Inovatīvas apmācības tīkli (ITN)

Meklējat augstas kvalitātes doktorantūras līmeņa mācības akadēmiskajā vidē un ārpus tās?

Inovatīvas apmācības tīkli vieno augstskolas, pētniecības centrus un uzņēmumus no dažādām valstīm visā pasaulē, lai sagatavotu jaunu zinātnieku paaudzi.

Finansējums sekmē zinātniskos sasniegumus un uzņēmējdarbības inovāciju un uzlabo zinātnieku profesionālās karjeras iespējas, attīstot viņu spējasuzņēmējdarbībā, radošumā un inovācijā.

Inovatīvas apmācības tīklu veidi

ITN projektu priekšlikumi var būt triju veidu.

Eiropas apmācības tīkli

Kopīga zinātniski pētnieciska apmācība, ko īsteno vismaz trīs partneri — tādi, kas nāk no akadēmiskās vides un neakadēmiskās vides.

Mērķis ir panākt, ka zinātnieks iegūst pieredzi dažādās nozarēs un attīsta nododamas spējas, iesaistoties kopīgu pētniecības projektu darbā.

Organizācijām ir jābūt reģistrētām vismaz trijās dažādās.

Tīkliem var pievienoties papildu partneri no jebkuras organizācijas jebkur pasaulē.

Eiropas doktorantūras rūpniecības jomā

Doktorantu kopīga apmācība, ko piedāvā vismaz viens akadēmiskās vides partneris ar tiesībām piešķirt doktora grādus, un vismaz viens partneris, kas nenāk no akadēmiskās vides, visbiežāk uzņēmums. Katrs zinātnieks, kurš piedalās, tiek pierakstīts doktora programmā un viņu pārrauga personas, kas pārstāv akadēmisko un neakadēmisko sektoru, kur tie pavada vismaz 50 % sava laika.

Mērķis ir panākt, ka doktora kandidāti akadēmiskajā vidē un ārpus tās attīsta spējas, kuras atbilst sabiedriskā un privātā sektora vajadzībām.

Organizācijām ir jābūt reģistrētām vismaz divās dažādās. Apmācību var papildināt arī plašāks partnerorganizāciju loks no visas pasaules.

Eiropas kopīgās doktorantūras

Vismaz trīs akadēmiskās organizācijas izveido tīklu, lai piedāvātu kopīgas, divkāršas vai daudzkāršas izglītības pakāpes/grādus. Zinātniskā līdzstrādnieka kopīga uzraudzība un savstarpēja pārvaldes struktūra ir obligāta.

Mērķis ir veicināt starpvalstu, starpnozaru un starpdisciplīnu sadarbību doktorantu apmācības jomā Eiropā.

Organizācijām ir jābūt no vismaz divām dažādām. Tiek atbalstīta un sekmēta citu jebkuras pasaules valsts organizāciju dalība, neakadēmisko sektoru ieskaitot.

Kas var kandidēt?

Šī darbība galvenokārt ir domāta tādām organizācijām kā augstskolas, zinātniski pētnieciskie centri vai uzņēmumi, kuri piedāvā pētnieciskās apmācības tīklu.

Individuālas personas var kandidēt uz konkrētām pozīcijām, ko izveidojusi šie tīkli. Tās tiek publicētas Euraxess vietnē.

Kas var tikt finansēts?

Var tikt finansētas visas pētniecības jomas, izņemot tās, ko aptver EURATOM līgums, kā norādīts 4. pantā un I pielikumā.

Piedāvātajai pētniecības apmācībai vai doktorantūrai ir jāatbilst skaidri pamatotām daudzdisciplīnu un starpdisciplīnu vajadzībām zinātnisko un tehnoloģisko pētījumu jomā, jādod iespēja zinātniekiem iegūt pieredzi dažādos sektoros un jāpiedāvā plašs nododamu prasmju loks, tādu kā uzņēmējdarbība un komunikācija.

Priekšlikumiem ir jāatbilst esošai vai plānotai pētniecības sadarbībai starp partneriem, kurā zinātnieki piedalās ar saviem zinātnisko pētījumu projektiem.

Pārrobežu mobilitāte ir obligāts nosacījums.

Ko aptver finansējums?

Piešķirtie granti aptver:

  • katra zinātnieka darbā pieņemšanu un apmācību ilgākais triju gadu garumā. Zinātnieks noslēdz darba līgumu un saņem ikmēneša iztikas pabalstu, sociālo apdrošinājumu, mobilitātes piemaksu un ģimenes pabalstu;
  • zinātnisko pētījumu izmaksas, ieskaitot savstarpēju darbību un konferenču rīkošanu;
  • administratīvos izdevumus un pieskaitāmās izmaksas.

ITN projekta maksimālais ilgums vienā organizācijā ir četri gadi.

Kas lemj?

ITN projektus atlasa atklātā konkursā; tos novērtē caurskatāmi un neatkarīgi, izmantojot iepriekš noteiktus kritērijus, kas aprakstīti un tās.

Kā pieteikties?

Priekšlikumus iesniedz saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Atvērtie konkursi un saistītā informācija, tāda kā Kandidātu rokasgrāmata un visi atbilstības kritēriji, pieejama dalībnieku portālā.

Padomu un informāciju varat arī saņemt nacionālajos kontaktpunktos un programmas “Apvārsnis 2020” palīdzības birojos.