Innovatiiviset koulutusverkostot (ITN)

Etsitkö laadukasta tohtorinkoulutusohjelmaa korkeakoulusta tai tiedeyhteisön ulkopuolelta?

Innovatiivisissa koulutusverkostoissa korkeakoulut, tutkimuskeskukset ja yritykset eri puolilta maailmaa voivat kouluttaa yhdessä uuden sukupolven tutkijoita.

Rahoituksella halutaan edistää tieteellistä huippuosaamista ja yritysten innovaatiotoimintaa. Tutkijoiden urakehitystä vauhditetaan panostamallayrittäjyysosaamiseen, luovuuteen ja innovointiin.

Innovatiivisten koulutusverkostojen (ITN) tyypit

ITN-verkostoja on kolmenlaisia:

Eurooppalaiset koulutusverkostot (ETN)

ETN-verkostoissa vähintään kolme yhteistyökumppania (korkeakouluja ja tiedeyhteisön ulkopuolisia organisaatioita) toteuttaa yhteistä tutkijakoulutusta.

Tavoitteena on antaa tutkijoille kokemusta eri sektoreilta ja kehittää kaikilla aloilla tarpeellisia taitoja yhteisten tutkimushankkeiden yhteydessä.

Mukana on oltava organisaatioita vähintään kolmesta.

Verkostoihin voi näiden lisäksi liittyä osallistujia organisaatioista kaikkialta maailmasta.

Eurooppalaiset teollisuuden tohtorinkoulutusohjelmat(EID)

EID-ohjelmissa tohtorinkoulutusta antavat yhdessä vähintään yksi tiedelaitos, jolla on tohtorintutkinnon myöntämisoikeus, ja vähintään yksi tiedeyhteisön ulkopuolinen yhteistyökumppani, ensisijaisesti yritys. Jokainen mukana oleva tutkija on ilmoittautunut tohtorinkoulutusohjelmaan, ja häntä ohjaavat yhdessä akateemiset ja ei-akateemiset ohjaajat. Tutkija käyttää vähintään puolet ajastaan tiedeyhteisön ulkopuolella.

Tavoitteena on, että tohtorikoulutettavat hankkivat tiedelaitoksissa ja niiden ulkopuolella taitoja, jotka vastaavat sekä julkisen että yksityisen sektorin tarpeita.

Mukana on oltava organisaatioita vähintään kahdesta. Koulutukseen voivat osallistua myös muut yhteistyökumppanit kaikkialta maailmasta.

Eurooppalaiset yhteiset tohtorinkoulutusohjelmat (EJD)

EJD-ohjelmissa vähintään kolmen tiedelaitoksen muodostama verkosto antaa tohtorinkoulutusta, joka johtaa yhteis-, kaksois- tai monitutkintoon. Tohtorikoulutettavan ohjaus ja verkoston hallinnointirakenne on järjestettävä yhteisesti.

Tavoitteena on edistää kansainvälistä, sektorien välistä, monitieteistä ja tieteenalojen välistä yhteistyötä eurooppalaisessa tohtorinkoulutuksessa.

Mukana on oltava organisaatioita eri. Myös muita organisaatiota kaikkialta maailmasta ja tiedeyhteisön ulkopuolelta kannustetaan osallistumaan verkostojen toimintaan.

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

Rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuskeskuksille ja yrityksille, jotka muodostavat tutkijankoulutusverkoston.

Yksityishenkilöt voivat hakea näiden verkostojen perustamia tutkijanpaikkoja. Avoimista paikoista ilmoitetaan Euraxess-portaalissa.

Mille aloille rahoitusta voi hakea?

Rahoitusta voi hakea kaikille aloille Euratomin perustamissopimuksen 4 artiklassa ja liitteessä I mainittuja tieteenaloja lukuun ottamatta.

Rahoitettavan tutkijan- tai tohtorinkoulutusohjelman on vastattava tarkoin määriteltyihin monitieteisiin ja eri tieteenalojen yhteisiin tarpeisiin luonnontieteen ja teknologian tutkimusaloilla. Koulutusohjelmassa tutkijan on toimittava useilla sektoreilla ja opittava monipuolisia, eri aloilla tarpeellisia taitoja, kuten yrittäjyys- ja viestintätaitoja.

Ohjelmien perustana on oltava yhteistyökumppanien välinen aiempi tai suunniteltu tutkimusyhteistyö, jossa tutkijat ovat mukana omien yksilöllisten tutkimushankkeidensa kautta.

Tutkijoiden on siirryttävä maasta toiseen.

Mitä rahoitus kattaa?

Rahoitus kattaa seuraavat menoerät:

  • tutkijan palkkaaminen ja koulutus enintään kolmen vuoden ajan - tutkija palkataan työsuhteeseen, ja hän saa kuukausittaisen elinkustannuskorvauksen, sosiaaliturvan, liikkumiskorvauksen ja perhelisän
  • tutkimustyöstä aiheutuvat kustannukset, joihin kuuluvat myös yhteisten toimien ja konferenssien järjestelykulut
  • hallinnointi- ja yleiskustannukset.

Organisaation ITN-hanke voi kestää enintään 4 vuotta.

Miten rahoituksen saajat valitaan?

Rahoitettavat ITN-hankkeet valitaan avoimella kilpailulla, jonka yhteydessä riippumattomat asiantuntijat arvioivat hakemukset avoimesti ennalta määrättyjen kriteerien perusteella (ks. ja sen ).

Miten rahoitusta haetaan?

Hanke-ehdotukset tehdään ehdotuspyynnön perusteella. Ehdotuspyynnöt julkaistaan komission tutkimuspuiteohjelmien osallistujaportaalissa. Pyyntöjen yhteydessä on tarkat kelpoisuusperusteet ja hakuohjeet.

Lisätietoja ja neuvontaa antavat kansalliset yhteyspisteet ja Horisontti 2020 -neuvonta.