resize textAA+A++printVerzia na tlač
Európa 2020

„Európa efektívne využívajúca zdroje“ – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020

Hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020 zameraná na efektívne využívanie zdrojov podporuje prechod na energeticky efektívne, nízkouhlíkové hospodárstvo zabezpečujúce udržateľný rast.

Naše hospodárstvo a kvalita nášho života závisí na dostatku prírodných zdrojov. V budúcnosti už nebude možné využívať prírodné zdroje rovnakým spôsobom, ako sa to robí v súčasnosti. Zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov má pre zabezpečenie rastu a pracovných príležitostí v Európe zásadný význam. Povedie k vytvoreniu významných podnikateľských príležitostí, zvýši produktivitu, zníži náklady a posilní konkurencieschopnosť.

Táto hlavná iniciatíva, ktorej cieľom je, aby bola Európa efektívna z hľadiska využívania zdrojov, ustanovuje dlhodobý rámec činnosti v mnohých politických oblastiach, pričom podporuje politické programy týkajúce sa zmeny klímy, energetiky, dopravy, priemyslu, surovín, poľnohospodárstva, rybárstva, biodiverzity a regionálneho rozvoja. Týmto spôsobom by sa mala zvýšiť istota potrebná pre stimuláciu investícií a inovácie a zabezpečiť, aby všetky príslušné politiky vyváženým spôsobom prispievali k efektívnosti využívania zdrojov.

Kľúčové dokumenty:

Kľúčové návrhy:

(Odkazy na kľúčové návrhy sa budú postupne aktualizovať.)

Súvisiace podujatia pre zainteresované strany: