Europejska Noc Naukowców (ang. European Researchers’ Night - NIGHT)

Jeśli chcesz, by badaniami naukowymi zainteresowało się więcej osób, weź udział w Europejskiej Nocy Naukowców!

Jest to ogólnoeuropejska i dostępna dla wszystkich impreza, która ma na celu popularyzację nauki i rozpowszechnianie wiedzy poprzez zabawę. Odbywa się co roku w ostatni piątek września w ponad 30 krajach i ponad 300 miastach.

Jej celem jest pokazanie dzieciom, młodzieży i rodzicom w interaktywny i ciekawy sposób, czym w rzeczywistości zajmują się naukowcy, a także zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej.

Więcej informacji o tym, jak wziąć udział w organizacji imprez realizowanych w ramach tego projektu, można znaleźć poniżej.

Europejska Noc Naukowców - najczęściej zadawane pytania

 

Kto może wziąć udział w programie?

O finansowanie mogą ubiegać się wszystkie osoby prawne, które są w stanie zorganizować imprezę i które mają swoją siedzibę. Często potrzebna jest koordynacja działań partnerów regionalnych, krajowych lub międzynarodowych.

Przykładowo:prywatne i publiczne instytucje badawcze, przedsiębiorstwa, organy publiczne, szkoły, muzea nauki, stowarzyszenia rodziców i nauczycieli, unijne ośrodki mobilności naukowców, fundacje bądź media.

Jakie imprezy mogą być finansowane?

Finansowane są wszelkie imprezy, które zwiększają świadomość społeczną na temat znaczenia badań naukowych w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Naukowcy, którzy otrzymują dofinansowanie, powinni dokładać wszelki starań, by uzmysłowić osobom biorącym udział w imprezie, że badania mają wpływ na życie codzienne nas wszystkich.

Jakie koszty zostaną pokryte?

Fundusze można wykorzystać na pokrycie wszelkich wydatków związanych z organizacją imprezy popularyzującej badania naukowe. Można je przeznaczyć na przygotowanie i wypromowanie samej imprezy, a także na dokonanie oceny jej wpływu.

Działania, na które mogą zostać przyznane dotacje, to między innymi:

  • eksperymenty przeprowadzane przez naukowców
  • pokazy naukowe z udziałem publiczności
  • dyskusje, debaty
  • spotkania z naukowcami (na których można poznać naukowców i zadawać im pytania)
  • konkursy (kwizy naukowe, gry, zagadki, konkursy fotograficzne i artystyczne itp.)
  • warsztaty dla dzieci
  • wizyty z przewodnikiem w laboratoriach, instytutach badawczych i innych placówkach, które zwykle są niedostępne dla zwiedzających.

To tylko przykłady - liczymy na pomysłowość organizatorów!

Dotacje mogą obejmować okres do dwóch lat, a ich wysokość zależy od skali planowanego przedsięwzięcia.

Kto podejmuje decyzje?

Wybór projektów NIGHT odbywa się w drodze konkursu otwartego oraz przejrzystej i niezależnej oceny przy zastosowaniu serii z góry określonych kryteriów, które wymieniono w i w do niego.

Jak złożyć wniosek?

Koordynatorzy projektów, które zostały zaakceptowane na etapie oceny, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania z powodu braku środków finansowych, otrzymają pismo z Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych z informacją o tym, że jeśli zwrócą się o uznanie organizowanej przez nich imprezy za wydarzenie powiązane z Europejską Nocą Naukowców, ich wniosek zostanie automatycznie zatwierdzany przez agencję. Wydarzenia powiązane nie otrzymują żadnych środków finansowych. Jednak na stronie internetowej poświęconej Europejskiej Nocy Naukowców, w części zawierającej spis wydarzeń, opublikowane zostaną: informacje o kraju, w którym ma zostać zrealizowany projekt, tytuł projektu oraz link do strony internetowej.

Więcej informacji o nadchodzących wydarzeniach można znaleźć na stronie poświęconej Europejskiej Nocy Naukowców .