Επικοινωνία  |  Αναζήτηση   
Εισαγωγή
ÅðéóôÞìç & äéáêõâÝñíçóç
Äåïíôïëïãßá
ÅðéóôçìïíéêÞ åõáéóèçôïðïßçóç
Íåüôçôá & åðéóôÞìç
Ãõíáßêåò & åðéóôÞìç
Ðñüãñáììá äñÜóçò
FP6 Calls
Science and society
Επιστήμη και Κοινωνία Graphic element
 

Πρόλογος του Philippe Busquin

Σε μια κοινωνία της γνώσης, μια δημοκρατική διακυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίζει στους πολίτες τα μέσα να συμμετέχουν συνειδητά στην επιλογή των δυνατοτήτων που προσφέρονται ως αποτέλεσμα της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου.

Το τελευταίο ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή δείχνει πόσος δρόμος μένει ακόμη να διανυθεί σ'αυτήν την κατεύθυνση : μολονότι οι θετικοί επιστήμονες απολαύουν ακόμη της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών, οι μισοί μόνο από τους τελευταίους εκφράζουν ενδιαφέρον για την επιστήμη, ενώ μεγάλος αριθμός πολιτών θεωρεί ότι έχει ελλιπή ενημέρωση.

Το σχέδιο δράσης "Επιστήμη και κοινωνία" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φιλοδοξεί λοιπόν να συνενώσει τις προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε ανάμεσα στην επιστήμη και την κοινωνία να αναπτυχθούν σχέσεις ισχυρότερες και αρμονικότερες.

Στο σχέδιο δράσης τέμνονται τρεις μεγάλες κοινοτικές συζητήσεις.

Το σχέδιο εγγράφεται πρώτον στο διάβημα της Λισαβόνας και υποστηρίζει τον στρατηγικό στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει γίνει δηλαδή μέχρι το 2010 η δυναμικότερη και ανταγωνιστικότερη οικονομία στον κόσμο που θα βασίζεται στη γνώση.

Δεύτερον, το σχέδιο εντάσσεται στη δυναμική για δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας, δυναμική που εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2000, καθώς και στην παράταση του εγγράφου "Επιστήμη, κοινωνία και πολίτες στην Ευρώπη", που εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2000, και με το οποίο δρομολογήθηκε η σχετική συζήτηση.

Και τρίτον, το σχέδιο φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενεργοποίηση της Λευκής Βίβλου για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση καθώς και στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.

Φιλοδοξεί επίσης να μεταφράσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα τις ιδέες που θα αναδυθούν από όλον αυτόν τον δημόσιο διάλογο και που θα αφορούν τη σύνδεση ανάμεσα στην επιστήμη και την κοινωνία. Για τον σκοπό αυτόν, προτείνει 38 δράσεις οι οποίες να αναληφθούν από κοινού με τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες, τους επιστήμονες, τα πολιτικά κέντρα λήψης αποφάσεων, τις επιχειρήσεις και άλλους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών.

Τα πεδία δράσης του σχεδίου άπτονται της εκπαίδευσης, της επιστημονικής και τεχνολογικής κουλτούρας του γενικού πληθυσμού, της συμμετοχής των πολιτών και της κοινωνίας στον προσδιορισμό και την υλοποίηση των επιστημονικών πολιτικών στην Ευρώπη, τέλος στην αξιοποίηση επιστημονικών γνώσεων οι οποίες ανταποκρίνονται σε μια κοινή

δεοντολογία στο πλαίσιο χάραξης των αντίστοιχων πολιτικών.

Ακριβώς όπως και για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας, το σχέδιο δράσης τότε μόνο θα έχει σημαντική απήχηση όταν τα κράτη μέλη επενδύσουν τα ίδια σε μια κοινή και συντονισμένη προσπάθεια. Η Επιτροπή από πλευράς της θα δρα ως καταλύτης, χαράσσοντας κατεύθυνση και εξασφαλίζοντας τη συνεκτικότητα σε κοινοτικό επίπεδο.

Philippe Busquin
Μέλος της Ευρωπαικής Επιτροπής
Υπεύθυνος για την 'Ερευνα

 
Grafisches Element
Line
     
Πρόσφατη ενημέρωση | Ενδιαφέροντα σημεία | Έγγραφα | Σύνδεσμοι | Πληροφορίες αρχή σελίδας
   
Πρόσφατη ενημέρωση Ενδιαφέροντα σημεία Έγγραφα Σύνδεσμοι Πληροφορίες