Schimb de personal de cercetare și inovare (RISE)

Personalul organizației dumneavoastră ar dori să dobândească experiență într-un alt mediu de lucru (universitar, sectorul privat) sau în altă țară? Programul de schimb de personal de cercetare și inovare (RISE) finanțează schimburi pe termen scurt destinate dezvoltării carierei personalului. Acestea combină excelența științifică cu descoperirea altor țări și sectoare. RISE facilitează interacțiunea dintre mediul academic și organizații neacademice în Europa și în lume.

Candidați eligibili

Această acțiune este destinată unor organizații precum universitățile, centrele de cercetare sau întreprinderile, care propun personalului lor un schimb pe termen scurt. Propunerile trebuie să includă cel puțin trei parteneri, care pot fi universități, institute de cercetare sau organizații neacademice. Se încurajează participarea IMM-urilor.

Organizațiile partenere trebuie să își aibă sediul în trei țări diferite și cel puțin două din acestea trebuie să fie din. Pot participa și parteneri din alte țări ale lumii. Dacă schimbul se face între UE și țările asociate, acesta trebuie să fie intersectorial. În cadrul parteneriatelor care includ și actori din țări terțe, sunt posibile schimburi în același sector.

Partenerii se reunesc și propun un proiect comun. Propunerile trebuie să evidențieze oportunitățile de stabilire a unei rețele, schimbul de informații și dezvoltarea competențelor membrilor personalului.

Pot fi detașați cercetători de orice naționalitate și orice nivel(de la absolvenți de studii postuniversitare la cercetători cu experiență), precum și personal în posturi administrative, manageriale sau tehnice.

Activități care pot fi finanțate

Pot obține finanțare toate domeniile cercetării cu excepția celor acoperite de Tratatul EURATOM (articolul 4 și anexa I).

Cheltuieli finanțate

Finanțarea acoperă detașarea membrilor personalului pe o perioadă care poate varia între o lună și un an. Persoanele interesate trebuie să dovedească faptul că au participat la activități de cercetare și inovare sau că au fost implicate în proiecte legate de astfel de activități timp de cel puțin șase luni înaintea detașării. La terminarea schimbului, ele se întorc în organizația de origine pentru a transmite cunoștințele dobândite.

Proiectele RISE pot fi finanțate pe o perioadă de maxim patru ani.

Factorii de decizie

Proiectele RISE sunt selectate printr-un concurs general și printr-o evaluare transparentă și independentă bazată pe o serie de criterii prestabilite, indicate în și în ale acestuia.

Depunerea cererilor de finanțare

Propunerile se depun în urma lansării unei cereri de propuneri. Toate cererile și informațiile conexe, cum ar fi Ghidul pentru solicitanți și criteriile de eligibilitate, sunt publicate pe portalul participanților.

Pentru consiliere și informații se poate apela și la punctele naționale de contact, precum și la serviciul de asistență al programului Orizont 2020.