resize textAA+A++printUtskriftsversion
Europa 2020

Ett resurseffektivt Europa – ett huvudinitiativ inom Europa 2020-strategin

Det här huvudinitiativet inom EU:s framtidsstrategi för smart och hållbar tillväxt för alla ska bidra till övergången till ett resurseffektivt och utsläppssnålt samhälle.

Naturresurserna är ryggraden i vår ekonomi och livskvalitet, och därför kan vi inte fortsätta med vårt nuvarande resursslöseri. Bättre resurseffektivitet är nyckeln till högre tillväxt och fler jobb i EU. Det skapar ekonomiska möjligheter, ökar produktiviteten, sänker kostnaderna och ökar konkurrenskraften.

I initiativet lägger kommissionen fast de långsiktiga ramarna för åtgärder på flera olika politikområden, t.ex. klimatarbetet, energi, transport, näringslivsinsatser, råvaror, jordbruk, fiske, biologisk mångfald och regional utveckling. Man vill skapa stabilare förutsättningar för investeringar och innovation och se till att resurseffektiviteten ingår i alla politikområden på ett genomtänkt sätt.

Huvuddokumenten

Viktiga förslag

(Vi kommer att länka till förslagen så fort de har lagts fram)

Evenemang och samråd