Cale de navigare

O procedură de azil unică şi mai echitabilă în vederea instituirii unui statut uniform pe întreg teritoriul UE: sunt puse ultimele pietre de temelie ale protecţiei internaţionale

21/10/2009

Comisia Europeană a adoptat astăzi propunerile de modificare a două dintre instrumentele legislative de care dispune în prezent sistemul european comun de azil: directiva privind standardele minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care au nevoie de protecţie internaţională şi directiva privind procedurile de azil.

  Aceste modificări au fost efectuate în urma propunerilor prezentate de Comisie în decembrie 2008 şi în 2009 în vederea punerii în aplicare a Programului de la Haga şi a Planului strategic în materie de azil[1]: Directiva privind condiţiile de primire pentru solicitanţii de azil, Regulamentul Dublin, Regulamentul Eurodac, Regulamentul privind Biroul European de Sprijin pentru Azil şi programul comun al UE în materie de reinstalare. Măsurile preconizate au ca scop oferirea unui nivel mai ridicat de protecţie pentru victimele persecuţiilor, în conformitate cu solicitarea Consiliului European din Pactul european privind imigraţia şi azilul. În acelaşi timp, se aşteaptă ca aceste propuneri să îmbunătăţească coerenţa între diferitele instrumente UE în materie de azil, să simplifice şi să consolideze standardele materiale şi procedurale privind protecţia pe întreg teritoriul Uniunii, împiedicând, în acest mod, fraudele şi îmbunătăţind eficienţa procedurii de azil.

  Vicepreşedintele Jacques Barrot, comisarul responsabil pentru justiţie, libertate şi securitate, a declarat:  „Astăzi, Comisia pune ultimele pietre de temelie ale sistemului european comun de azil. S-au realizat progrese semnificative în ultimii ani ca rezultat al punerii în aplicare a standardelor comune, însă există în continuare discrepanţe semnificative între statele membre. Propunerile noastre reprezintă un important pas înainte pentru asigurarea unor standarde mai ridicate de protecţie, a unor condiţii mai echitabile, precum şi a unei eficienţe şi coerenţe sporite a sistemului.”


   

  COM (2008) 360.

   

  Directiva privind standardele minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care au nevoie de protecţie internaţională

  Propunerea vizează, în special:

  -       clarificarea anumitor concepte juridice utilizate pentru definirea motivelor de protecţie, cum ar fi „actorii de protecţie”, „protecţia în interiorul ţării” sau „apartenenţa la un anumit grup social”. De exemplu, cu ocazia examinării unei cereri, se va ţine mai bine seama de aspectele legate de egalitatea între femei şi bărbaţi.  Aceste clarificări vor permite autorităţilor naţionale să aplice criteriile cu mai multă determinare şi să facă mai rapid distincţia între persoanele care au nevoie de protecţie şi cele care nu au nevoie;

  -       eliminarea diferenţelor dintre drepturile acordate refugiaţilor şi cele acordate beneficiarilor de protecţie subsidiară, care nu mai pot fi considerate ca fiind justificate. Modificările privesc durata permiselor de şedere, accesul la protecţie socială, la asistenţă medicală şi la piaţa muncii;

  -       îmbunătăţirea accesului efectiv la drepturile conferite deja în temeiul directivei, ţinând seama de dificultăţile de integrare specifice cu care se confruntă beneficiarii de protecţie internaţională.  De exemplu, aceştia nu se pot adresa autorităţilor din ţările de origine în vederea obţinerii unor documente justificative care să ateste calificările lor academice şi profesionale. Prin urmare, propunerea are ca scop sprijinirea acestor persoane în vederea depăşirii unor astfel de obstacole practice, facilitând recunoaşterea calificărilor, accesul la formarea profesională şi la programele de integrare. 

  Directiva privind procedurile de azil

  Propunerea vizează, în special:

  -       instituirea unei proceduri unice prin asigurarea unei simplificări şi raţionalizări a procedurilor de azil, precum şi a unei reduceri a sarcinilor administrative ce revin statelor membre;

  -       facilitarea accesului la procedurile de examinare.Ar trebui puse la dispoziţia persoanelor care doresc să depună o cerere de protecţie internaţională informaţii relevante şi consiliere încă de la începutul prezenţei acestora pe teritoriul statului membru.Poliţiştii de frontieră, agenţii de poliţie şi alte autorităţi care intră primii în contact cu persoanele care solicită protecţie vor avea o imagine mai clară a modalităţilor de tratare a acestor persoane;

  -       îmbunătăţirea eficienţei procesului de examinare a cererilor.Una dintre cele mai importante măsuri este introducerea unui termen-limită general de şase luni pentru finalizarea procedurilor în primă instanţă.Propunerea prevede o perioadă de tranziţie de trei ani pentru a permite statelor membre să se adapteze la acest termen-limită.De asemenea, propunerea simplifică şi clarifică noţiuni şi mecanisme procedurale, cum ar fi conceptul de „ţară de origine sigură”, obligaţia solicitanţilor de azil de a coopera cu autorităţile naţionale sau procedurile accelerate.Modificările menţionate au un rol esenţial în asigurarea unui acces mai rapid la protecţie persoanelor care au cu adevărat nevoie de aceasta;

  -       îmbunătăţirea calităţii deciziilor în materie de azil.Propunerea îmbunătăţeşte garanţiile procedurale, în special pentru persoanele vulnerabile, cum ar fi victimele torturii sau minorii neînsoţiţi.Personalul care lucrează cu solicitanţii de azil va trebui să dispună de competenţele necesare;

  -       asigurarea accesului solicitanţilor de azil la o cale de atac efectivă în conformitate cu obligaţiile comunitare şi internaţionale ale statelor membre.Propunerea indică în mod clar că instanţele judecătoreşti ar trebui să examineze deciziile în primă instanţă atât în ceea ce priveşte elementele de fapt, cât şi cele de drept, şi prevede reguli clare privind efectul suspensiv al căilor de atac.Aceste modificări asigură coerenţa sistemului cu evoluţia jurisprudenţei privind dreptul la apărare, principiul egalităţii armelor şi dreptul la o protecţie juridică efectivă.

   

  http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_ro.htm

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii