Contact  |  Zoeken   
Inleiding
Wetenschap & governance
Ethiek
Wetenschappelijk bewustzijn
Jeugd & wetenschap
Vrouwen & wetenschap
Actieprogramma
FP6 Calls
Wetenschap en Samenleving
Wetenschap en Samenleving Laatste updates Hoogtepunten Dokumente Links Contactgegevens Graphic element
 

Governance en wetenschappelijk advies

Governance en wetenschappelijk advies streeft ernaar meer mensen en organisaties te betrekken bij de vormgeving van het EU-beleid.

Iedere dag brengt het wetenschappelijk onderzoek nieuwe ontwikkelingen aan het licht die kunnen bijdragen tot een verbetering van onze levenskwaliteit. Toch is besluitvormingsproces niet altijd even feilloos wanneer het op risicobeoordeling aankomt of wanneer de bekommernissen van het publiek in aanmerking moeten worden genomen.

Definiëren van richtsnoeren over het gebruik van deskundigheid In English

Er werd een reeks richtsnoeren uitgewerkt om een grotere verantwoordingsplicht bij het gebruik van deskundigheid te creëren en het vertrouwen van iedereen die bij het proces is betrokken te handhaven.

De burgers meer betrekken - dialoog en participatie In English

Om duidelijk te maken dat wetenschap ten dienste van de gehele samenleving staat, zullen er op lokaal en regionaal niveau sterk op de voorgrond tredende "wetenschap en samenleving" forums met wetenschappers en geïnteresseerde burgers worden ondersteund. De Europese Commissie zal op communautair niveau een eerste aanzet geven met een "Europese wetenschapsconventie" in 2005, waaraan de meest uiteenlopende belanghebbenden zullen deelnemen.

In de gehele Europese onderzoekruimte zullen participatie-activiteiten die de burgers en hun vertegenwoordigende organisaties beter in staat stellen om uiting te geven aan hun verwachtingen en bezorgdheid ten aanzien van wetenschap en technologie, worden gestimuleerd, met name door de uitwisseling van ervaring of rechtstreekse ondersteuning.

Op internet gebaseerd netwerk van wetenschappers – SINAPSE In English

De Europese Commissie werkt aan een netwerk dat de naam SINAPSE meekreeg (Scientific Information for Policy Support in Europe – Wetenschappelijke informatie voor beleidsondersteuning in Europa, dat wetenschap ten dienste stelt van de beleidsontwikkeling. Het netwerk wordt in 2003 operationeel en kreeg een aantal verschillende functies toegewezen. Er zal onder meer een elektronische bibliotheek van wetenschappelijke opinies en adviezen worden aangelegd die overheidsinstellingen op zoek naar deskundig advies over wetenschappelijke kwesties in staat stelt na te gaan of er al werk rond het thema werd verricht; het netwerk biedt de Commissie de gelegenheid om informeel wetenschappelijk overleg te plegen. De wetenschappelijke gemeenschap en andere betrokkenen krijgen de kans om discussies over mogelijk controversiële wetenschappelijke kwesties aan te gaan. Tot slot reikt het een veilig netwerk aan voor discussies tussen wetenschappers onderling.

Advies verstrekken over onderzoek In English

De Europese Adviesraad voor Onderzoek is een onafhankelijk adviescomité van hoog niveau, bestaande uit 45 topdeskundigen uit EU-landen. Deze raad geeft advies over het ontwerp en de implementatie van het EU onderzoeksbeleid. De Adviesraad spitst zich toe op de verwezenlijking van de Europese Onderzoeksruimte en op het gebruik van beleidsinstrumenten zoals het EU Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling.

De impact van wetenschappelijk advies op crisismanagement en de rol van de media

Echte crises, brandend actuele thema's, houdingen of zelfs bekommernissen over wetenschap en technologie: het publiek vertrouwt het meest op de media om te leren, te analyseren en zich een opinie te vormen. De media moeten dus getuigen van goede praktijken inzake samenwerking met de burger en in de communicatie van wetenschappelijke informatie.

Documenten van de conferentie Wetenschappelijk advies, crisisbeheer & Media In Englishdie in juni 2003 werd georganiseerd 2003.

 
Graphical element
Line
     
Laatste updates | Hoogtepunten | Documenten | Links | Contactgegevens bovenkant pagina