Cale de navigare

Politica maritimă integrată a UE – priorităţi ale viitoarei Comisii

15/10/2009 00:00:00

Comisia Europeană a prezentat astăzi un raport intermediar care expune realizările politicii maritime integrate (PMI) a UE din ultimii doi ani şi prezintă o perspectivă asupra viitorului ei.Pe lângă aceasta, Comisia a prezentat propuneri concrete referitoare la două aspecte de importanţă majoră ale PMI – o integrare a supravegherii maritime la nivel transsectorial şi transnaţional şi dimensiunea internaţională a politicii maritime europene.Împreună, aceste trei documente oferă dovezi convingătoare privind modul în care PMI poate elibera potenţialul economic al întinselor zone europene maritime şi costiere, transformând totodată mările Europei în spaţii caracterizate de o mai mare siguranţă şi securitate, prin intermediul unei noi guvernanţe raţionalizate şi prin exploatarea sinergiilor existente între toate politicile legate de mare.

  Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat:„Lansarea, pentru prima dată, a unei politici maritime integrate ambiţioase reprezintă o realizare cheie a actualei Comisii, dar şio provocare pentru următoarea Comisie.Politica maritimă este un element indispensabil al unei politici climatice şi energetice durabile. Am convingerea că putem valorifica acţiunile noastre de până acum şi putem trece la următoarele etape cu hotărâre şi încredere. De exemplu, aş vrea ca «autostrăzile mării» să devină realitate.În vederea unei dezvoltări responsabile şi utile a oceanelor şi mărilor, trebuie să dezvoltăm amenajarea spaţiului maritim, să integrăm supravegherea maritimă la nivel transfrontalier şi transnaţionalşi să creăm o reţea europeană de observare şi date privind mediul marin.”

  Joe Borg, comisarul european pentru afaceri maritime şi pescuit, a declarat:„Deşi politica maritimă integrată este o politică europeană foarte nouă, ea a reuşit deja să schimbe maniera în care Europa abordează patrimoniul său maritim, plasând aspectele maritime în topul agendei europene.Startul excelent pe care l-am avut cu PMI ar trebui să ne încurajeze să stabilim, în viitor, obiective şi mai ambiţioase şi mai îndrăzneţe,precum şi să împingem limitele atunci când este vorba de acţiuni concertate, spre binele mediului nostru marin, al economiei şi securităţii maritime.”

  Progresele privind politica maritimă integrată

  Raportul intermediar face bilanţul a doi ani de realizări ale PMI şistabileşte totodată şase orientări politice strategice pentru viitor:

  -       Integrarea guvernanţei maritime;instituţiile UE, statele membre şi zonele costiere au o responsabilitate specială în asigurarea integrării politice în amonte şi în adoptarea unor agende coerente şi comune pentru afacerile maritime, contracarând şi mai mult prevalenţa gândirii politice sectoriale izolate.Trebuie, prin urmare, instituite structuri eficace pentru colaborarea intersectorială şi pentru consultarea părţilor interesate, cu scopul de a valorifica toate sinergiile dintre politicile sectoriale care au efecte asupra mărilor.

  -       Elaborarea unor instrumente politice transsectoriale,şi anume, amenajarea spaţiului maritim, cunoştinţe şi date cuprinzătoare din domeniul marin şi supraveghere maritimă integrată.

  -       Definirea limitelor activităţilor maritime pentru garantarea durabilităţii:prin intermediul Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin, acest lucru va garanta că nu este permisă desfăşurarea de activităţi maritime în lipsa unei evaluări reale a efectului cumulativ al acestora asupra mediului marin.

  -       Crearea unor strategii regionale privind bazinele marine:priorităţile şi instrumentele de elaborare a politicilor în materie de afaceri maritime trebuie adaptate la contextul unic geofizic, economic şi politic al principalelor bazine maritime europene.

  -       Dezvoltarea dimensiunii internaţionale a politicii maritime integrate:rolul de lider al UE în domeniul afacerilor maritime globale, inclusiv în privinţa schimbărilor climatice şi a conservării biodiversităţii maritime, va consolida foarte mult poziţia UE în cadrul relaţiilor multilaterale şi bilaterale.

