Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (Research and Innovation Staff Exchange - RISE)

Czy Państwa pracownicy chcieliby zdobyć doświadczenie w innym środowisku zawodowym (na uczelni lub w sektorze prywatnym) bądź w innym kraju? W ramach programu RISE finansowane są krótkoterminowe wymiany pracowników, które sprzyjają rozwojowi dalszej kariery zawodowej poprzez wymianę wiedzy i zdobywanie doświadczeń w nowych krajach i sektorach. Program sprzyja większej interakcji między środowiskiem akademickim i pozaakademickim w Europie i na całym świecie.

Kto może się ubiegać?

Program ten jest przeznaczony dla organizacji takich jak uniwersytety, ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa, które oferują swoim pracownikom krótkoterminowe wymiany. Projekt musi być realizowany przez co najmniej 3 organizacje partnerskie (np. uniwersytety, instytuty badawcze lub organizacje pozaakademickie). W projekcie mogą także uczestniczyć małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Organizacje partnerskie muszą pochodzić z trzech różnych krajów, z których co najmniej dwamuszą być. W projekcie mogą także uczestniczyć organizacje partnerskie z innych części świata. Wymiany między krajami UE a krajami stowarzyszonymi muszą mieć charakter międzysektorowy. Wymiany z organizacjami partnerskimi z całego świata mogą również odbywać się w ramach jednego sektora.

Partnerzy opracowują wspólny projekt. Projekty powinny kłaść nacisk na możliwość nawiązywania kontaktów zawodowych, wymianę wiedzy i rozwijanie umiejętnościpracowników.

Oddelegować można pracowników badawczych niezależnie od ich narodowości i stopnia naukowego (od studentów podyplomowych po doświadczonych naukowców). Oddelegowana zostać może również kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna.

Jakie obszary badań mogą być finansowane?

Do finansowania kwalifikują się wszystkie obszary badań, z wyjątkiem tych objętych traktatem EURATOM (zgodnie z art. 4 oraz załącznikiem I).

Jakie koszty zostaną pokryte?

Program finansuje oddelegowywanie pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy. Pracownik może zostać oddelegowany, jeśli zajmował się badaniami lub innowacjami bądź był związany z tego typu działalnością przez co najmniej 6 miesięcy przed oddelegowaniem. Po zakończeniu wymiany pracownik wraca do swojej instytucji macierzystej, aby podzielić się zdobytą wiedzą ze współpracownikami.

Projekty RISE mogą być finansowane przez okres do czterech lat.

Kto podejmuje decyzje?

Wybór projektów RICE odbywa się w drodze konkursu otwartego oraz przejrzystej i niezależnej oceny przy zastosowaniu serii z góry określonych kryteriów, które wymieniono w i w do niego.

Jak złożyć wniosek?

Zgłoszenia należy nadsyłać w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków. Zaproszenia do składania wniosków oraz inne informacje (np. przewodnik dla wnioskodawców oraz kryteria kwalifikowalności) można znaleźć w portalu dla uczestników.

Można też skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym lub zadać pytanie na stronie serwisu konsultacyjnego ds. programu „Horyzont 2020”.