Personalutbyte inom forskning och innovation

Har din personal lust att prova på en annan arbetsmiljö (universitet eller privat sektor) eller arbeta utomlands? Tack vare utbyten kan de öka sin kompetens och kunskap om andra länder och sektorer. Utbytena främjar också samarbetet mellan högskolor och andra organisationer i Europa och övriga världen.

Vem kan söka?

Universitet, forskningscentrum och företag kan söka bidrag för kortare personalutbyten. Förslagen ska komma från minst tre partner, t.ex. universitet, forskningsinstitutioner eller organisationer utanför den akademiska världen. Små och medelstora företag får också delta.

Partnerorganisationerna ska komma från tre olika länder, varav minst två ska vara. Organisationer från andra delar av världen får också delta. Utbyten mellan EU eller associerade länder ska vara sektorsövergripande, medan utbyten med andra delar av världen kan ske inom en och samma sektor.

De olika organisationerna ska föreslå ett gemensamt projekt. Det är viktigt att utbytena ger möjligheter till nätverkande, kunskapsutbyte och kompetensutveckling.

All forskningspersonal oavsett nationalitetoch befattning kan få prova på en ny tjänst. Chefer samt teknisk och administrativ personal kan också delta.

Vilka forskningsområden kommer i fråga?

Alla forskningsområden kan få bidrag utom de som omfattas av Euratomfördraget (i enlighet med artikel 4 och bilaga I).

Vad täcker bidraget?

Bidraget täcker utplacering av personal mellan en månad och ett år. De måste ha arbetat med eller varit kopplade till forskning och innovation i minst sex månader före utbytet. De ska återvända till sin organisation efteråt för att dela med sig av sin nya kunskap.

Ett utbytesprojekt kan finansieras i upp till fyra år.

Hur går urvalet till?

Projekten väljs ut efter en öppen och oberoende bedömning utifrån fastställda kriterier enligt och dess.

Hur söker man?

Du söker genom att svara på en inbjudan att lämna förslag. Mer information hittar du i deltagarportalen. Där finns bland annat en vägledning för sökande och urvalskriterierna.

Du kan också få råd och information hos de nationella kontaktpunkterna och helpdesken för Horisont 2020.