Działania „Maria Skłodowska-Curie” - najważniejsze informacje

Stypendia w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” - młoda dziewczyna w biblioteceStypendia w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” - młoda dziewczyna w bibliotece

Wraz z rozpoczęciem w styczniu 2014 r. realizacji programu „Horyzont 2020” działania „Marie Curie” zmieniły nazwę na działania „Maria Skłodowska-Curie”. Zmiana ta ma na celu zwrócenie uwagi na polskie pochodzenie tej wybitnej osobowości w świecie nauki, której imieniem i nazwiskiem nazwano program.

Na okres do 2020 r. program dysponuje budżetem 6,16 mld euro. W jego ramach wspierane są szkolenia i rozwój kariery naukowej, przy szczególnym uwzględnieniu rozwoju umiejętności w zakresie innowacji. Program finansuje mobilność międzynarodową i międzysektorową, która służy prowadzeniu badań w dowolnej dziedzinie (tzw. podejście oddolne).

W ramach programu przyznawane są dotacje na wszystkich etapach kariery naukowców, od doktorantów po wysoce doświadczonych naukowców. Podejście takie ma zachęcać do mobilności ponadnarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej. W ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” finansowanie uzyska 25 tys. doktorantów i tym samym będzie to główny program UE na rzecz szkolenia doktorantów.

Głównym celem programu jest umożliwienie naukowcom zdobywania nowych umiejętności i poszerzania swoich kompetencji oraz zaoferowanie im atrakcyjnych warunków pracy. Ma on promować nie tylko mobilność między krajami, ale także sprzyjać eliminowaniu rzeczywistych i uznaniowych barier między środowiskami naukowymi a innymi sektorami, w szczególności przedsiębiorstwami. Kilka inicjatyw wspiera zaangażowanie przemysłu i innych grup w działalność badawczą doktorantów i postdoktorantów.

Istnieją cztery główne obszary finansowania:

W ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” finansowana jest również Europejska Noc Naukowców (ang. European Researchers' Night - NIGHT) - impreza, która odbywa się co roku w całej Europie w ostatni piątek września.