resize textAA+A++printWersja do druku
Europa 2020

Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii Europa 2020

Europa efektywnie korzystająca z zasobów – jedna z inicjatyw przewodnich strategii Europa 2020 na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego – ma ułatwić przejście na gospodarkę niskoemisyjną i wydajną pod względem wykorzystania zasobów.

Od zasobów naturalnych zależy stan naszej gospodarki, a tym samym jakość naszego życia. Dlatego też dalsze stosowanie naszego obecnego modelu gospodarowania zasobami jest niemożliwe. Oszczędniejsze korzystanie z zasobów to podstawa przyszłego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie. Stworzy ono szerokie możliwości ekonomiczne, poprawi produktywność, ograniczy koszty i przyczyni się do wzrostu konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Inicjatywa na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów tworzy długookresowe ramy działania w wielu obszarach polityki, takich jak walka ze zmianami klimatu, energia, transport, przemysł, surowce, rolnictwo, rybołówstwo, ochrona różnorodności biologicznej oraz rozwój regionalny. Ma ona zwiększyć pewność prowadzenia inwestycji i działalności innowacyjnej oraz zapewnić uwzględnienie kwestii efektywnego korzystania z zasobów we wszystkich dziedzinach polityki w sposób zrównoważony.

Najważniejsze dokumenty:

Główne propozycje:

(Linki do głównych propozycji będą uaktualniane w miarę ich publikacji)

Powiązane wydarzenia: