Ανταλλαγή Προσωπικού στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας (RISE)

Θα επιθυμούσε το προσωπικό σας να αποκτήσει εμπειρία σε διαφορετικό περιβάλλον εργασίας (ακαδημαϊκό χώρο, ιδιωτικό τομέα) ή σε άλλη χώρα; Μέσω της Ανταλλαγής Προσωπικού στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας (RISE), χρηματοδοτούνται βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές μελών προσωπικού που επιθυμούν να δώσουν ώθηση στην επαγγελματική τους εξέλιξη χάρη στον συγκερασμό της επιστημονικής αριστείας με την αποκόμιση εμπειριών από άλλες χώρες και κλάδους. Το πρόγραμμα RISE δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη διάδραση ανάμεσα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και μη ακαδημαϊκούς φορείς εντός και εκτός Ευρώπης.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Η δράση αυτή απευθύνεται σε οργανισμούς όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή επιχειρήσεις, που θέλουν να προτείνουν τη βραχυπρόθεσμη ανταλλαγή μελών του προσωπικού τους. Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις εταίρους, οι οποίοι μπορεί να είναι πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα ή μη ακαδημαϊκοί οργανισμοί. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Οι οργανισμοί-εταίροι πρέπει να βρίσκονται σε τρεις διαφορετικές χώρες. Τουλάχιστον δύο από αυτούς πρέπει να βρίσκονται σε. Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή εταίρων από άλλες χώρες του κόσμου. Οι ανταλλαγές που γίνονται ανάμεσα σε χώρες της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες πρέπει να είναι διατομεακές. Στις παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις, είναι δυνατές οι ανταλλαγές στον ίδιο τομέα.

Οι εταίροι έρχονται σε επαφή και προτείνουν ένα κοινό σχέδιο. Στις προτάσεις πρέπει να τονίζονται οι δυνατότητες δικτύωσης, ανταλλαγής γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τα μέλη του προσωπικού.

Είναι δυνατές οι αποσπάσεις ερευνητικού προσωπικού οποιασδήποτε εθνικότητας και σε οποιοδήποτε στάδιο επαγγελματικής εξέλιξης(από μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι έμπειρους ερευνητές). Είναι επίσης δυνατές οι αποσπάσεις προσωπικού που εργάζεται σε διευθυντικές, τεχνικές ή διοικητικές θέσεις.

Ποιες δράσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Χρηματοδοτήσεις μπορούν να χορηγηθούν για όλους τους ερευνητικούς τομείς, εκτός από αυτούς που καλύπτονται από τη Συνθήκη EURATOM, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 και το παράρτημα I.

Τι καλύπτει η χρηματοδότηση;

Η χρηματοδότηση καλύπτει την απόσπαση προσωπικού για διάστημα από έναν μήνα μέχρι έναν χρόνο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενασχόληση ή η σύνδεση με δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την απόσπαση. Τα μέλη του προσωπικού που αποσπώνται επιστρέφουν στον οργανισμό αποστολής μετά την απόσπαση για να μεταδώσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν.

Οι χρηματοδοτήσεις του προγράμματος RISE διατίθενται για τέσσερα χρόνια το πολύ.

Ποιος αποφασίζει;

Τα σχέδια RISE επιλέγονται μετά από ανοικτό διαγωνισμό και διαφανή και ανεξάρτητη αξιολόγηση, σύμφωνα με μια σειρά προκαθορισμένων κριτηρίων, που καθορίζονται στο και τα.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Όλες οι ανοικτές προσκλήσεις καθώς και σχετικές πληροφορίες όπως ο Οδηγός για Αιτούντες και όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας βρίσκονται στην Πύλη των Συμμετεχόντων.

Συμβουλές και πληροφορίες παρέχονται επίσης από τα Εθνικά Σημεία Επαφής και το γραφείο παροχής βοήθειας για το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020".