resize textAA+A++printLeagan cló
Eoraip 2020

Eoraip tíosach ar acmhainní – treoir-thionscnamh faoi straitéis Eoraip 2020

Tacaíonn an treoir-thionscnamh d'Eoraip tíosach ar acmhainní faoi stráitéis Eoraip 2020 leis an gclaonadh i dtreo geilleagair atá éifeachtach in acmhainní agus atá íseal-charbóin chun fás inbhuanaithe a bhaint amach.

Buntacaíonn achmhainní nadúrtha lenár ngéilleagair agus le cáilíocht ár mbeatha. Ní féidir leanúint ar aghaidh ag úsáid acmhainní sa chaoi chéanna. Tá dul chun cinn in éifeachtúlacht acmhainní rí-thábhachtach le fás agus fostaíocht san Eoraip a chinntiú. Déanfaidh sé oll-deiseanna geilleagracha a sheiftiú, táirgiúlacht a fheabhsú, costais a ísliú agus iomaíochas a threisiú.

Soláthraíonn an treoir-thionscnamh d'Eoraip tíosach ar acmhainní creat fad-téarmach do ghníomhachtaí i réimsí beartas éagsúla, ag tacú le cláir beartas i leith athruithe aeráide, fuinnimh, iompair, amhábhar, talmhaíochta, iascaigh, bithéagsúlachta agus forbartha réigiúnaí. Tá sé seo le infheistíocht agus nuáil a mhéadú agus le cinntiú go bhfuil tíosacht ar achmhainní san áireamh i ngach beatas ábhartha ar bhonn cothrom.

Eochair-cháipéisí

Eochair-cháipéisí

(Déanfar leasú ar naisc ar phríomhthogra nuair a chuirfear i gcló iad.)

Imeachtaí pháirtithe leasmhara a bhaineann leis seo: