Contact  |  Zoeken   
Inleiding
Wetenschap & governance
Ethiek
Wetenschappelijk bewustzijn
Jeugd & wetenschap
Vrouwen & wetenschap
Actieprogramma
FP6 Calls
Wetenschap en Samenleving
Wetenschap en Samenleving Laatste updates Hoogtepunten Dokumente Links Contactgegevens Graphic element
 

Achtergrond

Dit actieplan wordt ingediend op verzoek van de Raad Onderzoek van 26 juni 2001. Het past in de dynamiek van de totstandbrenging van een werkelijke Europese onderzoekruimte (“Naar een Europese onderzoekruimte”, COM(2000)6 van 18.1.2000), waartoe de Europese Commissie in januari 2000 het initiatief heeft genomen.

Het actieplan vormt een logisch vervolg op het document van de diensten van de Commissie “Wetenschap, samenleving en burgers in Europa” (SEC(2000)1973 van 14.11.2000), dat in november 2000 het uitgangspunt vormde voor de gedachtewisseling over de relaties tussen wetenschap en technologie met de samenleving en de Europese burgers.

Doel van dit document is een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de strategische doelstelling die de Europese Unie in Lissabon heeft geformuleerd, namelijk om in 2010 de meest dynamische en concurrerende kenniseconomie ter wereld te worden, met een duurzame economische groei, ruime werkgelegenheid en een betere sociale samenhang.

Verder moet dit actieplan een belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering van het witboek over Europese governance (“Europese governance – Een witboek”, COM(2001)428 van 25 juli 2001) dat de Commissie op 25 juli 2001 heeft goedgekeurd. Het plan is gebaseerd op de uitgebreide gedachtewisseling die heeft plaatsgevonden tijdens hoorzittingen en voorbereidende seminaries (zie met name het verslag van de groep “Democratising expertise and establishing European scientific reference systems”, dat beschikbaar is op de governance-site van de Commissie), met name de conferentie “Wetenschap en governance” van oktober 2000. Voorts beoogt het plan de ondersteuning en intensivering van het in 1999 gestarte beleidsproces ter bevordering van de plaats en de rol van vrouwen in het onderzoek (mededeling van de Commissie: “Vrouwen en wetenschap - vrouwen mobiliseren om het Europese onderzoek te verrijken”, COM(99)76, def, Resolutie van de Raad van 20 mei 1999, PB C 201 van 16.7.99, blz.1; Resolutie van het Europees Parlement van 3 februari 2000 (EP 284.656), werkdocument van de diensten van de Commissie: “Vrouwen en wetenschap: de genderdimensie als drijftkracht voor de hervorming van de wetenschap”, SEC(2001)771 van 15 mei 2001).

Er is rekening gehouden met de adviezen van het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de Europese onderzoekruimte, en met het advies van het Economisch en Sociaal Comité en het verslag van CREST over de reeds genoemde documenten van de Commissie. De besprekingen over onderwijs, wetenschap en samenleving, die op 2 maart 2001 zijn gehouden tijdens de informele bijeenkomst van de ministers van onderwijs en onderzoek te Uppsala (werkdocument van de diensten van de Commissie, gezamenlijk document van DG RTD en EAC, over “Wetenschap, onderwijs en onderzoek: naar een kennisgebaseerde maatschappij”, ter voorbereiding op de informele bijeenkomst van de Ministers van onderzoek en onderwijs van 2 en 3 maart 2001 te Uppsala) zijn bij de opstelling van dit document eveneens in aanmerking genomen.

Tenslotte moeten in dit verband ook de besprekingen worden genoemd die op gang zijn gekomen over het “eLearning-actieplan– Het onderwijs van morgen uitdenke”, met het oog op een betere bijdrage van de informatie- en communicatietechnologieën aan het wetenschappelijk onderwijs en – meer in het algemeen – het leggen van de grondslagen voor een actief burgerschap, als voorwaarde voor de maatschappelijke controle op wetenschappelijke keuzes en de invloed daarvan op de samenleving.

 

<< vorige
terug naar index
volgende >>
 
Line
     
Laatste updates | Hoogtepunten | Documenten | Links | Contactgegevens bovenkant pagina