resize textAA+A++printIzdrukas versija
“Eiropa 2020”

Resursu ziņā efektīva Eiropa — svarīga stratēģijas “Eiropa 2020” iniciatīva

Pamatiniciatīva par labu resursu izmantojuma ziņā efektīvai Eiropai ietilpst stratēģijā “Eiropa 2020”. Tā sekmē pāreju uz ekonomiku ar zemu CO2 emisiju līmeni, kurā racionāli izmanto resursus, lai panāktu ilgtspējīgu izaugsmi.

Mūsu ekonomika un dzīves kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no dabas resursiem. Mūsu pašreizējie resursu izmantošanas modeļi nav pieņemami. Racionālāk izmantojot resursus, nodrošināsim izaugsmi un nodarbinātību Eiropā, kā arī pavērsim plašas saimnieciskās perspektīvas, uzlabosim produktivitāti, samazināsim izmaksas un strauji vairosim konkurētspēju.

Pamatiniciatīva “Resursu izmantojuma ziņā efektīva Eiropa” kalpo par bāzi ilgtermiņa rīcībai daudzās jomās un paredz atbalstu stratēģiskajām programmām tādās jomās kā klimats, enerģētika, transports, rūpniecība, izejvielas, lauksaimniecība, zivsaimniecība, bioloģiskā daudzveidība un reģionālā attīstība. Tā ļaus vairot tiesisko noteiktību, kas ir nepieciešama ieguldījumiem un inovācijai, un garantēs, ka visās svarīgākajās politikas jomās samērīgi ņems vērā arī efektīva resursu izmantojuma jautājumu.

Pamatdokumenti

Svarīgākie priekšlikumi

(Saites uz attiecīgajiem priekšlikumiem aktualizēs, tiklīdz priekšlikumus publicēs.)

Ieinteresētajām personām domāti pasākumi