Sieci szkoleń innowacyjnych (ang. Innovative Training Networks - ITN)

Szukasz wysokiej jakości szkolenia doktoranckiego w instytucji naukowej lub w sektorze prywatnym?

Sieci szkoleń innowacyjnych łączą uczelnie wyższe, ośrodki badawcze oraz przedsiębiorstwa z różnych krajów na świecie, aby wykształcić nowe pokolenie naukowców.

Dotacje wspierają doskonałość naukową i innowacje w przedsiębiorstwach oraz sprzyjają poszerzeniu perspektyw kariery zawodowej naukowców poprzez rozwijanie ich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności.

Rodzaje sieci szkoleń innowacyjnych

Projekty ITN mogą przybrać jedną z następujących form:

Europejskie sieci szkoleniowe (European Training Networks - ETN)

Wspólne szkolenia w zakresie badań naukowych, realizowanych przez co najmniej trzy instytucje partnerskie ze środowiska akademickiego i pozaakademickiego.

Mają one na celu umożliwienie naukowcom zdobycia doświadczenia w różnych sektorach, a także rozwoju swoich umiejętności, które można wykorzystać w innych dziedzinach, poprzez opracowywanie wspólnych projektów badawczych.

Instytucje uczestniczące muszą mieć siedzibę w co​ najmniej trzech różnych.

Do sieci mogą przyłączyć się również uczestnicy z innych organizacji z całego świata.

Europejski doktorat przemysłowy (European Industrial Doctorates - EID)

Projekt prowadzony wspólnie przez co najmniej jedną instytucję akademicką uprawnioną do przyznawania stopnia doktora oraz co najmniej jednego partnera spoza środowiska akademickiego, którym zazwyczaj jest przedsiębiorstwo. Prace uczestniczącego w projekcie naukowca-doktoranta nadzorowane są przez mentorów z uczelni i z sektora pozaakademickiego, w którym doktorant musi spędzić co najmniej połowę czasu.

Program ma pomóc doktorantom w rozwijaniu umiejętności zarówno na uczelni, jak i poza nią i tym samym zagwarantować, że umiejętności te będą lepiej odpowiadać potrzebom sektora publicznego i prywatnego.

Instytucje uczestniczące muszą mieć siedzibę w co najmniej dwóch różnych. Szkolenie może również odbywać się w organizacjach partnerskich na całym świecie.

Europejskie wspólne studia doktoranckie (European Joint Doctorates - EJD):

Co najmniej trzy instytucje akademickie tworzą sieci z myślą o wydawaniu wspólnego dyplomu bądź dwóch lub wielu dyplomów. Wspólnie sprawują nadzór nad pracownikiem naukowym, muszą też posiadać wspólną strukturę zarządzania.

Celem jest promowanie międzynarodowej, międzysektorowej, różnorodnej i interdyscyplinarnej współpracy w zakresie kształcenia doktorantów w Europie.

Instytucje uczestniczące muszą mieć siedzibę w różnych. Wspierany jest udział dodatkowych instytucji z dowolnego kraju na świecie, w tym z sektora pozaakademickiego.

Kto może się ubiegać?

Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do organizacji takich jak uczelnie wyższe, instytucje badawcze i przedsiębiorstwa, które razem tworzą sieci szkoleniowe w dziedzinie badań naukowych.

Osoby fizycznemogą ubiegać się o stanowiska, które oferowane są w ramach tych sieci. Oferty można znaleźć na stronie internetowej EURAXESS.

Jakie obszary badań mogą być finansowane?

Do finansowania kwalifikują się wszystkie obszary badań, z wyjątkiem tych objętych traktatem EURATOM (zgodnie z art. 4 oraz załącznikiem I).

Projekty szkoleń naukowo-badawczych i studiów doktoranckich powinny przyczyniać się do zrealizowania jasno określonych potrzeb wielo- i interdyscyplinarnych w dziedzinie badań naukowych i technologicznych, aby naukowcy mogli zdobyć doświadczenie w różnych sektorach oraz umiejętności, które można wykorzystać w innych dziedzinach (na przykład umiejętności biznesowe i komunikacyjne).

Projekty powinny odzwierciedlać istniejącą lub planowaną współpracę naukowąmiędzy partnerami i dawać naukowcom możliwość prowadzenia indywidualnych, niestandardowych projektów badawczych.

Naukowcy muszą spełniać warunek mobilności międzynarodowej.

Jakie koszty zostaną pokryte?

Dotacje obejmują:

  • zatrudnienie i szkolenie naukowców przez okres do trzech lat. Naukowiec jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie, zabezpieczenie społeczne oraz dodatek z tytułu mobilności i zasiłek rodzinny;
  • koszty prac badawczych, w tym organizacji wspólnych projektów i konferencji;
  • koszty zarządzania i koszty ogólne.

Maksymalny czas trwania projektu ITN wynosi cztery lata.

Kto podejmuje decyzje?

Wybór projektów ITNodbywa się w drodze konkursu otwartego oraz przejrzystej i niezależnej oceny przy zastosowaniu serii z góry określonych kryteriów, które wymieniono w i w do niego.

Jak złożyć wniosek?

Zgłoszenia można nadsyłać w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków. Zaproszenia do składania wniosków oraz inne informacje (np. przewodnik dla wnioskodawców oraz kryteria kwalifikowalności) można znaleźć w portalu dla uczestników.

Można też skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym lub zadać pytanie na stronie serwisu konsultacyjnego ds. programu „Horyzont 2020”.