Cale de navigare

Adaptarea la schimbările climatice: Uniunea Europeană trebuie să se pregătească pentru impacturile viitoare

01/04/2009

Comisia Europeană a prezentat azi Cartea albă privind acţiunile necesare pentru consolidarea rezistenţei Uniunii pentru a face faţă schimbărilor climatice. Descoperirile recente indică faptul că impacturile schimbărilor climatice vor fi mai rapide şi mai grave decât cel prezentat în raportul din 2007 al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice. Europa nu va scăpa de aceste efecte şi, prin urmare, trebuie să se pregătească să le facă faţă. Impactul schimbărilor climatice va avea implicaţii regionale diferite, ceea ce înseamnă că majoritatea măsurilor de adaptare va trebui să fie luate la nivel naţional şi regional. Cadrul de acţiune prezentat de către Comisie stabileşte o abordare strategică în două etape în vederea adaptării la impacturile schimbărilor climatice în UE şi completează acţiunile statelor membre printr-o abordare integrată şi coordonată.

  Comisarul european pentru mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Gravitatea schimbărilor climatice devine din ce în ce mai mare şi mai deranjantă cu fiecare an ce trece.Trebuie să depunem eforturi pentru a reduce emisiile de carbon, însă chiar şi cu aceste reduceri de emisii pe care urmărim să le realizăm, o parte din schimbările climatice vor fi inevitabile.Aşadar, este esenţial să începem acum colaborarea cu guvernele, întreprinderile şi comunităţile în vederea dezvoltării unei strategii de adaptare cuprinzătoare pentru UE şi în vederea asigurării faptului că adaptarea va fi integrată în politicile cheie ale UE.”

  Comisarul pentru agricultură, Mariann Fischer Boel, a declarat: „Agricultura europeană va resimţi din plin forţa schimbărilor climatice. Doresc să le explic clar agricultorilor provocările cu care se vor confrunta şi doresc, de asemenea, să lansez discuţii despre măsurile concrete ce îi vor ajuta pe agricultorii noştri să se adapteze. Doresc, în mod special, să luăm măsuri „niciun regret” ce vor aduce dividende economice şi ecologice indiferent de evoluţia climei. Acestea sunt elementele cheie din documentul de reflecţie privind agricultura şi schimbările climatice care a fost adoptat azi pentru a susţine Cartea albă.”

  Comisarul pentru sănătate, Androulla Vassiliou, a declarat: „Odată cu schimbarea caracteristicilor climei, trebuie să acordăm o atenţie deosebită întăririi supravegherii sănătăţii oamenilor, a animalelor şi plantelor.În plus, este esenţială integrarea planurilor de acţiune privind sănătatea în condiţii meteorologice extreme în planificarea pregătirii autorităţilor din domeniul sănătăţii.De asemenea, trebuie să ne asigurăm că efectele schimbărilor climatice asupra grupurilor sociale vulnerabile sunt bine evaluate.Colaborarea internaţională este vitală în realizarea acestor obiective.”

  Comisarul pentru afaceri maritime şi pescuit, Joe Borg, a declarat: „Zonele marine şi de coastă ale Europei sunt primele afectate de schimbările climatice.Trebuie să ne pregătim să facem faţă provocărilor viitoare, precum creşterea nivelului mării, inundaţiile din zonele de coastă, impactul asupra turismului de coastă şi asupra porturilor şi a navelor, precum şi asupra pescuitului.Nu putem nega importanţa ecosistemelor de coastă pentru economia noastră.Astăzi, aproximativ 50% din populaţia Europei trăieşte în zone de coastă, ceea ce înseamnă că eforturile noastre în vederea adaptării la schimbările climatice sunt esenţiale şi prioritare.” 

  Cadru de acţiune

  În următorii 50 de ani este posibil ca schimbările climatice să aibă efecte semnificative asupra sectoarelor economice importante precum agricultura, energia, transportul, ecosistemele, turismul şi sănătatea. Schimbările climatice vor afecta, de asemenea, gospodăriile, întreprinderile şi anumite sectoare ale societăţii, în special persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilităţi şi gospodăriile cu venituri mici.

  Cartea albă prezintă un cadru de acţiune care permite Uniunii Europene şi statelor membre să se pregătească pentru impactul schimbărilor climatice. O primă etapă a strategiei se va desfăşura până în 2012 şi va constitui baza pregătirii unei strategii de adaptare cuprinzătoare a UE începând cu şi după 2013.Această etapă se va axa pe aprofundarea cunoştinţelor noastre despre schimbările climatice şi posibilele măsuri de adaptare şi despre cum poate fi inclusă adaptarea în politicile cheie ale UE. Deciziile privind cel mai bun mod de adaptare trebuie să se bazeze pe analize ştiinţifice şi economice solide, însă conţinutul informaţiilor şi disponibilitatea acestora diferă foarte mult de la o regiune la alta. Documentul evidenţiază necesitatea înfiinţării unui Centru de informare în care să aibă loc schimburi de informaţii privind riscurile schimbărilor climatice, impactul acestora, precum şi cele mai bune practici.

  Impacturile schimbărilor climatice vor fi diferite de la o regiune la alta, cele mai vulnerabile fiind zonele de coastă şi de munte şi câmpiile inundabile. Din acest motiv majoritatea măsurilor de adaptare vor fi luate la nivel naţional sau regional. Rolul Uniunii Europene va fi acela de a sprijini aceste eforturi printr-o abordare integrată şi coordonată, în special în ceea ce priveşte problemele transfrontaliere şi politicile care sunt foarte bine integrate la nivelul UE. Fireşte adaptarea la schimbările climatice va trebui să constituie elementul central al tuturor politicilor UE. Adaptarea trebuie, de asemenea, să constituie un element fundamental în politicile externe ale Uniunii pentru a ajuta ţările care sunt cel mai puternic afectate şi pentru a coopera cu ţări partenere în vederea rezolvării problemelor internaţionale de adaptare.

  De asemenea, Comisia prezintă azi şi trei documente de reflecţie privind problemele legate de apă, zonele marine şi de coastă, agricultură şi sănătate, pe baza cadrului de acţiune stabilit în Cartea albă.

  Adaptarea şi atenuarea, două feţe ale aceleiaşi monede

  Uniunea Europeană este hotărâtă să acţioneze rapid pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Însă atenuarea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră nu este suficientă.Atenuarea necesită un răspuns complementar pe termen scurt. Se aşteaptă ca efectele schimbărilor climatice să fie mai semnificative decât erau prevăzute şi vor apărea indiferent de măsurile de atenuare care vor fi puse în aplicare.

  Europa trebuie să facă faţă acestor efecte.Din acest motiv sunt necesare măsuri care să consolideze rezistenţa sistemelor naturale şi umane pentru a face faţă impacturilor schimbărilor climatice.Politicile de adaptare sunt în desfăşurare în UE, dar sunt adesea puse în aplicare numai pe fragmente şi doar în câteva state membre.

  Acţiuni viitoare

  Comisia va înfiinţa un Grup de Coordonare a Impactului şi Adaptării (GCIA), ce va fi constituit din reprezentanţi ai statelor membre ale UE, care se vor implica în redactarea unor programe naţionale şi regionale de adaptare şi se va consulta cu reprezentaţii societăţii civile şi ai comunităţii ştiinţifice. Acest grup va fi sprijinit de grupurile tehnice de lucru, inclusiv de grupul pentru agricultură. Până în anul 2011, Comisia va înfiinţa un Centru de informare pentru schimbul informaţiilor privind impacturile schimbărilor climatice.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 17/11/2011  |Începutul paginii