Cale de navigare

Instrumente structurale

01/01/2014

Politica de coeziune pentru perioada 2014-2020 va pune la dispoziție până la 366,8 miliarde EUR pentru a se investi în regiunile, orașele și economia reală a Europei. Acesta va fi principalul instrument de investiții al UE pentru a atinge obiectivele strategiei Europa 2020: crearea de locuri de muncă și generarea de creștere economică, abordarea problemei schimbărilor climatice și a dependenței energetice, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale. La aceasta va contribui și definirea mai bună a priorităților-cheie ale Fondului european de dezvoltare regională, cum ar fi sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii, obiectivul fiind de a dubla sprijinul, de la 70 la 140 de miliarde EUR pe durata celor 7 ani. În toate fondurile structurale și de investiții europene care stimulează proiectele bune va exista un grad mai mare de orientare spre rezultate, precum și o nouă rezervă de performanță. În fine, în cadrul politicii de coeziune, al dezvoltării rurale și al fondului pentru pescuit, eficiența va fi corelată, de asemenea, cu guvernanța economică pentru a încuraja respectarea de către statele membre a recomandărilor UE din cadrul semestrului european.

  Coordonatorul naţional al asistenţei în relaţia cu UE este Ministerul Fondurilor Europene.

  Ministerul Fondurilor Europene

  Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucureşti.

  tel.:  0372.838.743, fax: 0372.838.502

  e-mail:  contact.minister@fonduri-ue.ro

  website: http://www.fonduri-ue.ro/

   

  Pentru mai multe informații:

  Programe operaţionale sectoriale şi regionale:

  1. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

  Prin POS Creşterea Competitivităţii Economice, se acordă finanţare IMM-urilor, întreprinderilor mari, autorităţilor locale ş.a. pentru extinderea capacităţii de producţie, modernizarea întreprinderii; accesul instituţiilor publice şi IMM-urilor la internet şi servicii conexe etc.

  Pentru detalii, consultaţi site-ul Autorităţii de Management pentru POS Creşterea Competitivităţii Economice din cadrul Ministerului Economiei

  http://amposcce.minind.ro


  2. Programul Operaţional Sectorial Transport

  Prin POS Transport administraţiile infrastructurii naţionale de transport ş.a. pot obţine finanţare pentru modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile etc.

  Contact:

  Autoritatea de Management pentru POS Transport

  Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  tel.: 021.319.61.47

  fax: 021.319.61.78

  e-mail: postransport@mt.ro

  www.mt.ro/dgrfe/POS-T_final/pos-t_final.html

  3. Programul Operaţional Sectorial Mediu

  POS Mediu acordă finanţare pentru proiecte proiecte pentru sectoarele apa/apa uzata, managementul deseurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric, termoficare, protecţia naturii, protecţia împotriva inundaţiilor şi reducerea eroziunii costiere. Beneficiarii pot fi organizaţii non-guvernamentale, autorităţi publice ş.a.

  Toate detaliile a se găsesc pe site-ul Autorităţii de Management pentru POS Mediu din cadrul Ministerului Mediului:

  www.mmediu.ro/vechi/proiecte_europene_pos.htm


  4.Programul Operaţional Regional

  Proiectele finanţate prin POR urmăresc, între altele, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a înfăţişării oraşelor, precum şi cresterea rolului lor în regiune, modernizarea serviciilor sociale: şcoli, clinici, servicii de intervenţie în situaţii de urgenţă etc. şi pot fi derulate de autorităţi ale administraţiei publice locale, organizaţii neguvernamentale, companii private ş.a.

  Toate informaţiile legate de program se găsesc pe site-ul

  www.inforegio.ro


  5. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

  Acest program operaţional acordă finanţare pentru studierea şi dezvoltarea aspectelor privind reforma avansată, precum şi managementul cunoaşterii si folosirea tehnologiilor inovative în administraţie; studii şi cercetări privind experienţele de reformă ale administraţiei locale din alte state membre; managementul reformei, inclusiv furnizarea de echipament pentru reformarea structurilor de management; asistenţa tehnică pentru elaborarea de strategii privind informatizarea instituţională; asistenţa tehnică pentru planurile de formare profesională; training-ul şi asistența tehnică pentru sprijinul receptării bunelor practici; studiile pentru dezvoltarea sistemelor informatice pentru sprijinul activităţilor de monitorizare şi evaluare.


  Contact:

  Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative

  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  tel.: 021.310.40.60

  fax: 021.310.40.61

  e-mail: amdca@podca.ro

  website: http://www.fonduriadministratie.ro/ 

   

  6. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)

  POSDRU finanţează organizarea de seminarii de instruire, proiecte de dezvoltare şi promovare a abilităţilor manageriale moderne etc. Pot obţine finanţare, între altele, şcoli, universităţi, camere de comerţ etc.

  Informaţiile detaliate despre POSDRU se găsesc pe website-ul dedicat POSDRU şi gestionat de către Autoritatea de Management pentru Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale:

  http://www.fseromania.ro/index.php

  sau pot fi obţinute de la numărul de telefon 0 800 110 710, apelabil fără taxare.


  7.Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

  PO Asistenţă Tehnică finanţează, între altele, asigurarea sprijinului şi a instrumentelor adecvate în vederea unei coordonări şi implementări eficiente a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 şi pregătirea pentru următorea perioadă de programare a instrumentelor structurale. Pot beneficia de finanţare Autorităţile de Managament responsabile de gestionarea Programelor Operaţionale; Organismele Intermediare ş.a.

  Informaţii detaliate se găsesc pe site-ul Autorităţii de Management pentru PO Asistenţă Tehnică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice:

  www.poat.ro

  Programe de cooperare teritorială cu alte state

  Informaţii detaliate despre toate programele de cooperare teritorială cu alte state se găsesc pe portalul Infocooperareşi pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

  1. Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

  Informaţiile complete despre acest program se găsesc pe site-ul Autorităţii Comune de Management pentru acest program, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice:

  www.ro-ua-md.net

  2. Programul Operaţional Comun Ungaria-Slovacia-România-Ucraina

  Detalii despre program se găsesc pe site-ul

  www.huskroua-cbc.net/ro

  Autoritate de Management este Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria.

  Există o Autoritate Naţională în fiecare din cele 4 ţări participante.

  Autoritate Naţională în România: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  3. Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre

  Informaţiile complete se găsesc pe site-ul Autorităţii Comune de Management pentru acest program, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  www.blacksea-cbc.net

  4. Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

  Adresa site-ului dedicat programului gestionat de Autoritatea de Management, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este

  www.cbcromaniabulgaria.eu

  5. Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România

  Informaţii despre program se găsesc pe site-ul

  www.huro-cbc.eu/ro/

  Autoritate de Management este Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria.

  6. Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia

  Adresa site-ului dedicat programului gestionat de Autoritatea de Management, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este

  www.romania-serbia.net

  7. Programul de cooperare transnaţională „Sud Estul Europei”

  Detalii despre program se găsesc pe site-ul

  www.southeast-europe.net/en

  Autoritate de Management este Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria.

  Există un punct de contact în fiecare din cele 16 ţări participante la acest program

  Punctul de contact PO SEE în România este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice.

  8. PO-uri Cooperare Interregională:

  - INTERREG IV C

  - URBACT II

  - ESPON 2013

  - INTERRACT II

  Detalii despre aceste programe se găsesc pe site-ul

  www.infocooperare.ro

  Autorităţile de management ale acestor programe nu au sediul în România. Pentru România, Punctul Naţional de Contact este în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice.

  Pagini Utile

  Ultima actualizare: 08/05/2014  |Începutul paginii