  -       Reafirmarea accentului pus pe creşterea economică durabilă, pe ocuparea locurilor de muncă şi pe inovare:Uniunea Europeană ar trebui să deţină o agendă coerentă şi cuprinzătoare în ceea ce priveşte aspectele economice ale afacerilor maritime, care să includă următoarele acţiuni: stimularea dezvoltării transportului maritim intraeuropean, stimularea investiţiilor în sectorul navelor aflate sub pavilionul UE şi al construcţiilor navale, continuarea proiectului privind navele nepoluante, crearea de legături şi mai solide între politica energetică europeană şi politica privind schimbările climatice, pe de o parte, şi politica maritimă, pe de altă parte şi garantarea faptului că zonele maritime şi costiere sunt luate pe deplin în considerare în dezbaterea pe tema politicii de coeziune teritorială.

  În 2010, va fi publicat publicat un document politic detaliat în care vor fi dezvoltate aceste şase orientări strategice.

  Supravegherea maritimă

  Cu scopul de a permite integrarea în materie de supraveghere maritimă, Comisia a stabilit anumite principii directoare prin care să ajute statele membre UE să instituie un mediu comun de schimb de informaţii pentru numeroasele lor autorităţi de supraveghere.Practica standard încă actuală în statele membre este ca fiecare autoritate sectorială care monitorizează şi supraveghează acţiuni pe mare să colecteze date operaţionale independent de omologii săi.Dacă s-ar face schimb de date, activităţile de supraveghere ar deveni mai eficiente şi mai rentabile.Schimbul de date şi interoperabilitatea sistemelor de supraveghere ridică însă anumite probleme de ordin tehnologic şi legal, precum şi probleme de securitate.Propunerea Comisiei identifică aceste probleme şi prezintă soluţii la ele.

  Prin valorificarea optimă a sistemelor existente, diversele comunităţi de utilizatori - de la domeniul controlului de frontieră la cel al pescuitului, de la sectorul transportului maritim la cel al luptei împotriva imigraţiei ilegale, de la sectorul vamal la apărare – vor putea atinge un grad de conştientizare mai ridicat în ceea ce priveşte domeniul maritim, care va impulsiona eficacitatea operaţională proprie.

  Printre alte iniţiative avute în vedere, două proiecte pilot pentru testarea integrării supravegherii maritime în practică sunt pe cale să fie lansate, unul în zona mediteraneeană şi a regiunilor atlantice învecinate, iar celălalt într-un bazin maritim nordic.

  Dimensiunea internaţională

  Comisia a publicat şi un document strategic care prezintă modul de a garanta că UE exercită o influenţă mai mare pe scena internaţională a afacerilor maritime cu scopul de a consolida guvernanţa globală a oceanelor şi mărilor.Aceasta ar reprezenta garanţia optimă în ceea ce priveşte protejarea intereselor economice, ecologice şi sociale ale UE în domeniul maritim.Comisia enumeră o serie de domenii în care este nevoie în mod clar de soluţii internaţionale, cum ar fi protejarea biodiversităţii marine, inclusiv a celei din marea liberă, schimbările climatice, siguranţa şi securitatea maritimă, condiţii decente de lucru la bordul navelor şi cercetarea marină.De asemenea, ea trece în revistă instrumentele disponibile la nivel internaţional, regional şi bilateral şi la nivelul politicii de vecinătate pentru a-şi duce la îndeplinire strategia şi acţiunile prioritare pe care intenţionează să le desfăşoare cu scopul de a contribui la crearea unei guvernanţe maritime sustenabile la nivel global. 

  Informaţii suplimentare:

  - A se vedea şi: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/subpage_mpa_en.html

  - Raportul intermediar: MEMO/09/455

  - Integrarea supravegherii maritime: MEMO/09/454

  - Dimensiunea internaţională a PMI: MEMO/09/453

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii