Inovativne mreže usposabljanja (ITN)

Vas zanima visokokakovostno izobraževanje za doktorande v akademskem in neakademskem okolju?

Inovativne mreže povezujejo univerze, raziskovalna središča in podjetja iz raznih koncev sveta, usposabljanje je namenjeno mladim raziskovalcem.

Program Marie Skłodowska-Curie finančno podpira znanstveno odličnost in inovativnost podjetij ter omogoča raziskovalcem izpopolnjevanje vpodjetništvu, ustvarjalnosti in inovativnosti.

Inovativne mreže usposabljanja

Predlagani projekti so lahko treh oblik:

Evropske mreže usposabljanja (ETN)

Skupni raziskovalni projekti, ki jih izvaja mreža najmanj treh partnerjev iz akademskega in neakademskega sveta.

Raziskovalec tako spozna različne sektorje ter z delom v skupnih raziskovalnih projektih razvija generične spretnosti.

Partnerske organizacije morajo biti iz najmanj treh različnih.

Mreži se lahko pridružijo tudi udeleženci iz katerekoli organizacije v svetu.

Evropski industrijski doktorati (EID)

Skupno doktorsko izobraževanje, ki ga izvajata najmanj ena akademska ustanova, pooblaščena za podeljevanje doktorskega naslova, in najmanj ena organizacija iz neakademskega sveta, predvsem podjetje. Vsak udeleženi raziskovalec je vpisan v doktorski študijski program in dela pod skupno supervizijo mentorjev iz akademskega in neakademskega sektorja, v katerem poteka najmanj 50 % usposabljanja.

Doktorandi tako v akademskem in neakademskem sektorju pridobijo spretnosti, ki ustrezajo potrebam javnega in zasebnega sektorja.

Partnerske organizacije morajo biti iz najmanj dveh različnih. V usposabljanje se lahko vključijo tudi partnerske organizacije iz kateregakoli konca sveta.

Skupni evropski doktorati (EJD):

Mrežo tvorijo najmanj tri akademske ustanove, kar omogoča pridobiti skupni, dvojni ali večkratni doktorat. Skupna supervizija raziskovalca in skupna struktura upravljanja sta obvezen pogoj.

Namen skupnih doktoratov je spodbujati mednarodno, medsektorsko in več/interdisciplinarno znanstveno sodelovanje v Evropi.

Partnerske organizacije morajo biti iz različnih. Zaželeno je sodelovanje drugih organizacij iz kateregakoli konca sveta, tudi iz neakademskega sektorja.

Kdo se lahko prijavi

Finančna sredstva te dejavnosti Marie Skłodowska-Curie so namenjena predvsem organizacijam, denimo univerzam, raziskovalnim ustanovam in podjetjem, ki skupaj oblikujejo mrežo raziskovalnega usposabljanja.

Posamezniki se lahko prijavijo na posamezna delovna mesta, ki jih predlagajo te mreže in so objavljena na spletišču Euraxess.

Raziskovalno področje

Finančna podpora je namenjena vsem področjem raziskovalnega dela, izvzeta so le področja iz člena 4 in Priloge I pogodbe EURATOM.

Predlagano usposabljanje oziroma doktorski program mora ustrezati natančno opredeljenim večdisciplinarnim in interdisciplinarnim potrebam znanstvenega in tehnološkega raziskovanja ter omogočiti raziskovalcu delo v različnih sektorjih in razvijanje obsežnega nabora generičnih spretnosti (denimo podjetništvo in komuniciranje).

Iz predlaganega projekta mora biti razvidno obstoječe ali načrtovano raziskovalno sodelovanje partnerskih organizacij, ki raziskovalcu ponuja posamezne individualizirane raziskovalne naloge.

Obvezna je čezmejna mobilnost.

Namen finančne podpore

Nepovratna sredstva pokrivajo:

  • zaposlitev in usposabljanje posameznega raziskovalca v obdobju treh let ali manj. Raziskovalec sklene pogodbo o zaposlitvi in prejema mesečno plačo, dodatek za mobilnost, družinski dodatek in je zdravstveno in pokojninsko zavarovan;
  • stroške raziskovalnega dela, tudi organizacijo skupnih dejavnosti in konferenc;
  • stroške upravljanja in režijske stroške.

Projekt ITN lahko na ravni organizacije traja največ štiri leta.

Izbor

Projekti ITN so izbrani z javnim razpisom in preglednim, neodvisnim ocenjevanjem na podlagi predhodno določenih kriterijev, ki so navedeni v in.

Prijava

Projekte prijavite po objavi razpisa za zbiranje predlogov. Vse razpise in povezane informacije, denimo vodnik za prijavitelje in izbirne kriterije, boste našli na portalu za udeležence.

Z nasveti in dodatnimi informacijami vam lahko pomagajo tudi na nacionalnih kontaktnih točkah in službi za pomoč programa Obzorje 2020.