporeşte claritatea juridică şi eficienţa regimului prevăzut de directiva privind prospectul şi reduce sarcinile administrative pentru emitenţi şi pentru intermediari.De asemenea, aceasta ţine seama de importanţa unui nivel mai bun de protecţie a investitorilor şi a furnizării de informaţii suficiente şi adecvate care să satisfacă nevoile investitorilor de retail.  Propunerea reflectă consultarea principalelor părţilor interesate  şi este transmisă, în prezent, spre examinare, Parlamentului European şi Consiliului de Miniştri. 

  Comisarul pentru piaţa internă şi servicii, Charlie McCreevy, a declarat:„Aceste noi norme vin în întâmpinarea emitenţilor şi a investitorilor şi elimină toate sarcinile inutile care afectează întreprinderile.Noua reglementare ţine seama de lecţiile învăţate în perioada crizei financiare şi va garanta că investitorilor li se pun la dispoziţie toate informaţiile de care au nevoie.” 

  Directiva privind prospectul stabileşte normele care reglementează prospectul pus obligatoriu la dispoziţia publicului în cazul în care are loc în UE o ofertă publică de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.  Unul din principalele rezultate ale directivei respective este introducerea „paşaportului unic”;prospectul aprobat de autoritatea competentă într-un stat membru este valabil în toată Uniunea Europeană pentru oferte publice de valori mobiliare şi pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare.

  În pofida importantelor efecte pozitive asupra calităţii şi a gradului de adecvare ale informaţiilor puse la dispoziţia investitorilor, cadru legal respectiv trebuia perfecţionat în continuare în vederea sporirii clarităţii juridice şi a eficienţei regimului prevăzut de directiva privind prospectul şi a reducerii sarcinilor administrative. 

  Noile norme vor duce la sporirea eficienţei emisiunilor de valori mobiliare, facilitând înţelegerea normelor (claritate juridică mai mare),reducând sarcinile administrative în cazul emitenţilor şi al intermediarilor, oferindu-le angajaţilor instituţiilor emitente acces la o gamă largă de posibilităţi de investire şi ajutându-i pe investitorii de retail să analizeze mai eficient, înainte de a investi, perspectivele şi riscurile pe care le comportă o valoare mobiliară.

  Principalele modificări propuse sunt următoarele:

  - vor exista mai puţine cerinţe de prezentare a informaţiilor pentru unele tipuri de emisiuni de valori mobiliare (societăţile mici, instituţiile de credit mici, emisiunile de drepturi şi sistemele de garanţii guvernamentale);

  - se ameliorează formatul şi conţinutul rezumatului prospectului;

  - există derogări mai precise de la obligaţia de a publica un prospect atunci când societăţile vând prin intermediari („retail cascades”) şi în cazul sistemelor de atribuire de acţiuni angajaţilor;

  - se vor anula cerinţele de prezentare a informaţiilor care în prezent se suprapun cu prevederile Directivei privind transparenţa;

  - emitenţii de titluri, altele decât cele de capital îşi vor putea determina statul membru de origine;

  - definiţia „investitorilor calificaţi” din Directiva privind prospectul se va armoniza cu cea a „clienţilor profesionali” din Directiva privind pieţele instrumentelor financiare. 

  Directiva privind prospectul

  Directiva privind prospectul a intrat în vigoare la 31 decembrie 2003 la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  Statele membre aveau obligaţia de a o transpune în legislaţiile lor până la 1 iulie 2005 cel târziu. 

  Articolul 31 din Directiva privind prospectul solicita Comisiei Europene să evalueze aplicarea directivei la cinci ani după intrarea acesteia în vigoare şi să prezinte propuneri de revizuire, acolo unde este cazul. 

  Mai mult, în ianuarie 2007, Comisia Europeană a iniţiat Programul de acţiune pentru reducerea sarcinilor administrative în Uniunea Europeană, destinat să măsoare costurile administrative generate de legislaţie în UE şi să reducă sarcinile administrative cu 25% până în 2012.  S-a constatat că Directiva privind prospectul face parte din documentele care conţin multe obligaţii împovărătoare pentru societăţi, unele dintre aceste probleme putând fi atenuate.  În acelaşi timp, luând de asemenea în consideraţie criza financiară, s-a considerat oportună revizuirea anumitor dispoziţii ale Directivei privind prospectul în vederea sporirii eficienţei acesteia, precum şi pentru a ameliora protecţia investitorilor  În acest scop şi în conformitate cu principiile privind o mai bună legiferare, Comisia Europeană a realizat o consultare publică.  Prezenta propunere, împreună cu evaluarea impactului, sunt rezultatul unui dialog amplu şi continuu cu principalele părţi interesate, incluzând organismele de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare, participanţii pe piaţa financiară (emitenţi, intermediari şi investitori), şi cu consumatorii.  Aceasta acordă atenţia cuvenită observaţiilor şi analizei cuprinse în rapoartele publicate de Comitetului autorităţilor europene de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare (CESR) şi de Grupul european de experţi în pieţele valorilor mobiliare (ESME). 

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii