Cale de navigare

CoR urmăreşte cu atenţie progresele ţărilor candidate la aderarea la UE şi subliniază rolul autorităţilor locale şi regionale în procesul de aderare

23/06/2009

Reprezentanţii aleşi ai localităţilor şi regiunilor pledează împotriva închiderii porţilor Europei ţărilor care doresc să adere şi solicită mai multe reforme la faţa locului. Prin adoptarea a două avize privind strategia de extindere a Uniunii Europene, membrii Comitetului Regiunilor (CoR) al UE, întruniţi în sesiunea plenară la fiecare două luni la 17 şi 18 iunie, au transmis ţărilor candidate şi celor care aspiră la aderarea la UE un mesaj ferm în favoarea descentralizării: întrucât autorităţile locale şi regionale transpun cea mai mare parte a legislaţiei comunitare, rolul acestora este esenţial în pregătirea unei ţări pentru aderarea la UE. Trebuie recunoscut rolul fundamental al actorilor subnaţionali în procesul de aderare şi trebuie sporită capacitatea acestora în mod corespunzător.

  Avizul CoR privind strategia de aderare pentru ţările candidate a fost redactat de dna Jasmina Vidmar (SI/ALDE), membru al Consiliului oraşului Maribor şi secretar general al Asociaţiei municipiilor şi oraşelor din Slovenia. La cinci ani de la aderarea ţării sale la UE, dna Vidmar subliniază „importanţa procesului de extindere pentru dezvoltarea stabilă şi democratică a ţărilor candidate”. Avizul dnei Vidmar sprijină pe deplin măsurile şi reformele întreprinse de ţările candidate pentru a îndeplini criteriile de aderare, dar subliniază necesitatea unor reforme viitoare în vederea aderării la UE. Autorităţile locale şi regionale joacă un rol esenţial în acest proces: „Trebuie să implicăm autorităţile locale şi regionale şi asociaţiile acestora în procesul de aderare într-o fază timpurie. Prin cunoştinţele şi experienţa lor, acestea pot aduce o valoare adăugată procesului de aderare.” Procesul de descentralizare trebuie accelerat şi susţinut prin mijloace financiare şi administrative.

  Solicitări ale CoR adresate ţărilor candidate

  CoR solicită ţărilor candidate să avanseze rapid pe calea transpunerii legislaţiei comunitare în sistemele lor juridice. Comitetul insistă, în special, ca toate ţările candidate să adopte cât mai curând Regulamentul nr. 1082/2006 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT), întrucât aceasta ar permite intensificarea cooperării transfrontaliere dintre regiunile şi autorităţile locale din UE şi ţările candidate. CoR subliniază că această cooperare ar avea un impact pozitiv direct asupra diferitelor procese de aderare.

  Croaţia

  CoR salută progresele generale înregistrate de Croaţia în adaptarea şi punerea în aplicare a reformelor, dar,în acelaşi timp, subliniază necesitatea ca această ţară candidată să îşi intensifice eforturile pentru reformarea puterii judecătoreşti, combaterea corupţiei şi a criminalităţii organizate şi respectarea drepturilor minorităţilor prin sporirea resurselor financiare şi a sprijinului administrativ pentru măsurile de integrare la nivel local şi regional, pentru facilitarea întoarcerii refugiaţilor şi pentru cooperarea în continuare cu Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie.

  Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

  Comitetul atrage, de asemenea, atenţia asupra neajunsurilor înregistrate de către Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei în încercarea de a îndeplini criteriile politice de aderare la UE. CoR se referă în mod concret la neînregistrarea de progrese în ceea ce priveşte drepturile comunităţii rome şi evidenţiază cazurile repetate de discriminare a romilor. În ceea ce priveşte egalitatea între sexe, CoR salută crearea de comisii pentru egalitatea de şanse în cadrul a numeroase autorităţi locale. Cu toate acestea, solicită de asemenea eforturi suplimentare pentru combaterea corupţiei, prevenirea violenţei în familie şi a celei sexuale, reducerea discriminărilor şi garantarea unei participări mai echitabile la alegeri.

  Turcia

  În ceea ce priveşte Turcia, CoR aşteaptă reforme politice şi constituţionale eficiente care să apropie mai mult ţara de standardele internaţionale şi comunitare şi observă că progresele în lupta împotriva corupţiei şi a criminalităţii organizate sunt destul de limitate. Mai mult decât orice, CoR deplânge neîndeplinirea integrală a criteriilor UE în ceea ce priveşte diversitatea culturală şi religioasă, respectarea şi protecţia minorităţilor, precum şi egalitatea dintre femei şi bărbaţi pe scena vieţii politice şi faptul că încă trebuie luate măsuri juridice şi practice.

  În ceea ce priveşte rolul autorităţilor locale şi regionale, CoR salută consolidarea recentă a capacităţii financiare a localităţilor, deşi consideră că oraşele trebuie să dispună de mijloace pentru a acţiona mai eficient ca platforme pentru implicarea cetăţenilor în procesul decizional al autorităţilor locale.

  În sfârşit, Comitetul subliniază să soluţionarea globală a conflictului cu Cipru în conformitate cu rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU şi cu principiile pe care se bazează Uniunea Europeană, este o condiţie pentru aderarea Turciei la UE.

   

  CoR îndeamnă ţările din Balcanii de Vest să adopte valorile europene

  În cadrul sesiunii plenare CoR a adoptat şi avizul complementar privind strategia de extindere pentru ţările potenţial candidate, elaborat de dl Gordon Keymer, membru al Consiliului districtului Tandridge (UK/PPE – video message). Dl Keymer observă o contradicţie între promovarea contactelor dintre persoane şi aplicarea unor regimuri stricte de acordare a vizelor UE şi „solicită Comisiei Europene să accelereze procesul de eliminare a regimului de vize pentru ţările care au înregistrat progrese recente în îndeplinirea criteriilor stabilite în foile lor de parcurs.” El îndeamnă „toate ţările implicate să facă eforturi suplimentare pentru a-şi însuşi valorile europene, reformele şi acceptarea dialogului ca mijloc de reconciliere”. Solicitând ţărilor potenţial candidate să îşi rezolve problemele bilaterale existente, inclusiv disputele în legătură cu frontierele, şi să faciliteze întoarcerea refugiaţilor şi a persoanelor deplasate în interior, raportorul subliniază rolul actorilor subnaţionali: „Autorităţile locale şi regionale se află în cea mai bună poziţie pentru a pune în aplicare aceste schimbări.”

  Solicitări ale CoR adresate ţărilor potenţial candidate: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia şi Kosovo.

  În avizul său, CoR afirmă necesitatea urgentă a sporirii capacităţii autorităţilor locale, a asociaţiilor guvernamentale locale şi a Departamentului Administraţiei Publice din Albania. Mai concret, se semnalează că trebuie examinată în detaliu funcţionarea serviciilor financiare municipale în cadrul următoarei descentralizări fiscale, întrucât colectarea taxelor şi impozitelor locale este foarte limitată. Potrivit avizului CoR, şi guvernul din Muntenegru ar trebui să rezolve problema capacităţii administrative limitate a autorităţilor locale şi asociaţia acestora.

  În ceea ce priveşte Bosnia şi Herţegovina, documentul deplânge lipsa de comunicare dintre guvernele entităţilor care compun federaţia privind aspectele aderării la UE, ceea ce se repercutează negativ asupra ritmului reformelor şi împiedică un flux corespunzător de informaţii către guvernele locale. CoR îndeamnă Serbia să depună în continuare eforturi pentru descentralizare. În special, Adunarea autorităţilor locale şi regionale ale UE solicită rezolvarea problemei drepturilor de proprietatea ale municipalităţilor. În prezent, autorităţile locale din Serbia nu deţin proprietăţi. Pentru Kosovo, în temeiul Rezoluţiei nr. 1244 a Consiliului de Securitate al ONU, avizul CoR recomandă intensificarea activităţilor pentru instaurarea încrederii între diversele grupuri etnice şi promovarea participării acestora la procesele decizionale locale.

  Note pentru editori:

  Comitetul Regiunilor monitorizează progresele ţărilor candidate şi acordă asistenţă autorităţilor locale şi regionale în procesul de aderare prin intermediul mai multor grupuri de lucru şi organe:

  -   Grupul de lucru privind Balcanii de Vest, prezidat de dl Jos Chabert (BE/PPE)

  -   Grupul de lucru privind Croaţia, prezidat de dl Isidoro Gottardo (IT/PPE) – video message

  -   Grupul de lucru privind relaţiile cu Turcia, prezidat de dl Karl-Heinz Klär (DE/PSE) – video message

  -   Comitetul consultativ comun cu Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, co-prezidat de dnii Dimitar Buzlevski, primar al oraşului Resen şi Bødker Andersen (DK/PSE) – video message

  Vizitaţi site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu

   

  Comitetul Regiunilor

  În statele membre, autorităţile locale şi regionale pun în aplicare aproximativ două treimi din legislaţia Uniunii Europene. Comitetul Regiunilor a fost înfiinţat în 1994 cu scopul de a oferi reprezentanţilor autorităţilor teritoriale posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere privind conţinutul textelor de lege. Anual, au loc cinci sesiuni plenare ale CoR în cadrul cărora cei 344 de membri adoptă avizele elaborate ca răspuns la propunerile legislative. Comisia Europeană, care are drept de iniţiativă legislativă, şi Consiliul Uniunii Europene, care decide asupra conţinutului final al legislaţiei (de regulă, împreună cu Parlamentul European), au obligaţia de a consulta CoR în numeroase domenii politice, printre care protecţia mediului, ocuparea forţei de muncă şi transporturile.

  Tratatul de la Lisabona va întări şi mai mult rolul Comitetului Regiunilor. În viitor, Parlamentul European va trebui să consulte Comitetul în toate problemele care prezintă importanţă pentru regiuni şi localităţi. Comitetul se va putea adresa Curţii Europene de Justiţie, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

  Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoanele următoare:

  Michael Alfons

  Tel. +32 (0)2 546 85 59

  Michael.Alfons@cor.europa.eu

  Chris Jones

  Tel. + 32 (0)2.546 87 51

  christopher.jones@cor.europa.eu

  Athénais Cazalis de Fondouce

  Tel. + 32 (0)2 282 24 47

  Athenais.CazalisDeFondouce@cor.europa.eu

   

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii