Обмен на персонал в областта на научните изследвания и иновациите

Вашите служители биха желали да придобият опит в различна работна среда (в академичния, частния сектор) или в друга държава? Чрез програмата за обмен на персонал в областта на научните изследвания и иновациите се финансира краткосрочен обмен на персонал за развитие на кариери, при който научните постижения се съчетават с придобиване на опит в други държави и сектори. С програмата се дава възможност за повече взаимодействие между университетите и неакадемичните организации в Европа и в световен мащаб.

Кой може да кандидатства?

Това действие е предвидено за организации като университети, научноизследователски центрове или компании, които предлагат краткосрочен обмен на своите служители. Предложенията трябва да включват поне три партньорски организации, които могат да бъдат университети, научноизследователски институти или неакадемични организации. Малките и средните предприятия (МСП) се насърчават да участват.

Партньорските организации трябва да бъдат от три различни държави. Поне две от тях трябва да бъдат от. Партньори от други страни по света също могат да се присъединят. Ако обменът е между ЕС и асоциираните държави, той трябва да бъде междусекторен. При партньорствата в световен мащаб обменът в рамките на един и същи сектор е възможен.

Партньорите трябва да се обединят и да предложат съвместен проект. В предложенията трябва да се подчертаят възможностите за създаване на мрежи, обмен на знания и развитие на умения за служителите.

Служители в областта на научните изследвания от всяка националност и всяко кариерно ниво(от магистри до опитни изследователи) могат да бъдат командировани. Членове на персонала, изпълняващи управленски, технически или административни функции, могат също да бъдат командировани.

Какво се финансира?

Всички области на научните изследвания могат да се финансират с изключение на онези, обхванати от Договора за Евратом, както са посочени в член 4 и Приложение I.

Какво покрива финансирането?

Със средствата се финансира командироването на служители за срок от един месец до една година. Те трябва да са ангажирани или свързани с научноизследователски и иновационни дейности поне шест месеца преди командироването. Те се завръщат в изпращащата организация след периода на командироване с цел да предадат своите знания.

Финансирането на проект за обмен на персонал може да трае до четири години.

Кой решава?

Проектите за обмен на персонал в областта на научните изследвания и иновациите се подбират чрез открит конкурс и прозрачно, независимо оценяване, като се използват предварително определени критерии, описани в и нейните.

Как да кандидатстваме?

Предложенията се изпращат в отговор на покана за представяне на предложения. Всички отворени покани и свързаната с тях информация като Ръководство за кандидатстващите и пълните критерии за допустимост могат да се намерят на портала на участниците.

Съвети и информация могат да се получат и чрез националните звена за връзка и бюрото за помощ на „Хоризонт 2020“.