Personāla apmaiņa zinātnisko pētījumu un inovācijas jomā

Jūsu darbinieki vēlētos gūt pieredzi citā darba vidē (akadēmiskajā vidē, privātajā sektorā) vai citā valstī? Personāla apmaiņas programma zinātnisko pētījumu un inovācijas jomā finansē darbinieku īstermiņa apmaiņu tādas karjeras attīstībai, kur zinātnisko izcilību papildina pieredze citās valstīs un nozarēs. Programma dod iespēju mijiedarbībai starp akadēmiskās un neakadēmiskās vides organizācijām Eiropā un visā pasaulē.

Kas var kandidēt?

Šī darbība ir paredzēta tādām organizācijām kā augstskolas, pētniecības centri vai uzņēmumi, kuri piedāvā īstermiņa apmaiņu ar saviem darbiniekiem. Priekšlikumiem ir jāietver vismaz trīs partneri, kas var būt augstskolas, pētniecības institūti vai neakadēmiskas organizācijas. Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir aicināti piedalīties.

Partnerorganizācijām ir jābūt no trim dažādām valstīm. Vismaz divām no tām ir jābūt no. Pievienoties var arī partneri no citām pasaules valstīm. Ja apmaiņa ir starp ES un asociētajām valstīm, tai ir jābūt starpnozaru apmaiņai. Pasaules mēroga partnerībās ir iespējamas apmaiņas vienas un tās pašas nozares ietvaros.

Partneriem ir jāapvienojas un jāierosina kopīgs projekts. Priekšlikumiem ir jāuzsver iespējas, ko sniedz tīkla izveide, zināšanu apmaiņa un darbinieku prasmju pilnveidošana.

Norīkot var jebkuras valstspiederības un jebkura karjeras līmeņa zinātnisko pētījumu jomas darbiniekus (no maģistriem līdz pieredzējušiem zinātniekiem). Darbiniekus, kas pilda vadības, tehniskas vai administratīvas funkcijas, arī var norīkot.

Kas var tikt finansēts?

Var tikt finansētas visas pētniecības jomas, izņemot tās, ko aptver EURATOM līgums, kā norādīts 4. pantā un I pielikumā.

Ko aptver finansējums?

Ar šiem līdzekļiem finansēs mēnesi līdz gadu ilgus darbinieku norīkojumus. Viņiem ir jābūt iesaistītiem zinātniski pētnieciskās un inovatīvās darbībās vismaz sešus mēnešus pirms norīkojuma. Viņi atgriežas nosūtītājā organizācijā pēc norīkojuma perioda ar mērķi nodot savas zināšanas.

Personāla apmaiņas projekta finansēšana var ilgt maksimums četrus gadus.

Kas lemj?

Projektus, kas saistīti ar personāla apmaiņu zinātnisko pētījumu un inovācijas jomā atlasa atklātā konkursā; tos novērtē caurskatāmi un neatkarīgi, izmantojot iepriekš noteiktus kritērijus, kas aprakstīti un tās.

Kā pieteikties?

Priekšlikumus iesniedz saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Atvērtie konkursi un saistītā informācija, tāda kā Kandidātu rokasgrāmata un visi atbilstības kritēriji, pieejama dalībnieku portālā.

Padomu un informāciju varat arī saņemt nacionālajos kontaktpunktos un programmas “Apvārsnis 2020” palīdzības birojos.