Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης (ITN)

Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε υψηλού επιπέδου δράσεις κατάρτισης σε επίπεδο διδακτορικού, εντός ή εκτός του ακαδημαϊκού χώρου;

Στα Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις από διάφορες χώρες του κόσμου, με στόχο την κατάρτιση της νέας γενιάς ερευνητών.

Οι χρηματοδοτήσεις αποσκοπούν στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας και της επιχειρηματικής καινοτομίας, και βελτιώνουν τις επαγγελματικές προοπτικές των ερευνητών, μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείςτης επιχειρηματικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

Είδη Καινοτόμων Δικτύων Κατάρτισης

Οι προτάσεις για προγράμματα στο πλαίσιο των Καινοτόμων Δικτύων Κατάρτισης μπορούν να έχουν μία από τις ακόλουθες τρεις μορφές:

Ευρωπαϊκά Δίκτυα Κατάρτισης(ETN)

Κοινά προγράμματα κατάρτισης στον χώρο της έρευνας, τα οποία υλοποιούνται από τρεις τουλάχιστον εταίρους εντός ή εκτός του ακαδημαϊκού χώρου.

Στόχος είναι να αποκομίζουν οι ερευνητές εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς και να αναπτύσσουν μεταβιβάσιμες δεξιότητες στο πλαίσιο κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να βρίσκονται σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές.

Στο δίκτυο μπορούν να προσχωρήσουν και άλλοι συμμετέχοντες από οποιονδήποτε οργανισμό οποιασδήποτε χώρας του κόσμου.

Ευρωπαϊκά Βιομηχανικά Διδακτορικά (EID)

Κοινά προγράμματα κατάρτισης σε επίπεδο διδακτορικού από τουλάχιστον έναν ακαδημαϊκό εταίρο με δικαίωμα ανάθεσης διδακτορικών / απονομής διδακτορικού τίτλου, και τουλάχιστον έναν εταίρο εκτός του ακαδημαϊκού χώρου, κυρίως επιχειρήσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες ερευνητές εγγράφονται σε διδακτορικό πρόγραμμα και επιτηρούνται από επόπτες εντός και εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας, αφιερώνοντας τουλάχιστον το 50% του χρόνου τους στο πρόγραμμα.

Στόχος είναι να αναπτύξουν οι υποψήφιοι διδάκτορες δεξιότητες εντός και εκτός του ακαδημαϊκού χώρου, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να βρίσκονται σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές. Το πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να συμπληρώνεται από ευρύ φάσμα οργανισμών-εταίρων από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

Ευρωπαϊκά Κοινά Διδακτορικά(EJD):

Τουλάχιστον τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα σχηματίζουν ένα δίκτυο με στόχο την απονομή κοινών, διπλών ή πολλαπλών τίτλων. Απαιτείται η από κοινού επιτήρηση του υπότροφου ερευνητή και η ύπαρξη μιας κοινής διοικητικής δομής.

Στόχος είναι η προώθηση της διεθνούς, διατομεακής και πολυτομεακής συνεργασίας για την κατάρτιση σε επίπεδο διδακτορικού στην Ευρώπη.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να ανήκουν σε διαφορετικές. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή επιπλέον οργανισμών από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ακόμη κι αν δεν προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Η δράση αυτή απευθύνεται κυρίως σε οργανισμούς, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή εταιρείες, που προτείνουν τη συγκρότηση ενός δικτύου κατάρτισης στον χώρο της έρευνας.

Μεμονωμένα άτομα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συγκεκριμένες θέσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο των δικτύων αυτών. Οι εν λόγω θέσεις ανακοινώνονται στον ιστότοπο Euraxess.

Ποιες δράσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Χρηματοδότηση παρέχεται για όλους τους ερευνητικούς τομείς, εκτός από αυτούς που καλύπτονται από τη Συνθήκη EURATOM, σύμφωνα με το άρθρο 4 και το παράρτημα I.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης στον χώρο της έρευνας ή το διδακτορικό πρόγραμμα πρέπει να ανταποκρίνεται σε σαφώς προσδιορισμένες πολυτομεακές και διατομεακές ανάγκες στον χώρο της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, να συμβάλλει στην ενασχόληση του ερευνητή με διαφορετικούς τομείς και να παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων (π.χ. επιχειρηματικότητα και επικοινωνία).

Οι προτάσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν υπάρχουσες ή προγραμματιζόμενες ερευνητικές συνεργασίες μεταξύ εταίρων, στις οποίες οι ερευνητές εμπλέκονται μέσω εξατομικευμένων ερευνητικών σχεδίων.

Η διασυνοριακή κινητικότητα είναι προαπαιτούμενο.

Τι καλύπτει η χρηματοδότηση;

Η χρηματοδότηση καλύπτει:

  • την πρόσληψη και την κατάρτιση κάθε ερευνητή μέχρι και για τρία χρόνια. Οι ερευνητές προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας και λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση για έξοδα διαβίωσης, ασφαλιστική κάλυψη, επίδομα κινητικότητας και οικογενειακό επίδομα.
  • τις ερευνητικές δαπάνες, περιλαμβανομένης της διοργάνωσης κοινών δραστηριοτήτων και συνεδρίων.
  • τα διοικητικά και γενικά έξοδα.

Η μέγιστη διάρκεια ενός προγράμματος ΙΤΝ για κάθε οργανισμό είναι τέσσερα χρόνια.

Ποιος αποφασίζει;

Τα σχέδια ITN επιλέγονται μετά από ανοικτό διαγωνισμό και διαφανή, ανεξάρτητη αξιολόγηση, σύμφωνα με μια σειρά προκαθορισμένων κριτηρίων, που καθορίζονται στο και τα.

Πώς θα υποβάλω αίτηση;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μετά από πρόσκληση για υποβολή προτάσεων. Όλες οι ανοικτές προσκλήσεις και συναφείς πληροφορίες, όπως ο οδηγός για αιτούντες και όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, βρίσκονται στην Πύλη των Συμμετεχόντων.

Συμβουλές και πληροφορίες παρέχονται επίσης μέσω των Εθνικών Σημείων Επαφής και του γραφείου παροχής βοήθειας για το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020".